Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Predpisy súvisiace so štúdiom

Zákony

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia

Vyhláška MŠ SR č. 155/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia

Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Vyhláška MŠ SR č. 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Vyhláška MŠ SR č. 157/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 235/2013 o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 8/2008 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 9/2008 Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 23/2014 Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.   Príloha č. 1Príloha č. 2Príloha č. 3Príloha č. 4,  Príloha č. 5Príloha č. 6Príloha č. 7Príloha č. 8

Vnútorný predpis č. 10/2017  Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018.  Príloha: Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 26/2017  Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019.  Príloha: Prílohy č. 1-13

fileadmin/lf/studium/SK/legislativa/Vp_2016_09_PRILOHY_c._1-13.pdf

Vnútorný predpis č 10/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave. Príloha č. 1, Príloha č. 2Príloha č. 3Príloha č. 4

Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 12/2013  Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Vnútorný predpis č.  9/2014   Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave- Dodatok č. 1

Vnútorný predpis č. 15/2016  Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave- Dodatok č. 2

Vnútorný predpis č.13/2017 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave- Dodatok č. 3

Vnútorný predpis č. 11/2013  Štipendijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 10/2015 Štipendijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Dodatok č. 1

Vnútorný predpis č. 6/2009  Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Lekárskej fakulty UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach UK.