Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinná letná prax

Potvrdenie o absolvovaní praxe

V zmysle Študijného poriadku LFUK (čl. 21, ods.12) je študent povinný vykonať prax v plnom rozsahu podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do konca akademického roka  t.j. do 31. augusta 2018.

Tlačivo Potvrdenie o absolvovaní praxe si môžete individuálne vytlačiť, alebo vyzdvihnúť na študijnom oddelení.
Tlačivo na prax pre študijný program všeobecné lekárstvo: 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník.
Tlačivo na prax pre študijný program zubné lekárstvo: 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník.

Tlačivo potvrdené prednostom alebo primárom pracoviska a Záznamník klinickej praxe ste povinný/á po absolvovaní predpísanej praxe predložiť za účelom udelenia kreditov vyučujúcemu, ktorý je zodpovedný za výučbu príslušného predmetu.
Kredity musíte získať najneskôr do 31. augusta 2018.

Zodpovední vyučujúci

Študijný program všeobecné lekárstvo
Interná propedeutika - doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA
Chirurgická propedeutika - doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Interná medicína -  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.
Chirurgia - doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Gynekológia a pôrodníctvo - prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Pediatria - prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.


Študijný program zubné lekárstvo
Prax v zubnej ambulancii - prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Interná medicína - prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Chirurgia - doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.


Potvrdenie o absolvovaní praxe ste povinný/á odovzdať pri zápise do vyššieho ročníka !!!

Zoznam nemocníc, s ktorými má LF UK uzatvorené zmluvy o výkone povinnej letnej praxe je zverejnený vo výveske študijného oddelenia na dekanáte LF UK.