Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Termíny zápisov na doktorandské štúdium

Zápis študentov doktorandského štúdia na akad. r. 2024/2025

 

ročník

forma štúdia

termín zápisu

hodina a miesto 

1. ročník

denná forma

3.9.2024

9.00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava 

externá forma

3.9.2024

11.00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

2. ročník

denná forma

4.9.2024

9.00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

externá forma

4.9.2024

dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou

3. ročník

denná forma

5.9.2024

13.00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

externá forma

5.9.2024

dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou

4. ročník

denná forma

6.9.2024

9.00 hod. zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

externá forma

6.9.2024

dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou

5. ročník

externá forma

9.9.2024

dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou

nadštandardná dĺžka štúdia

denná forma (5. a 6. roč.) 

6.9.2024

13.00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

nadštandardná dĺžka štúdia

externá forma (6.,7. a 8. roč.)

9.9.2024

dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou

 

U študentov v externej forme dištančná forma zápisu sa uskutoční zaslaním podkladov k zápisu  riadnou poštou a to do termínu zápisu daného ročníka. 

Dištančná forma zápisu sa týka len študentov v externej forme doktorandského štúdia !!!!!! 


UPOZORNENIE :.

Zapísaní budú len študenti, ktorý predložia vyplnené tlačivo Ročné hodnotenie podpísané školiteľom a doktorandom k 31.8.2024 a spĺňajú požadovaný počet kreditov (denní minimálne 40, externí minimálne 30) na postup do vyššieho ročníka. Maximálny počet kreditov za akad.r. je 90 kreditov.

Študent, po ukončení štandardnej dĺžky štúdia (denná forma 4. ročník , externá forma 5. ročník) môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke so súhlasom školiteľa. Maximálna dĺžka štúdia v nadštandardnej dĺžke je 3 akademické roky (u študentov v externej forme). Žiadosť o pokračovanie v nadštandardnej dĺžke sa neprekladá. Štúdium pokračuje zápisom!


Každý študent sa preukáže preukazom študenta (denný - ISIC, NO ISIC, externý študent) a zaplateným ústrižkom za prolongačnú známku.

Výška poplatkov : 

obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou : 

študenti  v dennej forme štúdia s licenciou ISIC:

19,00 €

študenti  v dennej forme štúdia bez licencie ISIC:   

6,00 €

študenti  v externej forme štúdia*

6,00 €

Poplatky za vydanie nového preukazu študenta : 

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC     

26,00 €

preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC

13,00 €

preukaz študenta v externej forme štúdia

13,00 €

vydanie duplikátu preukazu

7,00 € 

*Nevzťahuje sa na preukaz zamestnanca UK. (pedagogickí zamestnanci UK, ktorí vlastnia preukaz zamestnanca si prolongačnú známku ani nový preukaz nezakupujú)

Poplatok za prolongačnú známku alebo nový preukaz je potrebné uhradiť na číslo účtu:

SK65 8180 0000 0070 0013 5249

variabilný symbol: rodné číslo doktoranda,

správa pre príjemcu: meno a priezvisko doktoranda


Novoprijatí doktorandi - absolventi UK prevodom zaplatia len za validačnú známku, ktorá im bude následne nalepená na preukaz pri zápise. 

Pedagogickí zamestnanci UK vlastnia preukaz zamestnanca preto preukaz externého študenta nezakupujú!

Doklad o zaplatení je nevyhnutné priniesť priamo na zápis!

Na nové preukazy sa prolongačná známka nelepí, je súčasťou ceny preukazu.

Tí, čo preukaz nevlastnia, zašlú fotku elektronicky po prevzatí rozhodnutia o prijatí na doktorandské štúdium do 10 dní spolu s vypísanou žiadosťou o vydanie preukazu a potvrdením o úhrade za preukaz na adresu jana.sulanova@fmed.uniba.sk