Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľné predmety a kurzy

Zimný semester

Termíny kurzov a povinne voliteľných predmetov v 1. a 2.  semestri akademického roka 2019/2020

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom kurzu alebo predmetu.

Nahlásenie sa na kurzy a predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na kurz alebo predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 

 


KURZ

Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz

Vyučujúca:  PhDr. Miriam Pekníková, PhD.

Kredity:  5

 

prednáška  4. 11. 2019  od 14.00 h. - zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24,

                                                                (budova Dekanátu LFUK, 1. posch.)

cvičenie      5. 11. 2019   od 14.00 h. - počítačová učebňa

 

Maximálny počet študentov : 40

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk 

 


 

KURZ

 

Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov

 

garant kurzu: Mgr. Katarína Soroková +421 2 9011 9428

mail:  katarina.sorokova@fmed.uniba.sk, vypoctove.prednosta@fmed.uniba.sk

vyučujúca: Mgr. Katarína Révayová

Kredity:  5

Miesto konania: PC učebňa na Moskovskej ulici, 1. poschodie, miestnosť 111.

 

Na kurz je potrebné prihlásiť sa, z kapacitných dôvodov PC učebne na linkách:

 

13.11.2019 od 14.00 h. - 19.00 h.    http://cit.uniba.sk/kurzy/app_form.php?i_id_kurz=318&i_id_kurz_termin=3118&sKurzSkupina=dr-lf 


20.11.2019 od 14.00 h. - 19.00 h.    http://cit.uniba.sk/kurzy/app_form.php?i_id_kurz=318&i_id_kurz_termin=3119&sKurzSkupina=dr-lf


27.11.2019 od 14.00 h. - 19.00 h.    http://cit.uniba.sk/kurzy/app_form.php?i_id_kurz=318&i_id_kurz_termin=3121&sKurzSkupina=dr-lf - UŽ OBSADENÝ!!!

 

4.12.2019 od 14.15 h. - 19.15 h.  sa RUŠÍ!!! - namiesto neho Vám ponúkame 2 náhradné termíny:

3.12.2019 od 14.00 h. - 19.00 h. - Rektorát UK, Šafarikovo nám. 6, stará budova, prízemie, pc učebňa SB11

11.12.2019 od 14.00 h. - 19.00 h. - Rektorát UK, Šafarikovo nám. 6, stará budova, prízemie, pc učebňa SB11

Prihlásenie je možné už len emailom na adresu katarina.revayovauniba.sk aj to len do naplnenia kapacity učebne.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať jeden z uvedených termínov (tzn. 5 hodín výučby)

 


 

 

KURZ

Analýza klinických dát, plánovanie a hodnotenie klinických štúdií, príprava grantových projektov

 

garant kurzu: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Vyučujúci : prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Kredity : 5

 

Termín : 16.1.2020 a 17.1.2020 od 14.00 hod.

 

Miesto konania: Miestnosť Vedeckej rady LF UK, budova dekanátu, 1.posch. Špitálska 24, Bratislava

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk  

 


 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Veda a výskum - prečo, ako, kedy a kde. Základné princípy

 

Garant predmetu: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Kredity : 10

Miesto konania: Miestnosť Vedeckej rady LF UK, budova dekanátu, 1.posch. Špitálska 24, Bratislava

Čas konania : 14.00 hod. - 16.30 hod.

Termíny : 

 

13.1.2020 a 15.1.2020  14.00 hod. - 16.30 hod.

30.3.2020 a 1.4.2020    14.00 hod. - 16.30 hod.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk  

 

 

 

Letný semester

Termíny povinne voliteľných predmetov v 2.  semestri akademického roka 2019/2020

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom predmetu.

Nahlásenie sa na  predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 


PVP

Nové trendy v klinickej biochémii

 

Rozsah: 12 hodín prednášok

Ukončenie: skúška (test), 10 kreditov

Garant predmetu: prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.

 

Vyučujúci:

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD., doc. PharmDr. V. Jakuš, CSc.,  RNDr. J. Muchová, PhD., Prof. MUDr. L. Turecký, CSc.,  doc. Ing. I. Žitňanová, PhD.

 

Čas : vždy o 13:00  – 15:30 hod.

 

Termín kurzu:  

14.5.2020 - 15.5.2020

21.5.2020 - 22.5.2020

 

Miesto konania kurzu:

knižnica Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, 3. poschodie.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Nové poznatky z patológie a patologickej fyziológie

 

Garancia:  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Kredity:  10

 

Termín : 

25.5.2020 – 28.5.2020   14.00 h – 16.20 h

 

Miesto konania : Ladzianskeho poslucháreň, Staré teoretické ústavy LF UK, Sasinkova č. 2

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Nové lieky  a stratégie  vo  farmakoterapii 

 

Garant: prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

Koordinátor  kurzu: prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

Počet hodín výučby: 12

Kredity:  10

Termíny:   2.3.2020, 9.3.2020, 16.3.2020 a 23.3.2020 od 14.00 hod. - 16.30 hod.

Záver kurzu, termíny  skúšok  budú oznámené po  dohode na prvom  stretnutí.

 

Miestnosť: seminárna miestnosť Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Sasinkova 4.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Neurovedy – nové trendy

 

Rozsah : 12 hodín prednášok

Garant : prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

Termín : 24.3.2020 – 26.3.2020 od 14.30 hod.

Miestnosť: knižnica Fyziologického ústavu LF UK, Sasinkova 2, Bratislava

 

Utorok 24.3.2020

13.30 – 15.30   Mgr. Michal Hajdúk, PhD.  - "Metodológia výskumu"

15.30- 17.30     MUDr. Igor Riečanský, PhD. - "Funkčné in vivo metódy vo výskume ľudského mozgu"

 

Streda 25.3.2020

13.30 -15.30     doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD. - "Neuropatológia demencií"

15.30 – 17.30   prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. - "Komplexnosť neuro-endokrinno-imunitných interakcií/ Mikrodisekcia mozgových štruktúr"

 

Štvrtok 26.3.2020

13.30 – 15.30   prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.- "Základy psychofarmakológie a výskum nových liekov"

15.30 – 17.30   prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. - "Rodovo špecifický prístup k výskumu mozgových funkcií/Autizmus"

 

Maximálny počet študentov : 15

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Biomedicínska štatistika

 

Rozsah: 8 hodín prednášok + 4 hodiny praktické cvičenia

Ukončenie: skúška formou testu

Vyučujúci: prednášky:  doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. a Mgr. Peter Slezák, PhD.

Cvičenia:  Mgr. Peter Slezák, PhD., Mgr. Šimon Šutý a doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

 

Termín : 2.6.2020, 4.6.2020, 9.6.2020 a 11.6.2020  od 15.00 hod. -17.30 hod.

Miestnosť : Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK, Sasinkova 2

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Molekulárna biológia a genetika – nové trendy

 

Počet hodín : 12 (4x 3 hod.)

Gestor výučby : doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Prednášajúci   : doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., RNDr. Robert Petrovič, PhD.

 

Termíny :

9.6.2020 a 10.6.2020

16.6.2020 a 17.6.2020

 

Čas :  od 14.00 h do 16.30 h

Miesto : knižnica Ústavu molekulárnej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK,  Sasinkova 4, 3. posch.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

 

Vyučujúci: prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH

Prednáška: 6 hodín  - 2x3 hodiny - prezenčná forma

Seminár: 4 hodiny – 1x prezenčná forma – vyplnenie formulára Hlásenie zhubného nádoru vybraného ochorenia pre Národný onkologický register

Počet kreditov: 10 kreditov

 

Termín :

12.2.2020        16.30 h - 19.30  h   (3 hodiny prednáška)

13.2.2020        16.30 h - 19.30  h   (3 hodiny prednáška) 

14.2.2020        16.30 h - 20.30  h   (4 hodiny seminár)     

 

Miestnosť: Malá poslucháreň  - Nové teoretické ústavy LF UK, Sasinkova 4.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Nové trendy a vedecká práca v zobrazovacích metódach /rádiológia, nukleárna medicína/

 

Rozsah : 12 hodín

 

Garancia:  prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.,       

                   doc. MUDr. Soňa Balogová, CSc.,  doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

 

 

Termín :  14.4.2020 - 16.4.2020 od 13:30-17:30 hod.

 

Miesto konania: Seminárna miestnosť Rádiologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 3. posch.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Laboratórna technika

 

Celkovo 6 hodín kontaktnej výučby: 6 hodín prednášok

Vyučujúci: RNDr. Elena Tibenská, PhD., prof. MUDr. L. Turecký, CSc.

Počet kreditov: 5 kreditov

 

Termín konania:  26.3.2020 o 9:00 hod.

Miesto konania:  Centrum laboratórnej diagnostiky MEDIREXu, Galvaniho 17, Bratislava

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk