Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľné predmety a kurzy

Zimný semester

Termíny kurzov a povinne voliteľných predmetov v 1. a 2.  semestri akademického roka 2017/2018

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom kurzu alebo predmetu.

Nahlásenie sa na kurzy a predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na kurz alebo predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURZ

 

Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz

Vyučujúca:  PhDr. Miriam Pekníková, PhD.

Kredity:  5

 

prednáška  14. 11. 2017   od 14.00 h. - zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24

                                                                  (budova Dekanátu LFUK, 1. posch.)

cvičenie      15. 11. 2017   od 14.00 h. - počítačová učebňa

 

Maximálny počet študentov : 40

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURZ

 

Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov

 

garant kurzu: Mgr. Katarína Soroková +421 2 59357 428, +421 2 59357 810

mail:  katarina.sorokovafmed.uniba.sk, vypoctove.prednostafmed.uniba.sk

vyučujúca: Mgr. Katarína Révayová

Kredity:  5

Miesto konania: PC učebňa pri Výpočtovom stredisku LFUK (Odborárske nám. 14 Bratislava)

 

Na kurz je potrebné prihlásiť sa, z kapacitných dôvodov PC učebne na linkách:

 

 

8.11.2017

https://cit.uniba.sk/kurzy/app_form.php?i_id_kurz=318&i_id_kurz_termin=2809&sKurzSkupina=dr-lf

22.11.2017

http://cit.uniba.sk/kurzy/app_form.php?i_id_kurz=318&i_id_kurz_termin=2810&sKurzSkupina=dr-lf

 

Na jeden termín sa môže hlásiť 10-12 študentov.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať jeden z uvedených termínov (tzn. 5 hodín výučby)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURZ

Analýza klinických dát, plánovanie a hodnotenie klinických štúdií, príprava grantových projektov

 

garant kurzu: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Vyučujúci : doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Kredity : 5

 

Termíny:

11.12.2017 o 14.00 h 

12.12.2017 o 14.00 h.

 

Miesto konania: miestnosť Vedeckej rady LF UK, budova dekanátu, 1.posch. Špitálska 24, Bratislava

 

Kurz bude možné absolvovať v 1. ročníku (zimný semester) alebo v 2. ročníku (zimný semester)

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Veda a výskum - prečo, ako, kedy a kde. Základné princípy

 

Garant predmetu: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Kredity : 10

Miesto konania: Miestnosť Vedeckej rady LF UK, budova dekanátu, 1.posch. Špitálska 24, Bratislava

Čas konania : 14.00 hod. - 16.30 hod.

Termíny : 

 

22.1.2018 a 25.1.2018 od 14.00 hod. - 16.30 hod.

24.4.2018 a 26.4.2018 od 14.00 hod. - 16.30 hod.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letný semester

Termíny povinne voliteľných predmetov v 2.  semestri akademického roka 2017/2018

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom predmetu.

Nahlásenie sa na  predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na predmet nájdete fileadmin/lf/veda/doktorandske_studium/formulare/prihlaska_na_kurz_alebo_PVP_2017_2018.doctu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové trendy v klinickej biochémii

 

Rozsah: 12 hodín prednášok

Ukončenie: skúška (test), 10 kreditov

Garant predmetu: prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.

 

Vyučujúci:

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD., doc. PharmDr. V. Jakuš, CSc.,  RNDr. J. Muchová, PhD., doc. MUDr. V. Rendeková, CSc., Prof. MUDr. L. Turecký, CSc.,  doc. Ing. I. Žitňanová, PhD.

 

Čas : vždy o 13:00  – 15:30 hod.

 

Termín kurzu:

17.5.2018 - 18.5.2018

24.5.2018 - 25.5.2018

Zmena začiatku kurzu sa nevylučuje. V prípade zmeny, táto bude uverejnená na webovej stránke ústavu, najneskoršie do 31. 3. 2018

Miesto konania kurzu:

Seminárna miestnosť Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 2, Bratislava, 2. poschodie.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

Nové poznatky z patológie a patologickej fyziológie

 

Garancia:  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Termín a miesto konania: 

28.5.2018 – 31.5.2018

Miesto konania : Ladzianskeho poslucháreň, Staré teoretické ústavy LF UK, Sasinkova č. 2

Čas:  14.00h – 16.20h

Kredity:  10

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

Nové lieky  a stratégie  vo  farmakoterapii 

 

Garant: prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

Koordinátor  kurzu: prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

Počet hodín výučby: 12

Kredity:  10

Termíny:   1.3.2018, 7.3.2018, 8.3.2018 a 14.3.2018 od 14.00 hod. - 16.30 hod.

Záver kurzu, termíny  skúšok  budú oznámené po  dohode na prvom  stretnutí.

 

Miestnosť: knižnica Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Sasinkova 4.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

Biomedicínska štatistika

Termín: bude zverejnený dodatočne

Rozsah: 8 hodín prednášok + 4 hodiny praktické cvičenia

Ukončenie: skúška formou testu

Vyučujúci: prednášky:  doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. a Mgr. Peter Slezák, PhD.

Cvičenia:  Mgr. Pavol Námer,  Mgr. Peter Slezák, PhD. a doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD .

 

Termín : 10.4.2018, 12.4.2018, 17.4.2018 a 19.4.2018  od 15.00 hod. -17.30 hod.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

Molekulárna biológia a genetika – nové trendy

 

Počet hodín : 12 (4x 3 hod.)

Gestor výučby : doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD

Prednášajúci   : doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., RNDr. Robert Petrovič, PhD.

Termíny :

12.6.2018 a 13.6.2018

19.6.2018 a 20.6.2018

 

Čas :  od 14.00 h do 16.30 h

Miesto : poslucháreň Ústavu molekulárnej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK,  Sasinkova 4, 3. posch.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

 

Vyučujúci: doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH

Prednáška: 6 hodín  - 2x3 hodiny - prezenčná forma

Seminár: 4 hodiny – 1x prezenčná forma – vyplnenie formulára Hlásenie zhubného nádoru vybraného ochorenia pre Národný onkologický register

Počet kreditov: 10 kreditov

 

Termín :

16.1.2018 - 15.00 h - 18.00  h   (3 hodiny prednáška)

17.1.2018 - 15.00 h - 18.00  h   (3 hodiny prednáška) 

18.1.2018 - 15.00 h - 19.00  h    (4 hodiny seminár)     

 

Miestnosť: Malá poslucháreň  - Nové teoretické ústavy LF UK, Sasinkova 4.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

Nové trendy a vedecká práca v zobrazovacích metódach /rádiológia, nukleárna medicína, endoskopia/

Garancia:  prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Vyučujúci:    prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.,                      doc. MUDr. Soňa Balogová, CSc.,  doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

Rozsah : 12 hodín

 

Termín konania, čas a miesto konania:

19.3.2018 - 21.3.2018 od 14:00-18:00

Seminárna miestnosť I. rádiologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 3. posch.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

Laboratórna technika

 

Celkovo 6 hodín kontaktnej výučby: 6 hodín prednášok

Vyučujúci: prim.MUDr. A.Stecová, CSc., prof.MUDr. L.Turecký, CSc.

Počet kreditov: 5 kreditov

 

 

Termín konania:  5.6.2018 o 9.00 hod.

Miesto konania:  Centrum laboratórnej diagnostiky MEDIREXu, Galvaniho 17, Bratislava

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanovafmed.uniba.sk