Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľné predmety a kurzy

Zimný semester

 

Termíny kurzov a povinne voliteľných predmetov v 1. a 2.  semestri akademického roka 2021/2022

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom kurzu alebo predmetu.

Nahlásenie sa na kurzy a predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na kurz alebo predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 

 


KURZ

 

Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz

Vyučujúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

Kredity:  5

 

Termín : 15.11.2021 a 16.11.2021 od 15.30 hod. - 19.00 hod. prostredníctvom MS Teams 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny. 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk 

 


 

KURZ

 

Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov

 

garant kurzu: Mgr. Katarína Soroková +421 2 9011 9428

mail:  katarina.sorokova@fmed.uniba.sk, vypoctove.prednosta@fmed.uniba.sk

vyučujúca: Mgr. Katarína Révayová

Kredity:  5

Čas : od 14:00-19:00 hod.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa, z kapacitných dôvodov PC učebne na linkách:

10.11.2021 14:00 – 19:00 Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov (Miesto konania: PC učebňa - podkrovie domčeka Výpočtového strediska a Imunologického ústavu LF, Odborárske nám. 14, Bratislava)

24.11.2021 14:00 – 19:00 Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov (Miesto konania: PC učebňa na Moskovskej ulici, Bratislava)

29.11.2021 14:00 – 19:00 Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov (Miesto konania: PC učebňa - podkrovie domčeka Výpočtového strediska a Imunologického ústavu LF, Odborárske nám. 14, Bratislava

Na jeden termín sa môže hlásiť maximálne 12 študentov.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať jeden z uvedených termínov (tzn. 5 hodín výučby) 

 


 

 

KURZ

Analýza klinických dát, plánovanie a hodnotenie klinických štúdií, príprava grantových projektov

 

garant kurzu: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Vyučujúci : prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Kredity : 5

 

Termín : 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk  

 


PVP

Funkčná anatómia reprodukcie človeka a klinická embryológia

 

Termín :  

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

 

Neurovedy - nové trendy

Termín :

Vyučujúci: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD., MUDr. Igor Riečanský, PhD., PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

 

 

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk  


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Veda a výskum - prečo, ako, kedy a kde. Základné princípy

 

Garant predmetu: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Kredity : 10

Termíny : 

 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk  

 

 

 

Letný semester

 

Termíny povinne voliteľných predmetov v 2.  semestri akademického roka 2021/2022

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom predmetu.

Nahlásenie sa na  predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 


KURZ

Analýza klinických dát, plánovanie a hodnotenie klinických štúdií, príprava grantových projektov

 

Vyučujúci : prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Kredity : 5

 

Termín : 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk 


 

PVP

Nové trendy v klinickej biochémii

 

Rozsah: 12 hodín prednášok

Ukončenie: skúška (test), 10 kreditov

Garant predmetu: prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.

 

Vyučujúci:

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD., doc. PharmDr. V. Jakuš, CSc.,  RNDr. J. Muchová, PhD., Prof. MUDr. L. Turecký, CSc.,  doc. Ing. I. Žitňanová, PhD.

 

Termín:  

   

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Nové poznatky z patológie a patologickej fyziológie

 

Garancia:  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Kredity:  10

 

Termín : 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Nové lieky  a stratégie  vo  farmakoterapii 

 

Garant: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Počet hodín výučby: 12

Kredity:  10

 

Termíny:   

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Biomedicínska štatistika

 

Rozsah: 8 hodín prednášok + 4 hodiny praktické cvičenia

Ukončenie: skúška formou testu

Vyučujúci: prednášky:  doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. a Mgr. Peter Slezák, PhD.

Cvičenia:  Mgr. Peter Slezák, PhD., Mgr. Šimon Šutý a doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

 

Termín :  

 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Molekulárna biológia a genetika – nové trendy

 

Počet hodín : 12 (4x 3 hod.)

Gestor výučby : doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Prednášajúci   : doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., RNDr. Robert Petrovič, PhD.

 

Termíny : 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

 

Vyučujúci: prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH

Prednáška: 6 hodín  - 2x3 hodiny - prezenčná forma

Seminár: 4 hodiny – 1x prezenčná forma – vyplnenie formulára Hlásenie zhubného nádoru vybraného ochorenia pre Národný onkologický register

Počet kreditov: 10 kreditov

 

Termín : 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Nové trendy a vedecká práca v zobrazovacích metódach /rádiológia, nukleárna medicína/

 

Rozsah : 12 hodín

 

Garancia:  prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.,       

                   doc. MUDr. Soňa Balogová, CSc.,  MUDr. Vladimír Javorka, PhD.

 

Termín :   

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


PVP

Laboratórna technika

 

Celkovo 6 hodín kontaktnej výučby: 6 hodín prednášok

Vyučujúci: RNDr. Elena Tibenská, PhD., prof. MUDr. L. Turecký, CSc.

Počet kreditov: 5 kreditov

 

Termín konania:  

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk