Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Verejné obstarávanie

Usmernenie k verejnému obstarávaniu

Lekárska fakulta UK sa pri obstarávaní tovaru, prác a služieb riadi  zákonom o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. a Vnútorným predpisom Smernica rektora UK  č. 16/2024 o verejnom obstarávaní.

Zoznam tovarov, prác a služieb, ktoré obstaráva LF ako samostatná prevádzková jednotka (SPJ) To znamená že si VO  realizujeme vo vlastne réžií, nespadáme pod VO a rámcové zmluvy, ktoré realizuje RUK. v prílohe č.1

Zoznam tovarov, prác a  služieb, v ktorých LF je viazaná, resp. obstaráva cez  Rámcové zmluvy  vysúťažené RUK sa nachádza v príloha č.2

Pri obstarávaní tovaru, prác a služieb je v prvom rade potrebné vypísať Kontrolný list v listinnej podobe. 

Kontrolný list

V časti:

Popis požadovaného tovaru, prác a služieb a zdôvodnenie požiadavky: 

Popis požadovaného tovaru, musí byť  zrozumiteľný tak, aby bol identifikovateľný- Uviesť kategóriu tovaru a následne odborný názov

napríklad: 

kategória chemikálienázov/ druh  chemikálie

kategória chemikálie – podľa prílohy ( zoznam presných názvoch chemikálii uviesť na druhej strane KL  prípadne  v prílohe).

zdôvodnenie požiadavky, musí byť vždy uvedené, napr. chemikálie na vedecko-výskumné účely alebo výučbu, atď....

V časti:

Dodávateľ tovaru, prác a služieb (názov/meno, adresa, IČO, bankové spojenie), ak je známy:

v prípade obstarávania cez DNS, EKS, IS-EVO uvediete do kolónky príslušný druh obstarávania, keďže ešte nie je vysúťažený dodávateľ známy, vzhľadom na prebiehajúce VO.

V časti:

Dispozície pre VO:

ak je obstarávanie cez zmluvu, treba dopísať číslo zmluvy a priložiť kópiu zmluvy.

ak je obstarávanie cez RUK - Rámcovú zmluvu   treba  doplniť číslo zmluvy.

ak je obstarávanie  bez príloh, ku kontrolnému listu treba doplniť CPV.

V prípade, že použijete viac CPV treba uviesť ku každému sumu.

 

Prílohy kontrolného listu

Požiadavka na verejné obstarávanie (príloha č. 3 - DOCX, PDF)

Používa sa jedine v prípade nadlimitných VO, ktoré v prípade potreby bude pre fakultu realizovať RUK

Požiadavka na verejné obstarávanie  cez elektronickú platformu  (príloha č. 4 - DOCX, PDF)

(EKS, IS EVO)

Elektronické platformy sa využívajú najmä na obstarávanie prístrojov, laboratórnych prístrojov, bielej a čiernej techniky, nábytku.

Požiadavka na obstarávanie cez dynamický nákupný systém (príloha č. 5 - DOCX, PDF)

Využíva sa len pri výpočtovej technike resp. IKT, ktorá nie je v Marquete. Ide o tzv. Mimo-marquetové požiadavky, ktoré sa realizuje cez DNS. Pri každom nákupe IKT je nutné konzultovať svoje požiadavky s Centrom informačných technológii LF UK.

Záznam z prieskumu trhu (príloha č. 6 - DOCX, PDF)

používame pri  zákazkách s nízkou hodnotou obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Záznam o uplatnení výnimky (príloha č.7 - DOCX, PDF)

Výnimky, ktoré najviac používame na LF UK

§ 1 ods.13 písm. y)

Ide o zákazku s nízkou hodnotou, dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a ide o verejného obstarávateľa začleneného do sektora výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu.

Ide najmä o obstarávanie tovaru a  služieb  z grantov a projektov (chemikálii, spotrebné laboratórneho tovaru,  analýz). 

§ 1 ods.13 písm. u)

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,

1. ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,

2. ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo

3. ktoré sú dodávané chránenou dielňou,  alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby

Fakulta obstaráva na spomínanú výnimku: kancelárske potreby, kancelársky papier, hygienické a čistiace prostriedky cez oddelenie MTZ, 

OOPP -samostatné pokyny na obstarávanie (príloha č.8) 

§ 1 ods.13 písm. v) 

letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb,

Obstarávanie leteniek na služobné cesty.  (príloha č.9) 

V prípade zahraničnej leteckej spoločnosti nie je potrebné doložiť  výpis s obchodného alebo živnostenského registra.

§ 1 ods. 15

vzťahuje sa na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Výnimku je nutné konzultovať s Referátom VO, vzhľadom na možné prekročenie limitu, pri viacerých požiadavkách na rovnaký predmet zákazky.

UPOZORNENIE:

Ku každému Kontrolnému listu, keď si uplatňujeme výnimku je potrebné priložiť  Záznam o uplatnení výnimky v zmysle smernice rektora č. 16/2024  ( viď. výpis zo smernice)

V časti:

Označenie uplatnenej výnimky a odôvodnenie jej použitia:

Označenie uplatnenia výnimky

Uviesť len § , odstavec a písmeno  výnimky, nie je potrebné uvádzať  celý text

odôvodnenie jej použitia

Uveďte zdôvodnenie obstarávania tovaru, služby alebo práce

V pokračujúcich grantov ak obstarávate tovar, službu od konkrétneho dodávateľa je potrebné zdôvodnenie takého obstarania  a v týchto prípadoch  nemusíte robiť prieskum trhu a v tabuľke uvediete len jedného dodávateľa..

(napr. Nakoľko sa bude kit /chemikália  používať v našom laboratóriu v rámci pokračujúceho projektu (výskumu) a metóda je štandardizovaná,  je nevyhnutné, aby to bol práve produkt od firmy ........... a pod.)

V prípade, že dodávateľ má exkluzivitu, je potrebnú túto doložiť..

V takýchto prípadoch nemusíte robiť prieskum a v tabuľke uvediete len jedného dodávateľa.

V prípade zahraničnej spoločnosti nie je potrebné doložiť  výpis z obchodného alebo živnostenského registra.

Výpis zo smernice rektora 16/2024   čl. 12 Spoločné ustanovenia  bod 4)

Pri zadávaní zákazky spadajúcej pod niektorú z výnimiek uvedených v § 1 zákona postupuje UK tak, aby bol dodržaný princíp hospodárnosti a efektívnosti a aby náklady vynaložené na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Žiadateľ, ktorý uplatňuje niektorú z výnimiek uvedených v § 1 zákona, je povinný vypracovať záznam z uplatnenia výnimky. Odporúčaný vzor záznamu tvorí Prílohu č. 5 tejto smernice. V prípade, ak osobitný predpis alebo iný záväzný dokument vyžaduje, aby mal záznam ďalšie náležitosti, je potrebné ich do záznamu doplniť.  

Pri každej požiadavke a zázname na tovar, prácu, službu je potrebné uviesť číslo zo Spoločného slovníka obstarávania  (CPV)

V prípade, že použijete viac CPV  ku každému je potrebné uviesť PHZ alebo sumu, podľa druhu verejného obstarávania.

Pri každej požiadavke a zázname  je potrebné uviesť  predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) a priložiť podklady, z ktorých bola PHZ vypočítaná v zmysle smernice rektora č. 16/2024  (viď. výpisy zo smernice).

čl.4 Zabezpečenie  verejného obstarávania body 1), 2), 3)

(1)         Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.

(2)        Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie postupu zadávania zákazky sa uskutočňuje na základe údajov a informácií o zákazkách vyhlásených na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. V prípade, že údaje podľa predchádzajúcej vety nie sú k dispozícii, predpokladaná hodnota zákazky sa určí na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením u minimálne troch hospodárskych subjektov, ktoré dodávajú tovary, poskytujú služby alebo uskutočňujú stavebné práce v požadovanom predmete zákazky, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Prieskum trhu sa uskutočňuje najmä prostredníctvom:

a)        elektronických zariadení (napr. e-mail),

b)        internetu,

c)        cenníkov a katalógov,

d)        prípravných trhových konzultácií.

(3)         Predkladateľ požiadavky je povinný zachovať dokumentáciu a podklady, na základe ktorých bola predpokladaná hodnota zákazky určená. Takouto dokumentáciou a podkladmi sú najmä ponuky získané prieskumom trhu, ponuky získané iným vhodným spôsobom (napríklad ponuky dostupné na webe dodávateľov), zápis z prípravných trhových konzultácií alebo plnenia zo zmlúv s rovnakým alebo porovnateľným predmetom zmluvy. Predkladateľ požiadavky je ďalej povinný predložiť dokumentáciu a podklady použité k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky ako prílohu požiadavky.

 

Všetky tlačivá ohľadne vereného obstarania nájdete na našej web stránke  v zóne pre zamestnancov a časti TLAČIVÁ.