Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Prax - Ošetrovateľstvo 1, 2. ročník

Základné informácie:

 • Povinná Prax - Ošetrovateľstvo 1 je určená pre študentov 2. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo a je ukončená udelením 2 kreditov (Ročenka 2023/24
 • Študent môže konať túto prax v čase od ukončenia výučby letného semestra, t.j. od 27. mája 2024 do 30. augusta 2024 (v zmysle harmonogramu štúdia pre príslušný akademický rok).
 • Pre podrobné informácie o podmienkach povinnej praxe  pozrite, prosím,  príslušné záložky! 

Podmienky praxe

Rozsah praxe z ošetrovateľstva 1 je 1 týždeň – 40 hodín. Študent je povinný absolvovať prax pri dennej pracovnej dobe 8 hodín.

Študenti 2. ročníka VL môžu realizovať prax na niektorom z týchto pracovísk: interné, geriatrické, hematologické, onkologické, kardiologické, neurologické, pneumologické. (Ročenka pre akademický rok 2023/24)

Sylabus k Praxi - Ošetrovateľstvo 1 (náplň praxe, možno stiahnuť TU):

Cieľom predmetu je získať vedomosti a praktické skúsenosti pri ošetrovaní pacientov na lôžkových interných oddeleniach/klinikách. Študenti pracujú pod dohľadom vedúceho lekára a vedúcej sestry odborného pracoviska. 

Sylabus: 1. Podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení/klinike. 2. Starostlivosť o základné potreby pacienta: starostlivosť o posteľ chorého, podávanie jedla chorým, starostlivosť o vylučovanie moču, cievkovanie, starostlivosť o pacienta s permanentným katétrom, starostlivosť o vyprázdňovanie stolice, podanie klyzmy. 3. Meranie a záznam fyziologických funkcií:  sledovanie telesnej teploty,  meranie krvného tlaku, dychovej a pulzovej frekvencie, záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta. 4. Odber biologického materiálu na vyšetrenie: odber krvi na rôzne druhy vyšetrení, odber moču, stolice, ostatných druhov biologického materiálu. 5. Aplikácia liekov: per os, do očí, uší, nosa, na kožu, do konečníka, do pošvy, inhalácia, aplikácia kyslíka. 6. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta, príjem, prepustenie, preloženie pacienta.

Termín a miesto konania praxe si študent dohodne s prednostom/primárom konkrétneho pracoviska v predstihu pred jej začiatkom.

Miestom konania praxe môžu byť pracoviská Univerzitnej nemocnice v Bratislave a pracoviská nemocníc, s ktorými má Lekárska fakulta UK uzatvorenú zmluvu o výkone povinnej letnej praxe študentov. Zoznam nemocníc, kde možno vykonávať povinnú letnú prax z ošetrovateľstva nájdete TU.

 

 

Dokumentácia k praxi

Potvrdenie o absolvovaní praxe (dokument možno stiahnuť TU) ďalší povinný dokument v akademickom roku 2023/2024:

 • študent tlačivo odovzdá prednostovi/primárovi pracoviska na začiatku praxe,
 • študentovi absolvovanie letnej praxe potvrdí prednosta/primár príslušného oddelenia, prípadne lekár poverený vedením pracoviska.

Potvrdenie je podkladom pre udelenie kreditov za povinnú letnú prax, na tomto tlačive musia byť vyplnené všetky požadované údaje o absolvovaní praxe.

Záznamník klinickej praxe študijného programu všeobecné lekárstvo je povinný dokument, ktorý študent dostal v 2. ročníku, je platný pre celé obdobie štúdia. Slúži pre záznam jednotlivých odborných výkonov, ktoré študent realizuje v rámci povinnej praxe vo všetkých ročníkoch štúdia. 

Do Záznamníka si študent počas letnej praxe z ošetrovateľstva_1 nechá potvrdiť: 

 1. kompletný názov odborného pracoviska,
 2. záznam o každom dni konania praxe na pracovisku: príchod/odchod, počet odpracovaných hodín v danom dni, 

 3. potvrdenie o absolvovaní praxe na strane 6 podpisuje primár/prednosta,

 4. záznamy o odborných výkonoch, ktoré študent počas praxe realizuje pod dohľadom.

 5. Každý odborný výkon študentovi potvrdzuje pracovník poverený dohľadom (lekár, vedúca sestra). 

Pre zápis kreditov za absolvovanú prax je potrebné poslať univerzitným mailom určenej odbornej asistentke (podľa študijných skupín) scan "Potvrdenia o absolvovaní praxe", tiež aj naskenované strany 6, 7 zo Záznamníka praxe s príslušnými potvrdeniami.

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov

 1. Absolvovať letnú prax z ošetrovateľstva 1 v akademickom roku 2023/2024 je potrebné v termíne od 27.05.2024 do 30.08.2024.
 2. Potvrdenie o absolvovaní praxe e potrebné poslať v elektronickej podobe (scan) najneskôr do 30. augusta 2024 na mailovú adresu odborného asistenta určeného pre študentov 2. ročníka (viď. kontakt nižšie).
 3. Je potrebné poslať tiež naskenované strany 6, 7 zo Záznamníka praxe s príslušnými potvrdeniami.
 4. Do predmetu mailovej správy uveďte: „Prax _Ošetrovateľstvo1, 2. ročník“ a číslo študijnej skupiny. Na základe takto označenej správy z adresy odborného asistenta príde automatická odpoveď o doručení mailu.
 5. Odborný asistent skontroluje kópiu potvrdenia a do 31. augusta 2024 zapíše kredity do AIS2. Dodatočný zápis kreditov nie je možný.
 6. Originál Potvrdenia o absolvovaní praxe študent predkladá pri zápise do 3. ročníka. Jeho predloženie je podmienkou zápisu do vyššieho ročníka! 

Kontakt na odborného asistenta

PhDr. Eva Dobiášová, PhD. (skupiny 1 – 15)  dobiasova2@uniba.sk 

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. (skupiny 16 – 30) vojtekova2@uniba.sk