Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ošetrovateľstvo 2

Rozvrh ošetrovateľstvo 2 (letný semester 2023/24)

 

 

Sylabus, podmienky absolvovania

SYLABUS OŠETROVATEĽSTVO 2 (letný semester) 

Zásady parenterálnej aplikácie liekov. Zásady aplikácie infúznej terapie. Starostlivosť o pacienta pri podávaní transfúznych prípravkov. Spolupráca lekára a sestry pri ošetrovaní rán. Bezpečnosť pri ošetrovaní rán. Používanie osobitných pomôcok pri ošetrovaní rán. Zásady ošetrovania a krytia rán. 

Praktické cvičenia (simulácie a praktický nácvik vybraných odborných postupov): 

 • Príprava a aplikácia injekcií (intradermalnej, subcutannej, intramuscularnej, intravenoznej).
 • Príprava a aplikácia intravenóznej infúzie.
 • Príprava a asistencia pri podávaní transfúzie.
 • Aseptické postupy pri ošetrovaní rán.
 • Nácvik profesionálnej hygieny rúk.
 • Nácvik ošetrovania aseptickej a nehojacej sa rany.
 • Nácvik aplikácie vybraných druhov obväzov. 

 Vzdelávacie činnosti: 18 hodín praktických cvičení/semester 

Podmienky absolvovania predmetu: 

 • študenti prichádzajú na praktické cvičenia teoreticky pripravení
 • je potrebná 100% aktívna účasť na praktických cvičeniach
 • záverečný písomný test

Hodnotenie záverečného testu: 

 • A: 100 - 93%,
 • B:   93 - 87%,
 • C:   86 - 81%,
 • D:   80 - 75%,
 • E:   74 - 69%,
 • Fx:  68% a menej.

 

 

Študijná literatúra

Dobiášová, E., Vojteková, I., Kostičová, M., Mazalánová, A. 2023. Vybrané postupy v ošetrovateľstve pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: SAP, 2023. 165 s. ISBN 978-80-8265-006-1

Kontakty na vyučujúcich

PhDr. Eva Dobiášová, PhD. eva.dobiasovafmed.uniba.sk

PhDr. Iveta Grežďová, PhD. iveta.grezdova@fmed.uniba.sk

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. anna.mazalanova@fmed.uniba.sk

PhDr. Miriam Polhorská, PhD. miriam.polhorska@fmed.uniba.sk

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.s