Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ošetrovateľstvo 1

Rozvrh ošetrovateľstvo 1 (zimný semester 2023/24)

 

 

Sylabus, podmienky absolvovania

SYLABUS OŠETROVATEĽSTVO 1 (zimný semester)

Základné princípy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Spolupráca lekára a sestry pri ošetrovaní pacienta. Kompetencie sestry. Organizácia ošetrovateľskej starostlivosti v ambulantnej praxi a na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení. Dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o základné potreby chorých.

Praktické cvičenia: (simulácie a individuálny praktický nácvik odborných výkonov):

 • Preventívne postupy v ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Profesionálna hygiena rúk pri odborných výkonoch. 
 • Používanie osobných ochranných prostriedkov pri ošetrovaní pacienta.
 • Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie. Polohovanie pacienta.
 • Monitorovanie fyziologických funkcií.
 • Odbery biologického materiálu na vyšetrenie (odber vzoriek venóznej a kapilárnej krvi, odber vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, ostatné odbery biologického materiálu).
 • Katetrizácia močového mechúra. Klyzma.
 • Podávanie liekov orálne, lokálne a do dýchacích ciest.
 • Aplikácia kyslíka.

Vzdelávacie činnosti: 18 hodín praktických cvičení/semester, samoštúdium 7 hod/semester

Podmienky absolvovania predmetu: 

 • študenti prichádzajú na praktické cvičenia teoreticky pripravení,
 • je potrebná 100% aktívna účasť na praktických cvičeniach,
 • priebežné overovanie vedomostí na cvičeniach,
 • záverečný písomný test.

Hodnotenie záverečného testu: 

 • A: 100 - 93%,
 • B:   93 - 87%,
 • C:   86 - 81%,
 • D:   80 - 75%,
 • E:   74 - 69%,
 • Fx:  68% a menej.

 

 

 

 

 

Študijná literatúra

Dobiášová, E., Vojteková, I., Kostičová, M., Mazalánová, A. 2023. Vybrané postupy v ošetrovateľstve pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: SAP, 2023. 165 s. ISBN 978-80-8265-006-1

Kontakty na vyučujúcich

PhDr. Eva Dobiášová, PhD. eva.dobiasovafmed.uniba.sk

PhDr. Iveta Grežďová, PhD. iveta.grezdova@fmed.uniba.sk

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. anna.mazalanova@fmed.uniba.sk

PhDr. Miriam Polhorská, PhD. miriam.polhorska@fmed.uniba.sk

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.s