Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ošetrovateľstvo

 

 

Milé študentky, milí študenti,

súčasťou študijného odboru všeobecné lekárstvo je v prvom ročníku aj predmet ošetrovateľstvo. Jeho cieľom je pomáhať študentom pri osvojovaní odborných zručností, ktoré v odbornej praxi využívajú rovnako lekári aj sestry. V obsahu predmetu sú vybrané odborné výkony, ktoré aplikuje sestra na základe ordinácie lekára, alebo sú to postupy, pri ktorých je potrebná asistencia a spolupráca lekára a sestry. Ošetrovateľstvo tvoria dva samostatné predmety - ošetrovateľstvo 1 v zimnom a ošetrovateľstvo 2 v letnom semestri. Každý z nich je hodnotený samostatne. 

Cieľom predmetu je získať:

- vedomosti:

  • o základných princípoch poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v ambulanciách a na lôžkových pracoviskách nemocníc,
  • o zásadách bezpečnosti pri ošetrovaní pacientov,
  • teoretické poznatky potrebné pri praktickom nácviku základných odborných postupoch v starostlivosti o pacienta,

- praktické zručnosti potrebné: 

  • pri praktickej aplikácii vybraných odborných postupov,
  • pri aplikácii preventívnych opatrení pri odborných postupoch,
  • v starostlivosti o základné potreby pacienta.

Pre podrobnejšie informácie pozrite, prosím, príslušné záložky.