Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK - zóna pre študentov

Vzhľadom k prerurušeniu kontaktnej výučby na LFUK, výučba všetkých predmetov bude prebiehať formou samoštúdia a študijné materiály budú dostupné v elektronickej podobe. Foma zdieľania alebo zasielania materiálov ako aj inštrukcie k samoštúdiu sú uvedené  pri každom predmete (kliknite na príslušné odkazy nižšie) alebo informáciu dostanete emailom od vyučujúcich.

Povinné predmety - informácie k samoštúdiu

Sociálne lekárstvo - 4roč. VL - informácie sú dostupné TU

Medicínska etika - 1. roč. VL - informácie sú dostupné TU, zároveň všetkým študentom bol poslaný hromadný ročníkový e-mail s ďalšími inštrukciami.

Medicínska etika - 2. roč. Zubné lekárstvo - nformácie sú dostupné TU, zároveň všetkým študentom bol poslaný hromadný ročníkový e-mail s ďalšími inštrukciami.

Ošetrovateľstvo 2 - 1.roč. VL - informácie a materiály budú zasielané  študentom emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU

Povinne voliteľné predmety - informácie k samoštúdiu

Komunikačné zručnosti - bližšie informácie sú dostupné TU. Kontakt: PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.s

Úvod k dejinám medicíny - informácie a materiály budú zasielané  študentom emailom. Kontakt: Mgr. Matej Gogola, PhD. matej.gogolafmed.uniba.sk

Úvod do celostnej medicíny - informácie a materiály budú zasielané  študentom emailom. Kontakt:MUDr. Ján Štvrtina stvrtina2uniba.sk

Úvod do medicínskeho práva - informácie a materiály budú zasielané  študentom emailom. Kontakt: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. silvia.capikovafmed.uniba.sk