Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Letný semester 2017/2018

Letný semester 2017/2018

Výuka kurzu v letnom semestri 2017/2018 sa začína 19. februára 2018

Skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2017/2018:

• termíny pre prenesené predmety a predtermíny: od 14.5.2018 do 25.5.2018

• riadne skúškové obdobie: od 28.5.2018 do 6.7.2018 a ďalej od 20.8.2018 do 25.8.2018.

Študent je povinný získať hodnotenie za prenesené predmety najneskôr do 6.7.2018.

 

1. Podmienky na účasť na skúške z kurzu Patologická anatómia 2:

- Absolvovanie predmetu Patologická anatómia 1 s hodnotením A - E
- Účasť na všetkých histopatologických cvičeniach.
- Účasť na všetkých pitevných cvičeniach, akceptuje sa jedna ospravedlnená neúčasť
- Napísanie 2 kontrolných testov nad 60 bodov.
- Udelené hodnotenie z praktickej časti skúšky.

Test, ktorý je súčasťou záverečnej skúšky je potrebné napísať na minimálne 75 bodov.

 

Študent, ktorý nesplnil podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 v letnom semestri predchádzajúceho roku a prenáša si predmet do nasledujúceho roku, je povinný absolvovať celú výučbu príslušného kurzu.

 

2. Podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 musia byť splnené do 25.8.2018. V prípade, ak študent nesplní do tohto dátumu podmienky na účasť na skúške, nemôže absolvovať skúšku z patologickej anatómie.

 

3. Nahrádzanie cvičení

- Cvičenie z histopatológie si je možné nahradiť s inou skupinou so súhlasom vyučujúceho v priebehu dvojtýždňa keď je preberaná daná téma. Počas semestra si je možné nahradiť maximálne 2 cvičenia z histopatológie.
- Pitevné cvičenie si je možné nahradiť s  inou skupinou so súhlasom vyučujúceho v priebehu celého semestra. Počas semestra si je možné nahradiť maximálne 2 pitevné cvičenia.

- Potvrdenie o nahradení si cvičenia počas semestra je študent povinný predložiť svojmu vyučujúcemu počas posledného cvičenia z histopatológie (13.-14.týždeň, 14.5.- 25.5. 2018). Po tomto termíne nebudú potvrdenia akceptované a študent si bude musieť nahradiť chýbajúcu výuku.

- Zvyšné chýbajúce cvičenia z histopatológie je možné si nahradiť po predchádzajúcom mailovom dohovore na adrese: heduss.m@gmail.com. Za nahrádzanie histopatologických cvičení je zodpovedná MUDr. Mrázová, H.

Termíny náhrady zvyšných chýbajúcich pitevných cvičení: 28.5., 29.5., 4.6., 5.6. 2018 o 7:30. 

Termíny náhradného prvého histopatologického cvičenia: budú zverejnené

 

4. Kontrolné testy počas letného semestra (povinné):

Test 1 7.-8.týždeň (3.4. – 13.4.18) 
obsah testu: témy 1.- 6.týždňa
(Využitie elektrónovej mikroskopie a genetických metód v patológii. Kardiovaskulárny systém. Respiračný systém. Ústna dutina, slinné žľazy. Patológia hltana a  pažeráka, žalúdka a  čriev. Choroby  pečene, žlčníka, pankreasu. Patológia peritonea.)

Test 2 11.-12.týždeň (30.4. – 11.5.18)
obsah testu: témy 7.- 12.týždňa
(Endokrinný systém. Ochorenia pohybového aparátu. Ochorenia kože. Patológia novorodenca. Neuropatológia. Patológia tehotenstva. Pohlavné ústroje muža, ženy. Ochorenia mliečnej žľazy.)

Test 1 a 2 sa píšu počas histopatologického cvičenia.

V prípade, ak na termín písania testu pripadne štátny sviatok, rektorské alebo dekanské voľno, píšu študenti test na najbližšom pitevnom cvičení.

5. Hodnotenie študentov v letnom semestri:

Výsledné hodnotenie sa určí na základe súčtu bodov získaných v 1. a 2. teste (resp. v náhradnom teste ak študent nezískal viac ako 60 bodov) nasledovne:


A 182 – 200  bodov
B 162 - 181 bodov
C 146 - 161 bodov
D 132 - 145 bodov
E 120-131 bodov
Fx 119 a menej bodov

6. Náhradné testy:

Študent, ktorý nesplnil podmienku úspešného napísania testov počas semestra, bude mať k dispozícii opravné termíny na napísanie testov.

Opravný termín A  13.-14.týždeň (14.5. – 25.5.18)

Študent môže písať 1 test počas posledného histopatologického cvičenia.

Opravný termín B:

Opravný termín C: 

Opravné termíny B, C sa píšu v praktikárni ústavu.

Počas opravného termínu B,C môže študent písať 1. aj 2. náhradný test.

6. Pozeranie skúškových preparátov:

Histologické preparáty na skúšku je možné pozerať v praktikárni ústavu, po skončení výuky v semestri, v pondelok až v stredu o 9:00 hod. 

Rozvrh praktických cvičení pre letný semester 2017/18 pre študentov všeobecného lekárstva

 

 

 

7,30 – 10,20

10,30 – 13,20

13,30 – 16,20

Pondelok

Párny

H

VL: 25,26,27a: Šišovský, Krivošíková

 

 

P

VL: 27b,28,29: Janega, Mrázová

 

 

Nepárny

H

VL: 27b,28,29: Čierna, Letkovská

  

 

P

VL: 25,26,27a: Šišovský, Krivošíková

 

 

Utorok

Párny

 

H

VL: 6,22,23a: Mosná, Porubský

VL: 2,3,4a: Porubský, Šišovský

 

P


VL: 23b,24,30: Šišovský, Mikuš-Kuracinová

VL: 4b,5,21: Mikuš-Kuracinová, Krivošíková

 

Nepárny 

H

VL: 23b,24,30: Šišovský, Porubský

VL: 4b,5,21: Janega, Šišovský

 

P


VL: 6,22,23a: Krivošíková, Mikuš-Kuracinová

VL: 2,3,4a: Mikuš-Kuracinová, Mosná

 

Streda

Párny

H

 

VL: 1,7,8a: Mikuš-Kuracinová, Čierna

 

P

 

VL: 8b,9,10: Šišovský, Letkovská

 

Nepárny

H

 

VL: 8b,9,10: Mikuš-Kuracinová, Čierna

 

P

 

VL: 1,7,8a: Mosná, Letkovská

 

Štvrtok

Párny

H

VL: 11,12,16a: Čierna, Mrázová

 

 

P

VL: 16b,17,18: Palkovič, Šišovský


Nepárny

H

VL: 16b,17,18: Porubský, Palkovič

 


P

VL: 11,12,16a: Mrázová, Janegová

 


Piatok

Párny

 

H

 

VL: 13,14,15a: Mosná, Mrázová

 

P

 

VL: 15b,19,20: Janegová, Palkovič

 

Nepárny

H

 

VL: 15b,19,20: Mrázová, Mosná

 

P

 

VL: 13,14,15a: Janega, Palkovič

 

Program prednášok z patologickej anatómie na letný semester 2017/2018

Dátum                   Téma                            Prednášajúci                 Čas                         Miesto 

21.2.2018        Choroby krvi a ciev               Mart                14.30–16.20               VP NTÚ

22.2.2018        Vrodené srdcové chyby         Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

28.2.2018        Choroby srdca                        Dan                 14.30-16.20                VP NTÚ

  1.3.2018        Choroby pľúc                          Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

  7.3.2018       Choroby sleziny a lymf.           Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

                         uzlín 

  8.3.2018        GIT I. žalúdok, pankreas       Bab                  14.30–16.20               VP NTÚ

 14.3.2018       Choroby  pečene a žlčníka     Por                   14.30-16.20                VP NTU

 15.3.2018       GIT II., III. tenké, hrubé        Čer                  14.30–16.20               VP NTÚ

                         črevo 

21.3.2018        Patológia endokrin. syst.       Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

22.3.2018        Patologické procesy kože      Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

28.3.2018        Patológia pohybového            Por                 14.30–16.20               VP NTÚ

                          systému                                 

29.3.2018        Gestačná trofoblastová          Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

                          choroba

  4.4.2018        Nádory CNS a PNS                    Por                  14.30–16.20               VP NTÚ

  5.4.2018        Choroby  CNS                            Por                  14.30–16.20               VP NTÚ

11.4.2018        Choroby detského veku           Palk                14.30–16.20                VP NTÚ

12.4.2018        Endometrióza, nádory              Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

                          testis

18.4.2018        Klin.-pat. konferencia               Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

19.4.2018        Cytológia                                   Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

25.4.2018        Choroby mliečnej žľazy            Bab                 14.30-16.20                VP NTÚ

26.4.2018        Choroby  krčka a tela               Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

                         maternice

 2.5.2018         Choroby ústnej dutiny              Bab                 14.30-16.20                VP NTÚ

 3.5.2018         Choroby ovária                          Dan                 14.30-16.20                VP NTÚ

 9.5.2018         Nefropatológia I.                       Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

10.5.2018        Nefropatológia II.                      Dan                 14.30-16.20                VP NTÚ

Vysvetlivky:    Dan  - prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.         Čer – MUDr. A. Černá, PhD.

                           Bab  - prof. MUDr. P. Babál, CSc.             Palk - MUDr. M. Palkovič, PhD.

                           Por   - doc. MUDr. J. Porubský, CSc.        Mart - MUDr. P. Martanovič

 

                           VP  NTÚ  - Veľká poslucháreň nových teoretických ústavov   

Program histopatologických cvičení na letný semester 2017/2018

1-2.      Využitie molekulárnej biológie v patologickej anatómii.

Zodpovední: MUDr. P. Janega, PhD., RNDr. B. Izrael Vlková, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

3-4.      Kardiovaskulárny systém. Choroby perikardu, endokardu, myokardu. Ateroskleróza, dystrofie a zápaly ciev. Respiračný systém. Zápaly, nádory. Pleura.

Endokarditídy (79, 80), Kardiomyopatia (255), Mukoidná mediodystrofia Ao (227), Polyarteritis nodosa (90), Emfyzém pľúc (141), Bronchopneumónia (86), Lobárna pneumónia (83), Malobunkový Ca pľúc (145), Bronchioloalveolárny Ca pľúc (279), Nosový polyp (238), Ateroskleróza (66).

Zodpovedný: MUDr. M. Palkovič, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

5-6.      Ústna dutina, slinné žľazy. Patológia hltana a  pažeráka, žalúdka a  čriev. Choroby  pečene, žlčníka, pankreasu. Patológia peritonea.

Sialoadenitis chronica (259), Pleomorfný adenóm (98), Ulcus ventriculi (64), Chronická atrofická gastritída (216), Ulcerózna kolitída (250), Crohnova choroba (330), Hepatitídy (136, 218), Cirhózy pečene (62, 63), Chronická cholecystitída (99), Akútna hemoragická nekróza pankreasu (130), Koreňová (zubná) cysta (143), Epulis gigantocellularis (138).

Zodpovedná: MUDr. H. Mrázová

Študijný materiál: pdf. 

 

7-8.      Endokrinný systém. Ochorenia pohybového aparátu. Ochorenia kože.

Diabetes mellitus – oblička (159), Strumy (69, 70, 240),  Feochromocytóm (193), Karcinoid (184), Osteomyelitis (139), Osteodystrofia (156), Dermatomyositis (226), Verruca vulgaris (197), Molluscum contagiosum (142), Ateróm (200), Psoriasis vulgaris (318), Seboroická keratóza (178).

Zodpovedný:  prof. MUDr. P. Babál, CSc.

Študijný materiál: pdf. 

 

9-10.     Patológia novorodenca. Neuropatológia: cirkulačné poruchy, encefalopatie, zápaly, nádory. Patológia tehotenstva.

Fetálna erytroblastóza (122), Aspirácia plodovej vody (133), Hyalínové membrány pľúc (132), Cytomegalia (300), Chorioamnionitída (332), Funikulitída (331), Bazilárna meningitída (124), Vírusová encefalitída (160), Panencefalitída van Bogaert (277), Sclerosis multiplex (149), Zvyšky po tehotnosti (68), Extrauterínna gravidita (204), Mola hydatidosa (102), Choriokarcinóm (54).

Zodpovedná: MUDr. Z. Čierna, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

11-12.   Pohlavné ústroje muža, ženy. Ochorenia mliečnej žľazy.

Benígna hyperplázia prostaty (65), Ca prostaty (297), Seminóm testis (123), Dysplastické porcio (171-173), Granulózobunkový nádor ovária (103), Serózny cystadenóm ovária (106), Serózny cystadenokarcinóm ovária (298), Fibroadenóm prsníka (126, 127), Dysplázia prsníka (112), Pagetov karcinóm (189), Duktálny karcinóm – prsná žľaza (304), cervikálny polyp (113).

Zodpovedný:  prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.

Študijný materiál: pdf. 

 

13-14.  Močový systém. Vaskulárne poruchy obličiek, zápaly, nádory, hydronefróza. Močový mechúr, zápaly, nádory.

Arteriolosklerotická nefroskleróza (57), Polycystické obličky (261), Glomerulonefritída – proliferatívna akútna (59), Progresívna (60), Chronická (61), Membranózna (235), Akútna tubulointersticiálna nefritída (94), Chronická tubulointersticiálna nefritída (95), Svetlobunkový Ca obličky (53), Embryonálny nefroblastóm (251), Papilóm močového mechúra (195), Ca močového mechúra (196).

Zodpovedný:  MUDr. M. Palkovič, PhD.  

Študijný materiál:  pdf.

Program pitevných cvičení na zimný a letný semester 2017/2018

Zimný semester:

1.-2. Smrť a posmrtné zmeny. Základy makroskopického opisu pitvaných tkanív  a orgánov

3.-4. Vonkajšia obhliadka a vnútorná obhliadka (všeobecne). Protokol k  patologickej pitve. Zoradenie diagnóz

5.-6. Pitva mozgu a miechy. Makroreakcie

7.-8. Pitva krčných a hrudníkových orgánov

9.-10. Pitva pečeňového a urogenitálneho komplexu

11.-12. Pitva detskej mŕtvoly. Pitva kostí

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie)

 

Letný semester:

1.-2. Makroskopické nálezy pri ochoreniach mozgu a miechy

3.-4. Makroskopické nálezy pri ochoreniach krčných a hrudníkových orgánov

5.-6. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pečeňového komplexu

7.-8. Makroskopické nálezy pri ochoreniach uropoetického komplexu

9.-10. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pohlavných orgánov

11.-12. Makroskopické nálezy pri ochoreniach hemopoetického systému  a RES

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie). Pitevný pohovor (prvá časť ústnej skúšky z patologickej anatómie)

Otázky na priebežné testy počas aktuálneho semestra a otázky na test k záverečnej skúške

00Bunka

1. K príčinám poškodenia buniek patrí; 2. Apoptóza; 3. Nekróza; 4. Jadrový chromatín; 5. Pyknóza je; 6. K endoplazmatickému retikulu (ER) patrí(a); 7. K lyzozómom patria; 8. Ribozómy; 9. Mitochondrie; 10. Bunková membrána obsahuje; 11. Medzi bunkové adhézne molekuly patria; 12. Medzi intermediálne filamenty patria; 13. Medzi mikrofilamenty patria; 14. Medzi mikrotubuly patria; 15. Lévyho telieska pozorujeme pri; 16. Dezmozómy sa vyskytujú; 17. Neurofilamenty; 18. Hydropická zmena (dystrofia); 19. Hyalínová zmena (dystrofia); 20. Hlienová zmena (dystrofia); 21. Steatóza; 22. Steatóza môže byť spôsobená; 23. Lipomatóza; 24. Amyloidóza; 25. Sekundárna amyloidóza; 26. Primárna amyloidóza; 27. Medzi lyzozomálne choroby patria; 28. K endogénnym pigmentom patrí; 29. K exogénnym pigmentom patrí; 30. Scorbut je; 31. Medzi obrovské mnohojadrové bunky patria napríklad; 32. K možnostiam (metódam) cytologického vyšetrenia patrí; 33. Imunohistochémia; 34. Jadrový genóm človeka obsahuje; 35. Mitochondriálny genóm človeka obsahuje; 36. Medzi mutácie patria; 37. Filadelfský chromozóm (translokácia 9 na 22 ) je typická pre; 38. Genetická informácia v jadre je uložená v štruktúre;

 

01Zapal

1. Ktoré prejavy charakterizujú zápal:; 2. Čo patrí medzi hlavné zložky zápalu:; 3. Medzi hlboké /interstíciové/ zápaly patrí:; 4. Fibrinózny zápal na slizniciach sa vyskytuje ako:; 5. Na seróznych membránach NEPOZORUJEME zápal:; 6. Alteratívny zápal je charakterizovaný najmä:; 7. Typickou bunkou v tbc ložisku je:; 8. Kazeózna nekróza je typická pre:; 9. Zápal:; 10. Aká tekutina sa hromadí v tkanive pri zápale:; 11. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho bakteriálneho zápalu:; 12. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste chronického zápalu:; 13. Aké typy exudátu poznáte:; 14. Serózny zápal:; 15. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho vírusového zápalu:; 16. Exudát pri fibrínovom zápale obsahuje veľa:; 17. Z čoho je zložená pseudomembrána (pablana):; 18. Pseudomembranózny typ zápalu je typický pre:; 19. Fibrinózny zápal:; 20. Hnisavý zápal:; 21. Abces mozgu:; 22. Aktinomykóza:; 23. Čo sú typické súčasti granulómu pri granulomatóznom zápale:; 24. Typickou súčasťou granulómu pri tuberkulóze je:; 25. Granulóm pri sarkoidóze:; 26. Pri infekcii pľúc vírusom chripky s bakteriálnou superinfekciou v alveoloch nájdeme:; 27. Pre akú skupinu ľudí je typická enterobióza:; 28. Aké zmeny pozorujeme v cievach pri zápale:; 29. Pri akých stavoch sa typicky vyskytuje eozinofília:; 30. Proliferatívny zápal:;

 

02PoruchyObehu

1. K morfologickým zmenám na srdci pri systémovej alebo pľúcnej hypertenzii patria; 2. K prejavom zlyhávania pravej komory srdca patrí:; 3. Muškátová pečeň je prejavom:; 4. Chronická venostáza orgánov dutiny brušnej je prejavom:; 5. Biely trombus je tvorený; 6. Patogenéza vzniku trombózy zahŕňa; 7. Paradoxná embolizácia je:; 8. Hnedá indurácia pľúc:; 9. Cor pulmonale chronicum je komplikáciou:; 10. Edém pľúc je prejavom:; 11. Šok ; 12. Embolizácia ; 13. Embólia do a.pulmonalis:; 14. Lymfedém vzniká:; 15. Hypoproteinemický edém (s poklesom onkotického tlaku) vzniká typicky pri:; 16. Tromby tepien:; 17. Tromby žíl:; 18. Cor pulmonale acutum:; 19. V patogenéze edému sa uplatňuje:; 20. Transsudát sa odlišuje od exsudátu tým, že:; 21. Nefritický edém sa odlišuje od nefrotického edému tým, že; 22. Edém pľúc vzniká pri:; 23. Aktívna hyperémia je výsledkom; 24. Časté príčiny tromboembolov tepien vo veľkom obehu sú; 25. Hemoragický infarkt sa vyskytuje najčastejšie v;

 

03RegProgZmeny

1. Medzi adaptácie patrí; 2. Hyperplázia je:; 3. Atrofia je:; 4. Metaplázia je:; 5. Aké typy nekrózy poznáme:; 6. Nekróza je:; 7. Hemoragický infarkt pľúc:; 8. Čo je encefalomalácia?; 9. Akútny infarkt myokardu:; 10. Čo je apoptóza; 11. Koagulačná nekróza je typická v:; 12. Anemický infarkt obličky:; 13. Koncentrická hypertrofia ľavej komory srdca:; 14. Pri vzniku atrofií sa môže uplatniť:; 15. Príčiny nekrózy sú:; 16. Medzi fyzikálne posmrtné zmeny patrí:; 17. Ako vzniká verdohemoglobín vyvolávajúci pseudomelanózu?:; 18. Posmrtná stuhnutosť sa najčastejšie objavuje :; 19. Dysplázia:; 20. Ktoré bunky neregenerujú:; 21. Granulačné tkanivo NEobsahuje:; 22. Proces reparácie:; 23. Medzi posmrtné zmeny NEPATRÍ:; 24. Trombus:; 25. Kostné zlomeniny sa hoja:; 26. Hypertrofia je:; 27. Ktoré tkanivá sa hoja reparáciou:; 28. Dysplázia je často sprevádzaná;

 

04OnkologiaEpitelVseobecne

1. Medzi nepravé nádory patrí:; 2. Medzi epitelové nádory patrí:; 3. Grading nádoru vyjadruje:; 4. Medzi malígne nádory z krycieho epitelu patrí:; 5. Malígny nádor je charakterizovaný:; 6. Anapláziu buniek charakterizuje:; 7. K cestám metastázovania patrí:; 8. Vzťah malígneho nádoru a vírusu je u človeka známy u:; 9. Medzi epitelové nádory kože patrí:; 10. Ulcus rodens je komplikáciou:; 11. Medzi karcinómy z dlaždicového epitelu patrí:; 12. Medzi benígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 13. Medzi malígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 14. Bazocelulárny karcinóm vychádza z:; 15. Pleomorfný adenóm sa vyskytuje najmä:; 16. Najčastejší zhubný nádor hrubého čreva je:; 17. Epidermoidný karcinóm sa typicky vyskytuje:; 18. Rohovatenie (tvorba rohovinových perál) v epidermoidnom karcinóme je charakteristické pre:; 19. Papilokarcinóm z prechodného epitelu je charakteristický pre:; 20. Pri klasifikácii  na základe histogenézy, rodeľujeme nádory podľa:;

 

05OnkologiaMezenchymSoftTissue

1. Medzi nádory z mäkkých tkanív patria; 2. Medzi bunky mezenchýmu NEpatria; 3. Medzibunková hmota mezenchýmových nádorov obsahuje vlákna:; 4. Malígne nádory z mezenchýmu sa označujú; 5. Nádory mäkkých tkanív s intermediárnym typom malignity; 6. Nádory z periférneho nervového systému; 7. Stupeň malignity (grade) nádorov mäkkých tkanív sa stanovuje podľa; 8. Typické bunky vláknitého väziva sú; 9. Histologicky sa sarkómy vyznačujú; 10. Infantilný typ fibrosarkómu je; 11. Najčastejším malígnym nádorom mäkkých tkanív detského veku je; 12. Fibróm; 13. Fibromatóza dezmoidového typu; 14. Liposarkóm je; 15. Medzi nádory z tukového tkaniva NEpatrí; 16. Hibernóm je benígny tumor; 17. Benígny nádor zo svaloviny je; 18. Medzi typy rabdomyosarkómu patrí; 19. Malígny tumor zo synovie je; 20. Kaposiho sarkóm ; 21. Pravé osteogénne nádory zahrňujú:; 22. Chondrosarkóm je; 23. Osteosarkóm ; 24. Chondróm; 25. Kapilárny hemangióm je:;

 

06Environmental

1. Medzi choroby spájajúce sa s fajčením patrí; 2. Chronická obštrukčná choroba pľúc u fajčiarov sa spája s; 3. Buergerova (Bürgerova) choroba u fajčiarov; 4. Akútna intoxikácia alkoholom má vplyv na; 5. Ku klinickým prejavom akútnej intoxikácie alkoholom patrí; 6. Následkom chronického alkoholizmu môže vzniknúť; 7. Pre Wernickeho-Korsakovov syndróm je typické že; 8. K prejavom akútnej choroby z ožiarenia patrí; 9. K prejavom chronickej choroby z ožiarenia patrí; 10. Pre kwashiorkor je typické; 11. Pre marazmus je typické; 12. Pickwickov syndróm je; 13. Deficit vitamínu A sa spája s; 14. Rachitída vzniká pri deficite vitamínu; 15. Skorbut vzniká pri deficite vitamínu; 16. O Beri-beri platí; 17. Pelagra vzniká pri nedostatku vitamínu; 18. Nedostatok vitamínu K sa prejaví; 19. Megaloblastová anémia vzniká pri deficite vitamínu;

 

07Kardio

1. K prejavom ľavostranného srdcového zlyhania patrí; 2. K prejavom pravostranného srdcového zlyhania patrí; 3. Hypertrofiu pravej komory srdca charakterizuje; 4. Do Fallotovej tetralógie patrí; 5. Medzi acyanotické (neskorocyanotické) chyby srdca patrí; 6. Medzi cyanotické chyby srdca patrí; 7. Koarktácia aorty; 8. Klinické prejavy aterosklerózy sa objavujú v štádiu; 9. Variantná angina pectoris; 10. Infakrt myokardu sa makroskopicky prejaví cyanotickými škvrnitými venostatickými ložiskami. Je starý približne; 11. Infarkt myokardu sa makroskopicky prejaví ílovitožltým stredom s hyperemickým lemom. Je starý približne; 12. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikol pred 24 hodinami; 13. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikom pred 4-6 týždňami; 14. Dresslerov syndróm charakterizuje; 15. Jazva po infarkte myokardu  sa vytvorí; 16. Pri akútnom infarkte myokardu dochádza k bohatej infiltrácii nekrotického ložiska granulocytmi; 17. Chronická ischemická choroba srdca sa histologicky prejaví; 18. Arteriolosklerotická nefroskleróza je komplikáciou; 19. Chronické cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 20. Akútne cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 21. Pericarditis epistenopericardiaca vzniká pri; 22. Súčasťou Aschoffovho uzlíka môžu byť; 23. Reumatická choroba srdca; 24. Reumatickú horúčku môže sprevádzať; 25. Medzi infekčné endokarditídy patrí; 26. Medzi neinfekčné endokarditídy patrí; 27. Oslerové uzlíky sú ; 28. Löhleinova nehnisavá (fokálna nekrotizujúca) nefritída vzniká pri; 29. Atypická verukózna endokarditída; 30. Akútna bakteriálna endokarditída sa môže prejaviť; 31. Subakútna bakteriálna endokarditída sa prejavuje; 32. Medzi komplikácie bakteriálnej endokarditídy môže patriť; 33. K vzniku získanej chlopňovej chyby srdca môže viesť; 34. Prolaps mitrálnej chlopne sa vyskytuje pri; 35. Vírusové myokarditídy bývajú vyvolané; 36. Medzi primárne kardiomyopatie patrí; 37. Medzi sekundárne kardiomyopatie patrí; 38. Hypertrofickú kardiomyopatiu charakterizuje; 39. Hemoragický exudát v perikardiálnej dutine je častý pri; 40. Hemoperikard je; 41. Tamponáda srdca môže vznikať pri; 42. Najčastejší primárny nádor myokardu je; 43. Medzi chronické perikarditídy patrí;

 

08Cievy

1. Artérioloskleróza; 2. V dôsledku náhlej hypertenzie nachádzame v stene malých artérií; 3. Médiokalcifikujúca skleróza; 4. Medzi etiologické faktory aterosklerózy patrí; 5. V procese tvorby aterosklerotického plátu dochádza k; 6. Aterómové pláty môže komplikovať vznik; 7. Kalcifikácie pri ateroskleróze sa typicky vyskytujú v; 8. Kalcifikácie pri Mönckebergerovej arterioscleróze sa typicky vyskytujú v; 9. Medzi infekčné arteritídy patrí; 10. Medzi neinfekčné arteritídy patrí; 11. Syfilitická arteritída; 12. Polyarteritis nodosa; 13. Mikroskopická polyarteritída (hypersenzitívna vaskulitída) zahrňuje; 14. Pacientka stará 75 rokov s bolesťami hlavy a vznikajúcou slepotou, diagnostikovaná vaskulitída postihujúca a.ophtalmica, ide najpravdepodobnejšie o:; 15. Pacient starý 40 rokov so vznikom nekrotizujúcich granulómov nosa, infiltráciou pľúc a poškodením obličiek, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 16. Pacientka stará 25 rokov s oslabením pulzácie na oboch horných končatinách, diagnostikovaná granulomatózna vaskulitída postihujúca cievy aortálneho oblúka, ide najpravdepodobnejšie o:; 17. Dieťa s eróziami ústnej sliznice, spojovky, s kožnou vyrážkou a lymfadenopatiou, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 18. Pacient starý 40 rokov, fajčiar, s chronickým okluzívnym zápalom ciev dolných končatín, s klaudikáciami, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 19. Disekujúca aneuryzma aorty; 20. Virchovowo trias zahrňuje; 21. Pyogénny granulóm; 22. Kapilárny hemangióm; 23. Medzi malígne nádory z ciev patrí; 24. Medzi formy Kaposhiho sarkómu patrí; 25. Vznik Kaposhiho sarkómu je spôsobený priamo infekciou; 26. Hemangioendotelióm;

 

09Resp

1. Pľúcny acinus je tvorený:; 2. Histologicky bronchy obsahujú:; 3. Hyalínové membrány pľúc vznikajú pri:; 4. V patogenéze ARDS novorodenca je dôležitý:; 5. Pre ARDS je typické:; 6. Najčastejšími pôvodcami lobárnej pneumónie sú:; 7. Medzi štádia lobárnej penumónie radíme:; 8. Medzi možné komplikácie lobárnej pneumónie radíme:; 9. Bronchopneumónia:; 10. Atypická (interstíciová) pneumónia je charakteristická:; 11. Medzi akútne intersticiálne zápaly pľúc NEPATRÍ:; 12. Medzi hubové infekcie pľúc NEPATRÍ infekcia vyvolaná:; 13. Do skupiny chronickej obštrukčnej choroby pľúc zaraďujeme:; 14. Histologické zmeny počas chronickej bronchitídy zahŕňajú:; 15. Emfyzém je charakterizovaný:; 16. V patogenéze emfyzému pľúc hrá dôležitú úlohu:; 17. Pan-acínový emfyzém vzniká najmä pri:; 18. Pri bronchiálnej astme dochádza najmä k vzostupu:; 19. Pri bronchiálnej astme môžeme v lúmene bronchov dokázať:; 20. Pri extrinzickej  pľúcnej astme nachádzame:; 21. Medzi etiologické faktory bronchiektázie zaraďujeme:; 22. Chronická reštrikčná choroba pľúc môže byť spôsobená:; 23. Medzi interstíciové choroby pľúc zaraďujeme:; 24. Medzi pneumokoniózy zaraďujeme:; 25. Tzv. farmárske pľúca vznikajú pri:; 26. Medzi benígne nádory pľúc zaraďujeme:; 27. Medzi časté zhubné nádory pľúc patrí:; 28. Medzi hlavné histologické typy bronchogénneho karcinómu radíme:; 29. Pre malobunkový karcinóm pľúc platí:; 30. K Hornerovmu syndrómu patrí:; 31. Pneumotorax môže byť spôsobený:; 32. Spontánny pneumotorax môže vzniknúť pri:; 33. Mezotelióm:;

 

10GIT

1. Medzi etiologické faktory ezofagitídy patrí; 2. Medzi hlavné histologické typy karcinómu ezofagu patrí:; 3. Čo je to Barrettov ezofágus:; 4. Najčastejší karcinóm ezofagu, tvoriaci asi 90% všetkých primárnych karcinómov ezofagu je:; 5. Aké sú rizikové faktory vzniku karcinómu ezofágu:; 6. Chronická gastritída B typu postihuje:; 7. Ménétrierovu chorobu charakterizuje:; 8. Pri gastritíde pozorujeme mikroskopicky v sliznici žalúdka:; 9. Cushingove (stresové) vredy sú:; 10. Komplikáciou žalúdkovej rakoviny môže byť:; 11. Komplikáciou Crohnovej choroby môže byť:; 12. Nasledujúce tvrdenia o nádoroch žalúdka sú pravdivé:; 13. Ktoré choroby su predispozíciou pre ca ventriculi:; 14. Floridné "aktívne" štádium ulceróznej kolitídy charakterizuje:; 15. Črevná sliznica pri neliečenej celiakálnej sprue (celiákii) je:; 16. Hirschsprungovu chorobu ( megacolon congenitum) charakterizuje:; 17. V etiológii kolorektálneho karcinómu sa považuje za etiologicky významné:; 18. Akútnu hemoragickú nekrózu pankreasu charakterizujú:; 19. Medzi dedičné hyperbilirubinémie patrí:; 20. Cesta prenosu vírusových hepatitíd je; 21. Alkoholovú hepatitídu histologicky charakterizuje:; 22. Malloryho hyalín nachádzame v centrolobulárnych hepatocytoch pri:; 23. Príčinou sekundárnej biliárnej cirhózy môže byť:; 24. Obštrukčný ikterus môže vzniknúť pri cholelitiáze v:; 25. Medzi malígne primárne nádory pečene patrí; 26. Klatskinov nádor je karcinóm:; 27. Portálna hypertenzia vzniká pri:;

 

11UstnaDutinaZuby

1. V ústnej dutine sa môžu vyskytovať nasledujúce syfilitické zmeny:; 2. Pre AIDS typické zmeny na ústnej sliznici sú:; 3. Pravé nádory ústnej dutiny sú:; 4. Epulis:; 5. Leukoplakia:; 6. O leukoplakii platí:; 7. Histologickým podkladom leukoplakie môže byť:; 8. Dlaždicovobunkový (epidermoidný) karcinóm ústnej dutiny:; 9. Ameloblastóm je:; 10. O histológii ameloblastómu platí:; 11. Medzi odontogénne nádory patrí:; 12. Odontóm je:; 13. O sialoadenitídach platí:; 14. Najčastejší benígny nádor slinných žliaz je:; 15. Medzi benígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:; 16. Medzi malígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:; 17. Pleomorfný adenóm je:; 18. Warthinov tumor je:;

 

12URO

1. Vonkajší povrch kapilár glomerulu je krytý:; 2. Odvodové močové cesty vystiela:; 3. Medzi cystické lézie obličiek patrí:; 4. Pre membránovú glomerulonefritídu je typické:; 5. Morfologickou zmenou mezangiovej proliferatívnej (fokálnej proliferatívnej) glomerulonefritídy je:; 6. Pre akútnu poststreptokokovú glomerulonefritídu je typické:; 7. Pre nefrotický syndróm je charakteristické:; 8. Kimmelstielova Wilsonova glomeruloskleróza vzniká pri:; 9. Najčastejšou príčinou akútnej pyelonefritídy je infekcia:; 10. End – stage kidney môže vzniknúť ako následok:; 11. Pri akútnej pyelonefritíde (akútnej tubointersticiálnej nefritíde) je v moči:; 12. Hydronefróza je hromadenie:; 13. Pyonefróza je:; 14. Arteriolosklerotická nefroskleróza postihuje najmä ľudí s: ; 15. Typickým nádorom obličky detského veku je:; 16. Najčastejším zhubným nádorom močového mechúra je:; 17. Amyloidóza obličiek sa klinicky prejavuje:; 18. Choroby, ktoré zapríčiňujú hematúriu sú:; 19. Najčastejší malígny nádor obličky u dospelých vychádza z:;

 

13Genital

1. Benígna hyperplázia prostaty vzniká z; 2. Hyperplázia prostaty postihuje najčastejšie; 3. Karcinóm mužskej prostaty vzniká pri:; 4. Adenokarcinóm prostaty vzniká najčastejšie:; 5. Pri karcinóme prostaty sa nádorové metastázy vyskytujú najmä v (možné viaceré možnosti):; 6. V nezostúpenom semenníku sa najčastejšie vyvíja nasledovný nádor:; 7. Pôvod epiteloidných buniek pri autoimúnnej orchitíde je z:; 8. Kryptorchizmus je:; 9. Seminóm je:; 10. Spermatocytový seminóm sa odlišuje od klasického seminómu v nasledovných ohľadoch ; 11. Bunky klasického seminómu dávajú pozitívny výsledok pri nasledujúcom farbení:; 12. Medzi germinálne nádory testis patrí:; 13. Hladiny alfa-fétoproteínu v krvnom sére sú zvýšené v 100% prípadov nasledovného typu nádoru zárodkových buniek:; 14. Všetky typy teratómu semenníka u dospelých sú:; 15. Typické štruktúry vytvorené okolo ciev, ktoré vidno v nádore žĺtkového vaku sú známe ako:; 16. Produkciu hCG v nádoroch testis môžeme nájisť v:; 17. Condyloma accuminatum vznikajú infekciou:; 18. K najčastejším nádorom vagíny v detskom veku patrí:; 19. Koilocyt je bunka patognomická pre infekciu:; 20. LG SIL je charakterizovaná dyspláziou dlaždicového epiteli :; 21. Epidermoidný karcinóm krčka maternice vzniká najčastejšie:; 22. Bethesda systém v gynekopatológii má význam pre:; 23. SIL:; 24. Hyperplázia endometria je spôsobená:; 25. Najčastejším malígnym nádorom endometria je:; 26. Medzi zhubné nádory vaječníka NEPATRÍ:; 27. Medzi nádory zo špecifického mezodermu ovária NEPATRÍ:; 28. Pre nádor endodermového sínu (zo žĺtkového vaku) je typická produkcia:; 29. Gestačný choriokarcinóm patrí medzi:; 30. Kompletná hydatidózna mola je charakteristická; 31. Najčastejší benígny nádor svaloviny maternice je:; 32. Fibrocystické zmeny prsníka tvorí:; 33. Medzi invazívne karcinómy mliečnej žľazy NEPATRÍ:; 34. Najčastejší karcinóm mliečnej žľazy je:;

 

14Dermato

1. Pokožka je tvorená:; 2. Merkelove bunky kože sú:; 3. Medzi kožné ochorenie vírusového pôvodu patrí:; 4. Pustula je:; 5. Medzi mykobakteriálne infekcie kože patrí:; 6. Tinea pedis (atletická noha) je:; 7. Impetigo je bakteriálne ochorenie kože vyvolané agensom:; 8. Medzi autoimunitné  choroby spojivového tkaniva s prejavmi na koži patrí:; 9. Medzi bulózne choroby kože patrí:; 10. Medzi dermatózy s poruchou rohovatenia patrí:; 11. Akumulácia neutrofilov v parakeratóze (Munroove mikroabscesy) a vysoká papilomatóza sú charakteristické pre:;

 

15Endokrino

1. Adenohypofýzu tvoria bunky:; 2. Neurohypofýzu tvoria bunky:; 3. Hyperpituitarizmus môže spôsobovať:; 4. Hypopituitarizmus môže spôsobovať:; 5. Gigantizmus a akromegália:; 6. Hyperprolaktinémia:; 7. Diabetes insipidus:; 8. Nádory hypofýzy:; 9. Kraniofaryngeóm:; 10. Cushingov syndróm:; 11. Connov syndróm:; 12. Adrenokortikálna nedostatočnosť:; 13. Addisonova choroba:; 14. Nádory nadobličiek:; 15. Feochromocytóm:; 16. Feochromocytóm:; 17. Hypertyreóza:; 18. Hypotyreóza:; 19. Myxedém:; 20. Tyreoiditídy:; 21. Hashimotova tyreoiditída je:; 22. Pri Hashimotovej tyreoiditíde:; 23. Gravesova-Basedowova choroba je:; 24. Pri Graves-Basedowovej chorobe:; 25. Struma je:; 26. Folikulárny adenóm štítnej žľazy vs. nodózna struma:; 27. Karcinómy štítnej žľazy:; 28. Papilárny karcinóm štítnej žľazy:; 29. Folikulárny karcinóm štítnej žľazy:; 30. Medulárny karcinóm štítnej žľazy:; 31. Hyperparatyreóza:; 32. Hypoparatyreóza:; 33. Diabetes mellitus 1.typu:; 34. Diabetes mellitus 2.typu:; 35. Pri diabete 1.typu:; 36. Pri diabete 2.typu:; 37. Akútne komplikácie diabetu:; 38. Chronické komplikácie diabetu:; 39. Diabetická nefropatia zahŕňa nasledujúce poškodenia obličiek: ; 40. Zollingerov-Ellisonov syndróm:; 41. Syndróm mnohopočetnej endokrinnej neoplázie (MEN):; 42. Difúzny neuroendokrinný systém zahrňuje:; 43. Medzi neuroendokrinné nádory patria:; 44. Karcinoid:;

 

16CNS

1. Medzi bunky neuroglie zaraďujeme:; 2. Spina bifida je charakterizovaná:; 3. Hydrocefalus môže byť:; 4. Pôvodcom akútnej hnisavej meningitídy môže byť:; 5. Bazilárna meningitída je spôsobená:; 6. V mozgovom abscese nachádzame; 7. Vírusová encefalitída je histologicky charakteristická prítomnosťou:; 8. Pre tabes dorsalis platí:; 9. Jacobova-Creutzfeldtova choroba je:; 10. Vnútrolebkové krvácanie môže byť:; 11. Pri Parkinsovej chorobe sú typickým mikroskopickým nálezom:; 12. Hepatolentikulárna degenerácia vzniká v dôsledku:; 13. Alzheimerova choroba je characterizovaná:; 14. Sclerosis multiplex:; 15. Medzi nádory centrálneho nervového systému patrí:; 16. Medzi gliómy patria:; 17. Pre multiformný glioblastóm platí:; 18. Meningiómy:; 19. Meduloblastóm:; 20. Pre neurilemóm platí:;

 

17Pohybovy

1. Medzi kostné bunky NEPATRIA:; 2. Kostná hmota pozostáva prevažne z:; 3. Osteopetróza vzniká pri:; 4. Parathormón ovplyvňuje metabolizmus:; 5. Studený absces vzniká pri; 6. Fibrózny kalus vzniká pri:; 7. Pseudoartróza vzniká ako následok:; 8. Ostitis deformans Paget je:; 9. Medzi prejavy renálnej osteodystrofie patrí; 10. Fibrózna dysplázia patrí medzi:; 11. Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický histologický nález:; 12. Dna je prejavom poruchy metabolizmu; 13. Tophi uratici sú typickým nálezom pri; 14. Nervovosvalové (neurogénne) choroby sa všeobecne prejavujú; 15. Medzi neuromuskulárne choroby s postihnutím nervovosvalového prenosu patrí:; 16. Medzi kongenitálne myopatie patrí:; 17. Pri hyperplázii alebo nádoroch týmu vzniká obyčajne; 18. Denervačné atrofie sa morfologicky prejavujú;

Otázky na záverečnú skúšku r. 2017/2018

I.

1.     Metódy používané v patológii

2.     Príčiny  vzniku a priebeh choroby

3.     Smrť a posmrtné zmeny

4.     Bunkové štruktúry a ich poruchy

5.     Etiológia a patogenéza bunkového poškodenia

6.     Reverzibilné poškodenie bunky

7.     Bunková smrť

8.     Amyloidóza

9.     Vrodené a získané poruchy metabolizmu cukrov

10.  Vrodené a získané poruchy metabolizmu tukov

11.  Bunkové adaptácie

12.  Poruchy krvného obehu (srdce cievy, krv)

13.  Hyperémia

14.  Miestna anémia (ischémia, infarkt)

15.  Cirkulačný šok

16.  Trombóza

17.  Embólia

18.  Edém

19.  Zápal (všeobecne)

20.  Priebeh zápalu

21.  Hlavné druhy zápalu

22.  Akútny zápal

23.  Chronický zápal

24.  Granulómové zápaly

25.  Prvotná a druhotná tuberkulóza

26.  Syfilis, Lepra

27.  Zápaly seróznych blán

28.  Zápaly slizníc

29.  Zápaly vyvolané baktériami

30.  Infekčná mononukleóza

31.  Zápaly vyvolané hubami

32.  Zápaly vyvolané  parazitmi

33.  AIDS

34.  Imunopatologické procesy

35.  Autoimúnne choroby

36.  Transplantačná rejekcia

37.  Hojenie všeobecne (reparácia, regenerácia)

38.  Hojenie špecializovaných tkanív (kosť, trombus, výpotok)

39.  Endogénne pigmenty, žltačka

40.  Exogénne pigmenty, pneumokoniózy

41.  Ukladanie vápnika a urátov

42.  Vývojové poruchy

43.  Geneticky podmienené choroby

44.  Choroba z ožiarenia

45.  Enviromentálne choroby

46.  Poruchy výživy (všeobecne)

47.  Využitie cytologickej diagnostiky

II.

1.     Charakteristika nádorov

2.     Mikroskopická stavba nádoru

3.     Klasifikácia nádorov

4.     Diagnostika nádorov, biopsia

5.     Cytológia

6.     Nádorové antigény

7.     Benignita a malignita nádorov

8.     Šírenie malígnych nádorov

9.     Kancerogénne faktory, prekancerózy

10.  Vplyv nádoru na organizmus

11.  Benígne epitelové nádory

12.  Malígne epitelové nádory

13.  Karcinómy z viacvrstvového dlaždicového epitelu

14.  Karcinómy zo žľazového epitelu

15.  Nádory zo spojiva

16.  Nádory z vláknitého väziva

17.  Nádory zo svaloviny

18.  Nádory z ciev

19.  Nádory chrupky a kostí

20.  Nádory kĺbov a šľachových pošiev

21.  Sarkómy

22.  Hemoblastózy

23.  Myeloické leukémie

24.  Lymfatické leukémie

25.  Non Hodgkinové lymfómy

26.  T bunkové lymfómy

27.  Hodgkinov lymfóm

28.  B bunkové lymfómy

29.  Nádory z nervového tkaniva

30.  Neurofibróm a von Recklinghausenova choroba

31.  Nádory z podporných buniek nervového systému

32.  Nádory z nervových buniek

33.  Pigmentový névus a malígny melanóm

34.  Nádory pľúc

35.  Nádory tráviaceho systému

36.  Nádory ústnej dutiny a ezofágu

37.  Nádory žalúdka

38.  Nádory tenkého a hrubého čreva

39.  Benígna dysplázia prsníka

40.  Nádory prsníka

41.  Nádory maternice

42.  Patologické zmeny krčka maternice

43.  Patologické zmeny endometria

44.  Nádory ovária

45.  Cysty ovária

46.  Nádory testis

47.  Nádory prostaty

48.  Nádory obličiek

49.  Nádory močového mechúra

50.  Nádory štítnej žľazy

51.  Nádory endokrinných žliaz

52.  Nádory kože a kožných andex

53.  Najčastejšie nádory detského veku

54.  Choriokarcinóm + nádor placent. lôžka

55.  Teratómy, hamartómy

III. Špeciálna patológia

1.     Endokarditídy infekčné

2.     Endokarditídy neinfekčné

3.     Myokarditídy

4.     Kardiomyopatie

5.     Perikarditídy

6.     Reumatická horúčka

7.     Srdcové chyby (vrodené, získané)

8.     Ateroskleróza

9.     Hypertenzná choroba

10.  Infarkt myokardu

11.   Ischemická choroba srdca

12.  Ľavostranné a pravostranné zlyhanie srdca

13.  Choroby ciev

14.  Bronchitída

15.  Chronická reštrikčná choroba pľúc

16.  Lobárna pneumónia

17.  Bronchopneumónie

18.  Intersticiálna pneumónie

19.  Bronchiálna astma

20.  Emfyzém a atelektáza pľúc

21.  Syndróm akútnej dýchacej tiesne (RDS)

22.  Tonsilitída, faryngitída

23.  Krčné cysty

24.  Sialoadenitídy a nádory slinných žliaz

25.  Vredová choroba gastroduodena

26.  Gastritída a ezofagitída

27.  Enteritídy

28.  Kolitídy

29.  Malabsorpčný syndróm

30.  M. Crohn

31.  Chronická ulcerózna kolitída

32.  Ileus,  hernie

33.  Megacolon congenitum

34.  Apendicitída

35.  Hepatitídy

36.  Zlyhanie pečene

37.  Cirhóza pečene

38.  Portálna hypertenzia

39.  Cholelitiáza a cholecystitída

40.  Akútna hemoragická nekróza pankreasu

41.  Peritonitída

42.  Zlyhanie obličiek

43.  Glomerulonefritída

44.  Intersticiálne nefritídy

45.  Nefrolitiáza

46.  Autoimunne thyreotídy

47.  Endemická struma

48.  Hypofyzárne syndrómy

49.  Diabetes

50.  Rachitída a osteodystrofia

51.  Patológia nadobličiek

52.  Difúzny neuroendokrinný systém a jeho poruchy

53.  Zápaly kostí

54.  Tuberkulóza kostí a kĺbov

55.  Reumatoidná artritída, dnová artritída

56.  Hnačky vyvolané invazívnymi baktériami

57.  Vírusové a bakteriálné zápaly dýchacích ciest

58.  Morbili

59.  Sepsa

60.  Patológia gravidity

61.  Gestačná trofoblastová choroba

62.  CIN a SIL krčka maternice

63.  Choroby novorodencov a dojčiat

64.  Príčiny perinatálnej úmrtnosti

65.  Mukoviscidóza

66.  Anémie (hemolytická, perniciózna, aplastická)

67.  Krvácanie do mozgu

68.  Hydrocefalus

69.  Patologické zmeny periférneho nervstva

70.  Meningitídy

71.  Pľuzgiernaté dermatitídy

72.  Choroby spojovky a rohovky

73.  Retinopatie

74.  Encefalitídy a myelitídy

75.  Demyelizačné choroby

76.  Deformity chrbtice a lebky

77.  Zápaly a myoadenomatózna hyperplázia prostaty 

78.  Choroby kostrového svalu

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy r. 2017/2018

 1. Vonkajšia obhliadka

 2. Smrť a posmrtné zmeny

 3. Vnútorná obhliadka-makroskopický opis pitvaných tkanív a orgánov

 4. Usporiadanie pitevných diagnóz

 5. Ischemické zmeny v mozgu - makroskopický opis

 6. Krvácanie do mozgu - makroskopický opis

 7. Meningitída - makroskopický opis

 8. Hydrocehalus - makroskopický opis

 9. Zápaly pleury - makroskopický opis

 10. Zápaly perikardu - makroskopický opis

 11. Hydrotorax a hydroperikard - príčiny vzniku

 12. Emfyzém pľúc - makroskopický opis

 13. Edém pľúc - makroskopický opis

 14. Pneumonia - makroskopický opis

 15. Pneumotorax

 16. Nádory pľúc - makroskopický opis

 17. Cor pulmonale - makroskopický opis

 18. Hypertenzná choroba a komplikácie

 19. ICHS - makroskopický opis

 20. Infarkt myokardu a jeho komplikácie

 21. Ateroskleróza a komplikácie

 22. Chronická venostáza - zmeny v pečeni

 23. Chronická venostáza - zmeny v pľúcach

 24. Edém - makroskopický opis

 25. Cirhóza pečene - makroskopický opis

 26. Steatóza pečene - makroskopický opis

 27. Chronická cholecystitída - makroskopický opis

 28. Ikterus - makroskopický opis

 29. Akútna hemoragická nekróza pankreasu - makroskopický opis

 30. Trombóza - makroskopický opis

 31. Embólia - makroskopický opis

 32. Peritonitída - makroskopický opis

 33. Ileus - makroskopický opis

 34. Akútna pyelonefritída - makroskopický opis

 35. Chronická pyelonefritída - makroskopický opis

 36. Urolitiáza - makroskopický opis

 37. Nádory obličky - makroskopický opis

 38. Hypertrofia prostaty - makroskopický opis

 39. Myóm maternice - makroskopický opis

 40. Akútna myeloidná leukémia - makroskopický opis

 41. Akútna lymfatická leukémia – makroskopický opis

 42. Chronická myeloidná leukémia – makroskopický opis

 43. Chronická lymfatická leukémia – makroskopický opis

 44. Vredová choroba žalúdka - makroskopický opis

 45. Vredová choroba dvanástnika – makroskopický opis

 46. Nádory čreva - makroskopický opis

 47. Nádory žalúdka - makroskopický opis

 48. Nádory pankreasu - makroskopický opis

 49. Metastáza - makroskopický opis

 50. Portálna hypertenzia - opis zmien

 51. Pitva detskej mŕtvoly

 52. Znaky donosenosti - makroskopický opis

 53. Makroreakcie

 54. List o prehliadke mŕtveho

 55. Zákon 581 - právne normy pitvy