Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Dôležitý oznam v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby

Dôležitý oznam v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby.

NOVÉ!!!

V časti „Program histopatologických cvičení na letný semester 2019/2020" sú vložené nové prezentácie histopatologických cvičení s popismi obrázkov. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností neváhajte kontaktovať mailom vyučujúceho histopatologických praktík podľa rozvrhu. Zoznam aktuálnych mailových adries:

 

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.                       ludovit.danihelfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.                               pavel.babalfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.                             jan.porubskyfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD                           zuzana.ciernafmed.uniba.sk

MUDr. Pavol Janega, PhD.                                     pavol.janegafmed.uniba.sk

MUDr. Andrea Janegová, PhD.                              andi.janegovagmail.com

MUDr. Katarína Letkovská, PhD.                          katarina.letkovskafmed.uniba.sk

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.              kristina.kuracinovagmail.com

MUDr. Kristína Mosná                                            giertlova2uniba.sk

MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.                             hedviga.mrazovafmed.uniba.sk

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH                      michal.palkovicfmed.uniba.sk

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.                    vladimir.sisovskyfmed.uniba.sk

MUDr. Samuel Horák                                             samuel.horakfmed.uniba.sk

MUDr. Lucia Krivošíková                                        lucia.krivosikovafmed.uniba.sk

 

 

Pre študentov sú v rámci samoštúdia k dispozícii:

- prezentácie histopatologických cvičení v pdf. formáte v časti „Program histopatologických cvičení na letný semester 2019/2020“

- prezentácie vybraných prednášok v pdf. formáte v časti „Program prednášok z patologickej anatómie na letný semester 2019/2020“

Kontrola vedomostí bude po návrate k normálnej forme výučby formou písomného testu.

Letný semester 2019/2020

Letný semester 2019/2020

Výuka kurzu v letnom semestri 2019/2020 sa začína 17. februára 2020

Skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2019/2020:

• termíny pre prenesené predmety a predtermíny: od 11.5.2020 do 22.5.2020

• riadne skúškové obdobie: od 25.5.2020 do 3.7.2020 a ďalej od 17.8.2020 do 26.8.2020.

Študent je povinný získať hodnotenie za prenesené predmety najneskôr do 3.7.2020.

 

1. Podmienky na účasť na skúške z kurzu Patologická anatómia 2:

- Absolvovanie predmetu Patologická anatómia 1 s hodnotením A - E
- Účasť na všetkých histopatologických cvičeniach.
- Účasť na všetkých pitevných cvičeniach, akceptuje sa jedna ospravedlnená neúčasť
- Napísanie 2 kontrolných testov nad 60 bodov.
- Udelené hodnotenie z praktickej časti skúšky.

Test, ktorý je súčasťou záverečnej skúšky je potrebné napísať na minimálne 75 bodov.

 

Študent, ktorý nesplnil podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 v letnom semestri predchádzajúceho roku a prenáša si predmet do nasledujúceho roku, je povinný absolvovať celú výučbu príslušného kurzu.

 

2. Podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 musia byť splnené do 26.8.2020. V prípade, ak študent nesplní do tohto dátumu podmienky na účasť na skúške, nemôže absolvovať skúšku z patologickej anatómie.

 

3. Nahrádzanie cvičení

- Cvičenie z histopatológie si je možné nahradiť s inou skupinou so súhlasom vyučujúceho v priebehu dvojtýždňa keď je preberaná daná téma. Počas semestra si je možné nahradiť maximálne 2 cvičenia z histopatológie.
- Pitevné cvičenie si je možné nahradiť s  inou skupinou so súhlasom vyučujúceho v priebehu celého semestra. Počas semestra si je možné nahradiť maximálne 2 pitevné cvičenia.

- Potvrdenie o nahradení si cvičenia počas semestra je študent povinný predložiť svojmu vyučujúcemu počas posledného cvičenia z histopatológie (13.-14.týždeň, 11.5.- 22.5. 2019). Po tomto termíne nebudú potvrdenia akceptované a študent si bude musieť nahradiť chýbajúcu výuku.

- Zvyšné chýbajúce cvičenia z histopatológie je možné si nahradiť po predchádzajúcom mailovom dohovore na adrese: heduss.m@gmail.com. Za nahrádzanie histopatologických cvičení je zodpovedná MUDr. Mrázová, H., PhD.

Termíny náhrady zvyšných chýbajúcich pitevných cvičení: 

Termíny náhradného prvého histopatologického cvičenia: budú zverejnené. Za nahrádzanie histopatologických cvičení je zodpovedný MUDr. Janega, P., PhD. V prípade potreby ho kontaktujte e-mailom na pavol.janega@fmed.uniba.sk

 

4. Kontrolné testy počas letného semestra (povinné):

Test 1 7.-8.týždeň (30.3. – 9.4.20) 
obsah testu: témy 1.- 6.týždňa
(Využitie elektrónovej mikroskopie a genetických metód v patológii. Kardiovaskulárny systém. Respiračný systém. Ústna dutina, slinné žľazy. Patológia hltana a  pažeráka, žalúdka a  čriev. Choroby  pečene, žlčníka, pankreasu. Patológia peritonea.)

Test 2 11.-12.týždeň (27.4. – 7.5.20)
obsah testu: témy 7.- 12.týždňa
(Endokrinný systém. Ochorenia pohybového aparátu. Ochorenia kože. Patológia novorodenca. Neuropatológia. Patológia tehotenstva. Pohlavné ústroje muža, ženy. Ochorenia mliečnej žľazy.)

Test 1 a 2 sa píšu počas histopatologického cvičenia.

V prípade, ak na termín písania testu pripadne štátny sviatok, rektorské alebo dekanské voľno, píšu študenti test na najbližšom pitevnom cvičení, alebo podľa dohovoru s vyučujúcim.

5. Hodnotenie študentov v letnom semestri:

Výsledné hodnotenie sa určí na základe súčtu bodov získaných v 1. a 2. teste (resp. v náhradnom teste ak študent nezískal viac ako 60 bodov) nasledovne:


A 182 – 200  bodov
B 162 - 181 bodov
C 146 - 161 bodov
D 132 - 145 bodov
E 120-131 bodov
Fx 119 a menej bodov

6. Náhradné testy:

Študent, ktorý nesplnil podmienku úspešného napísania testov počas semestra, bude mať k dispozícii opravné termíny na napísanie testov.

Opravný termín A  13.-14.týždeň (11.5. – 22.5.20) - posledné histopatologické cvičenie

Študent môže písať 1 test počas posledného histopatologického cvičenia.

Opravný termín B: 

Opravný termín C: 

Opravné termíny B, C sa píšu v praktikárni ústavu.

Počas opravného termínu B,C môže študent písať 1. aj 2. náhradný test.

6. Pozeranie skúškových preparátov:

Histologické preparáty na skúšku je možné pozerať v praktikárni ústavu, po skončení výuky v semestri, termíny budú zverejnené

Odporúčaná študijná literatúra

Harsh Mohan. Patológia. Balneotherma. 2011.

Rozvrh praktických cvičení pre letný semester 2019/2020 pre študentov všeobecného lekárstva

 

 

 

7,30 – 10,20

10,30 – 13,20

13,30 – 16,20

Pondelok

Párny

H

VL: 25,26,27a: Čierna, Janega

 

 

P

VL: 27b,28,29: Šišovský, Krivošíková

 

 

Nepárny

H

VL: 27b,28,29: Čierna, Janega

  

 

P

VL: 25,26,27a: Šišovský, Krivošíková

 

 

Utorok

Párny

 

H

VL: 6,22: Šišovský, Porubský

VL: 2,3,4a: Mosná, Mrázová

 

P


VL: 23,24: Krivošíková, Palkovič

VL: 4b,5,21: Janega, Šišovský

 

Nepárny 

H

VL: 23,24: Šišovský, Porubský

VL: 4b,5,21: Mrázová, Mikuš-Kuracinová

 

P


VL: 6,22: Mosná, Horák

VL: 2,3,4a: Janega, Šišovský

Streda

Párny

H

 

VL: 1,7,8a: Šišovský, Mosná

 

P

 

VL: 8b,9,10: Mrázová, Letkovská

 

Nepárny

H

 

VL: 8b,9,10: Krivošíková, Mikuš-Kuracinová

 

P

 

VL: 1,7,8a: Letkovská, Mosná

 

Štvrtok

Párny

H

VL: 11,12,16a: Porubský, Šišovský

 

 

P

VL: 16b,17,18: Palkovič, Mrázová


Nepárny

H

VL: 16b,17,18: Porubský, Šišovský

 


P

VL: 11,12,16a: Palkovič, Janegová

 


Piatok

Párny

 

H

 

VL: 13,14,15a: Mikuš-Kuracinová, Janegová

 

P

 

VL: 15b,19,20: Horák, Janega

 

Nepárny

H

 

VL: 15b,19,20: Mikuš-Kuracinová, Janegová

 

P

 

VL: 13,14,15a: Horák, Janega

Program histopatologických cvičení na letný semester 2019/2020

1-2.      Využitie molekulárnej biológie v patologickej anatómii.

Zodpovední: MUDr. P. Janega, PhD., RNDr. B. Izrael Vlková, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

3-4.      Kardiovaskulárny systém. Choroby perikardu, endokardu, myokardu. Ateroskleróza, dystrofie a zápaly ciev. Respiračný systém. Zápaly, nádory. Pleura.

Endokarditídy (79, 80), Kardiomyopatia (255), Mukoidná mediodystrofia Ao (227), Polyarteritis nodosa (90), Emfyzém pľúc (141), Bronchopneumónia (86), Lobárna pneumónia (83), Malobunkový Ca pľúc (145), Bronchioloalveolárny Ca pľúc (279), Nosový polyp (238), Ateroskleróza (66).

Zodpovedný: MUDr. M. Palkovič, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

5-6.      Ústna dutina, slinné žľazy. Patológia hltana a  pažeráka, žalúdka a  čriev. Choroby  pečene, žlčníka, pankreasu. Patológia peritonea.

Sialoadenitis chronica (259), Pleomorfný adenóm (98), Ulcus ventriculi (64), Chronická atrofická gastritída (216), Ulcerózna kolitída (250), Crohnova choroba (330), Hepatitídy (136, 218), Cirhózy pečene (62, 63), Chronická cholecystitída (99), Akútna hemoragická nekróza pankreasu (130), Koreňová (zubná) cysta (143), Epulis gigantocellularis (138).

Zodpovedná: MUDr. H. Mrázová

Študijný materiál: pdf. 

 

7-8.      Endokrinný systém. Ochorenia pohybového aparátu. Ochorenia kože.

Diabetes mellitus – oblička (159), Strumy (69, 70, 240),  Feochromocytóm (193), Karcinoid (184), Osteomyelitis (139), Osteodystrofia (156), Dermatomyositis (226), Verruca vulgaris (197), Molluscum contagiosum (142), Ateróm (200), Psoriasis vulgaris (318), Seboroická keratóza (178).

Zodpovedný:  prof. MUDr. P. Babál, CSc.

Študijný materiál: pdf.

 

9-10.     Patológia novorodenca. Neuropatológia: cirkulačné poruchy, encefalopatie, zápaly, nádory. Patológia tehotenstva.

Fetálna erytroblastóza (122), Aspirácia plodovej vody (133), Hyalínové membrány pľúc (132), Cytomegalia (300), Chorioamnionitída (332), Funikulitída (331), Bazilárna meningitída (124), Vírusová encefalitída (160), Panencefalitída van Bogaert (277), Sclerosis multiplex (149), Zvyšky po tehotnosti (68), Extrauterínna gravidita (204), Mola hydatidosa (102), Choriokarcinóm (54).

Zodpovedná: MUDr. Z. Čierna, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

11-12.   Pohlavné ústroje muža, ženy. Ochorenia mliečnej žľazy.

Benígna hyperplázia prostaty (65), Ca prostaty (297), Seminóm testis (123), Dysplastické porcio (171-173), Granulózobunkový nádor ovária (103), Serózny cystadenóm ovária (106), Serózny cystadenokarcinóm ovária (298), Fibroadenóm prsníka (126, 127), Dysplázia prsníka (112), Pagetov karcinóm (189), Duktálny karcinóm – prsná žľaza (304), cervikálny polyp (113).

Zodpovedný:  prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.

Študijný materiál: pdf. 

 

13-14.  Močový systém. Vaskulárne poruchy obličiek, zápaly, nádory, hydronefróza. Močový mechúr, zápaly, nádory.

Arteriolosklerotická nefroskleróza (57), Polycystické obličky (261), Glomerulonefritída – proliferatívna akútna (59), Progresívna (60), Chronická (61), Membranózna (235), Akútna tubulointersticiálna nefritída (94), Chronická tubulointersticiálna nefritída (95), Svetlobunkový Ca obličky (53), Embryonálny nefroblastóm (251), Papilóm močového mechúra (195), Ca močového mechúra (196).

Zodpovedný:  MUDr. M. Palkovič, PhD.  

Študijný materiál:  pdf.

Program prednášok z patologickej anatómie na letný semester 2019/2020

Dátum                   Téma                            Prednášajúci                 Čas                         Miesto 

19.2.2020        Choroby srdca                       Čier                  14.30–16.20               VP NTÚ

20.2.2020        Choroby pľúc                         Dan                  14.30–16.20               VP NTÚ

26.2.2020        Choroby ciev                          Bab                  14.30-16.20                VP NTÚ

27.2.2020        Choroby sleziny a lymf.         Bab                  14.30–16.20               VP NTÚ

                          uzlín

  4.3.2020        Vrodené srdcové chyby          Mart                14.30–16.20               VP NTÚ   

  5.3.2020        Choroby pečene a žlčníka       Por                  14.30–16.20               VP NTÚ

11.3.2020        GIT I. pažerák, žalúdok,           Bab                  14.30-16.20                VP NTU  pdf.

                         pankreas 

12.3.2020       GIT II., III. tenké, hrubé            Čer                  14.30–16.20               VP NTÚ  pdf.

                         črevo 

18.3.2020        Choroby ústnej dutiny            Jan                  14.30–16.20               VP NTÚ  pdf

19.3.2020        Patológia endokrin. syst.        Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ   pdf.

25.3.2020        Patologické procesy kože       Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

26.3.2020        Patológia pohybového             Por                 14.30–16.20               VP NTÚ

                          systému                                 

  1.4.2020        Choroby novorodencov           Palk                14.30–16.20               VP NTÚ

                         a detského veku

  2.4.2020        Patológia CNS a PNS                 Por                  14.30–16.20               VP NTÚ

  8.4.2020        Prostata, testis                          Čier                  14.30–16.20               VP NTÚ

  9.4.2020        Gestačná trofoblastová           Dan                 14.30–16.20                VP NTÚ   pdf.

                         choroba

15.4.2020        Choroby krčka a tela                 Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ  pdf.

                         maternice                                                                                                               pdf.

16.4.2020        Choroby mliečnej žľazy             Bab                 14.30–16.20               VP NTÚ

22.4.2020        Choroby ovária                            Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

23.4.2020        Nefropatológia I. (močové        Dan                 14.30-16.20                VP NTÚ

                         cesty, interstic. choroby, 

                         nádory obličiek)

29.4.2020        Nefropatológia II.                       Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ

                         (glomerulonefritídy)

30.4.2020         Cytológia                                        Bab                 14.30-16.20                VP NTÚ

  6.5.2020         Klin.-pat. konferencia                 Dan                 14.30-16.20                VP NTÚ

  7.5.2020         Rezervovaná téma                      Dan                 14.30–16.20               VP NTÚ


Vysvetlivky:    Dan  - prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.         Čer – MUDr. A. Černá, PhD.

                           Bab  - prof. MUDr. P. Babál, CSc.             Palk - MUDr. M. Palkovič, PhD.

                           Por   - doc. MUDr. J. Porubský, CSc.        Mart - MUDr. P. Martanovič

 

                           VP  NTÚ  - Veľká poslucháreň nových teoretických ústavov   

Program histopatologických cvičení na zimný semester 2019/2020

1-2. Úvod. Základné histologické techniky. Metódy v patológii  (fyzikálne metódy vyšetrovania). Molekulová biológia a jej využitie v patológii.
Zodpovedný:  MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.

3-4. Regresívne zmeny (nekróza, atrofia, dystrofia)
Encefalomalácia (91), Hemoragický infarkt pľúc (6), Anemický infarkt obličky (5), Fokálna nekróza - IM (93), Difúzna nekróza pečene (111), Svalová atrofia (302), Lipomatóza pankreasu (78), Hydropická dystrofia obličky (1), Vakuolárna dystrofia (201), Amyloidóza jazyka a obličky (2), Steatóza pečene (3).
Zodpovední:  MUDr. K. Letkovská, PhD., E. Klincová  
Študiný materiál: pdf.

5-6. Poruchy krvného obehu a lymfy. Progresívne zmeny.
Hnedá indurácia pľúc (157), Embólia pľúcnej artérie (7), Pľúcny edém (265), Chronická venostáza pečene (10), Šoková oblička (327), Šoková zmena nadobličky (328), Fibrinózna peritonitída v organizácii (163), Trombus v organizácii (165), Granulóm okolo cudzieho telesa (19), Metaplázia (174), Hyperptrofia myokardu (291), Hojenie IM (293).
Zodpovední: MUDr. K. Mosná, E. Klincová
Študijný materiál: pdf.

7-8. Zápal.
Test I  (Regresívne zmeny, Poruchy krvného obehu a lymfy. Progresívne zmeny. Zápal)
Katarálna bronchitída (162), Fibrinózna perikarditída (11), Pseudomembranózny zápal (88), Apendicitída (81), Absces mozgu (14), Chrípka – trachea, pľúca (213), Miliárna tbc pľúc (15), Sarkoidóza (151), Oxyuriáza (144), Aktinomykóza (17),
Zodpovední: MUDr. Z. Čierna, PhD., E. Klincová
Študijný materiál: pdf.

9-10. Benígne a malígne epitelové nádory.
Epidermoidný karcinóm (45), Bazalióm (46), Adenokarcinóm (47), Medulárny karcinóm (49), Skirhus (50), Duktálny karcinóm prsníka (304), Lobulárny karcinóm (294), Papilóm (43), Adenomatózny polyp (44).
Zodpovední: MUDr. M. Palkovič, PhD., E. Klincová
Študijný materiál: pdf.

11-12. Benígne a malígne mezenchýmové nádory.
Test II (Benígne a malígne epitelové nádory.  Benígne a malígne mezenchýmové nádory)
Leiomyóm (27), Leiomyosarkóm (305), Kavernózny hemangióm (26), Kapilárny hemangióm (25), Kaposiho sarkóm (290),  Fibróm (20),  Fibrosarkóm (28), Chrondrosarkóm (29), Osteóm (110), Osteosarkóm (52), Lipóm (22), Liposarkóm (308).
Zodpovední: MUDr. V. Šišovský, PhD.,  E. Klincová  
Študijný materiál: pdf.

13.-14. Hemopoetické nádory. Neuroektodermové nádory. Imunopatológia.               
Opravný Test – termín A
Myelóza (33), Chronická lymfatická leukémia /CLL/ (34), Akútna lymfoblastická leukémia /ALL/ (254), Plazmocytóm (131), Mycosis fungoides (292), Hodgkinova choroba (36), Meningióm (38), Multiformný glioblastóm (40), Neurinóm (37), Pigmentový névus (41), Malígny melanóm (42), Sympatoblastóm (181),
Zodpovední: prof. MUDr. P. Babál, CSc., E. Klincová
Študijný materiál: pdf.

Program prednášok z patologickej anatómie na zimný semester 2019/2020

DátumTéma PrednášajúciMiestoČasŠtudijný materiál
18.IX.Vymedzenie obsahu patológie, filozofické aspekty, história. Metódy patológie. Choroba.DanVP14.30-16.20
19.IX.Patológia bunky, poruchy bunkového metabolizmu, apoptóza.        JanVP14.30-16.20
25.IX. Patológia medzibunkovej hmoty, amyloidóza.PorVP14.30-16.20
26.IX.  Smrť. Posmrtné zmeny. Atrofie.PorVP14.30-16.20
2.X.Reparácia, metaplázia, hyperplázia,hypertrofia. DanVP14.30-16.20      
3.X.Akútny zápal.BabVP14.30-16.20
9.X.  Chronický zápal.ČerVP14.30-16.20
10.X.  Súčasné právne predpisy v patológii.PalVP14.30-16.20
16.X.  Poruchy metabolizmu pigmentov. PorVP14.30-16.20
17.X.  Bunkové starnutie. PalVP14.30-16.20
23.X.  Autoimúnne ochorenia, AIDS.BabVP14.30-16.20
24.X.Infekčné choroby. BabVP14.30-16.20pdf.
30.X.Miestne poruchy krvného obehu.DanVP14.30-16.20
31.X.Celkové poruchy krvného obehu.DanVP14.30-16.20
6.XI.Poruchy imunitných reakcií.BabVP14.30-16.20
7.XI. Genetické a epigenetické faktory v onkogenézeBabVP14.30-16.20pdf.
13.XI.Všeobecná onkológia.DanVP14.30-16.20
14.XI.Špeciálna onkológia. Nádorové markery v patológii.DanVP14.30-16.20
20.XI.Hemoblastómy, hemoblastózy.BabVP14.30-16.20pdf.
21.XI.Environmentálna patológia.BabVP14.30-16.20
27.XI.Geneticky podmienené choroby.ČieVP14.30-16.20
28.XI.Poruchy výživy, choroba z ožiarenia.JanVP14.30-16.20
4.XII.Vývojové poruchyČieVP14.30-16.20
5.XII.Klinicko-patologická konferenciaDanVP14.30-16.20

 

Vysvetlivky:

Dan - Prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.,          

Bab - Prof. MUDr. P. Babál,CSc.

Por -  Doc.MUDr. J. Porubský, CSc.

Jan -  MUDr. P. Janega, PhD.

Pal.-   MUDr. M. Palkovič, PhD.

Čer -  MUDr. A. Černá, PhD

Čie - MUDr. Z. Čierna, PhD.

VP -  Veľká poslucháreň NTÚ

 

 

 

Program pitevných cvičení na zimný a letný semester 2019/2020

Zimný semester:

1.-2. Smrť a posmrtné zmeny. Základy makroskopického opisu pitvaných tkanív  a orgánov

3.-4. Vonkajšia obhliadka a vnútorná obhliadka (všeobecne). Protokol k  patologickej pitve. Zoradenie diagnóz

5.-6. Pitva mozgu a miechy. Makroreakcie

7.-8. Pitva krčných a hrudníkových orgánov

9.-10. Pitva pečeňového a urogenitálneho komplexu

11.-12. Pitva detskej mŕtvoly. Pitva kostí

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie)

 

Letný semester:

1.-2. Makroskopické nálezy pri ochoreniach mozgu a miechy

3.-4. Makroskopické nálezy pri ochoreniach krčných a hrudníkových orgánov

5.-6. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pečeňového komplexu

7.-8. Makroskopické nálezy pri ochoreniach uropoetického komplexu

9.-10. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pohlavných orgánov

11.-12. Makroskopické nálezy pri ochoreniach hemopoetického systému  a RES

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie). Pitevný pohovor (prvá časť ústnej skúšky z patologickej anatómie)

Otázky na priebežné testy počas aktuálneho semestra a otázky na test k záverečnej skúške

00Bunka

1. K príčinám poškodenia buniek patrí; 2. Apoptóza; 3. Nekróza; 4. Jadrový chromatín; 5. Pyknóza je; 6. K endoplazmatickému retikulu (ER) patrí(a); 7. K lyzozómom patria; 8. Ribozómy; 9. Mitochondrie; 10. Bunková membrána obsahuje; 11. Medzi bunkové adhézne molekuly patria; 12. Medzi intermediálne filamenty patria; 13. Medzi mikrofilamenty patria; 14. Medzi mikrotubuly patria; 15. Lévyho telieska pozorujeme pri; 16. Dezmozómy sa vyskytujú; 17. Neurofilamenty; 18. Hydropická zmena (dystrofia); 19. Hyalínová zmena (dystrofia); 20. Hlienová zmena (dystrofia); 21. Steatóza; 22. Steatóza môže byť spôsobená; 23. Lipomatóza; 24. Amyloidóza; 25. Sekundárna amyloidóza; 26. Primárna amyloidóza; 27. Medzi lyzozomálne choroby patria; 28. K endogénnym pigmentom patrí; 29. K exogénnym pigmentom patrí; 30. Scorbut je; 31. Medzi obrovské mnohojadrové bunky patria napríklad; 32. K možnostiam (metódam) cytologického vyšetrenia patrí; 33. Imunohistochémia; 34. Jadrový genóm človeka obsahuje; 35. Mitochondriálny genóm človeka obsahuje; 36. Medzi mutácie patria; 37. Filadelfský chromozóm (translokácia 9 na 22 ) je typická pre; 38. Genetická informácia v jadre je uložená v štruktúre;

 

01Zapal

1. Ktoré prejavy charakterizujú zápal:; 2. Čo patrí medzi hlavné zložky zápalu:; 3. Medzi hlboké /interstíciové/ zápaly patrí:; 4. Fibrinózny zápal na slizniciach sa vyskytuje ako:; 5. Na seróznych membránach NEPOZORUJEME zápal:; 6. Alteratívny zápal je charakterizovaný najmä:; 7. Typickou bunkou v tbc ložisku je:; 8. Kazeózna nekróza je typická pre:; 9. Zápal:; 10. Aká tekutina sa hromadí v tkanive pri zápale:; 11. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho bakteriálneho zápalu:; 12. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste chronického zápalu:; 13. Aké typy exudátu poznáte:; 14. Serózny zápal:; 15. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho vírusového zápalu:; 16. Exudát pri fibrínovom zápale obsahuje veľa:; 17. Z čoho je zložená pseudomembrána (pablana):; 18. Pseudomembranózny typ zápalu je typický pre:; 19. Fibrinózny zápal:; 20. Hnisavý zápal:; 21. Abces mozgu:; 22. Aktinomykóza:; 23. Čo sú typické súčasti granulómu pri granulomatóznom zápale:; 24. Typickou súčasťou granulómu pri tuberkulóze je:; 25. Granulóm pri sarkoidóze:; 26. Pri infekcii pľúc vírusom chripky s bakteriálnou superinfekciou v alveoloch nájdeme:; 27. Pre akú skupinu ľudí je typická enterobióza:; 28. Aké zmeny pozorujeme v cievach pri zápale:; 29. Pri akých stavoch sa typicky vyskytuje eozinofília:; 30. Proliferatívny zápal:;

 

02PoruchyObehu

1. K morfologickým zmenám na srdci pri systémovej alebo pľúcnej hypertenzii patria; 2. K prejavom zlyhávania pravej komory srdca patrí:; 3. Muškátová pečeň je prejavom:; 4. Chronická venostáza orgánov dutiny brušnej je prejavom:; 5. Biely trombus je tvorený; 6. Patogenéza vzniku trombózy zahŕňa; 7. Paradoxná embolizácia je:; 8. Hnedá indurácia pľúc:; 9. Cor pulmonale chronicum je komplikáciou:; 10. Edém pľúc je prejavom:; 11. Šok ; 12. Embolizácia ; 13. Embólia do a.pulmonalis:; 14. Lymfedém vzniká:; 15. Hypoproteinemický edém (s poklesom onkotického tlaku) vzniká typicky pri:; 16. Tromby tepien:; 17. Tromby žíl:; 18. Cor pulmonale acutum:; 19. V patogenéze edému sa uplatňuje:; 20. Transsudát sa odlišuje od exsudátu tým, že:; 21. Nefritický edém sa odlišuje od nefrotického edému tým, že; 22. Edém pľúc vzniká pri:; 23. Aktívna hyperémia je výsledkom; 24. Časté príčiny tromboembolov tepien vo veľkom obehu sú; 25. Hemoragický infarkt sa vyskytuje najčastejšie v;

 

03RegProgZmeny

1. Medzi adaptácie patrí; 2. Hyperplázia je:; 3. Atrofia je:; 4. Metaplázia je:; 5. Aké typy nekrózy poznáme:; 6. Nekróza je:; 7. Hemoragický infarkt pľúc:; 8. Čo je encefalomalácia?; 9. Akútny infarkt myokardu:; 10. Čo je apoptóza; 11. Koagulačná nekróza je typická v:; 12. Anemický infarkt obličky:; 13. Koncentrická hypertrofia ľavej komory srdca:; 14. Pri vzniku atrofií sa môže uplatniť:; 15. Príčiny nekrózy sú:; 16. Medzi fyzikálne posmrtné zmeny patrí:; 17. Ako vzniká verdohemoglobín vyvolávajúci pseudomelanózu?:; 18. Posmrtná stuhnutosť sa najčastejšie objavuje :; 19. Dysplázia:; 20. Ktoré bunky neregenerujú:; 21. Granulačné tkanivo NEobsahuje:; 22. Proces reparácie:; 23. Medzi posmrtné zmeny NEPATRÍ:; 24. Trombus:; 25. Kostné zlomeniny sa hoja:; 26. Hypertrofia je:; 27. Ktoré tkanivá sa hoja reparáciou:; 28. Dysplázia je často sprevádzaná;

 

04OnkologiaEpitelVseobecne

1. Medzi nepravé nádory patrí:; 2. Medzi epitelové nádory patrí:; 3. Grading nádoru vyjadruje:; 4. Medzi malígne nádory z krycieho epitelu patrí:; 5. Malígny nádor je charakterizovaný:; 6. Anapláziu buniek charakterizuje:; 7. K cestám metastázovania patrí:; 8. Vzťah malígneho nádoru a vírusu je u človeka známy u:; 9. Medzi epitelové nádory kože patrí:; 10. Ulcus rodens je komplikáciou:; 11. Medzi karcinómy z dlaždicového epitelu patrí:; 12. Medzi benígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 13. Medzi malígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 14. Bazocelulárny karcinóm vychádza z:; 15. Pleomorfný adenóm sa vyskytuje najmä:; 16. Najčastejší zhubný nádor hrubého čreva je:; 17. Epidermoidný karcinóm sa typicky vyskytuje:; 18. Rohovatenie (tvorba rohovinových perál) v epidermoidnom karcinóme je charakteristické pre:; 19. Papilokarcinóm z prechodného epitelu je charakteristický pre:; 20. Pri klasifikácii  na základe histogenézy, rodeľujeme nádory podľa:;

 

05OnkologiaMezenchymSoftTissue

1. Medzi nádory z mäkkých tkanív patria; 2. Medzi bunky mezenchýmu NEpatria; 3. Medzibunková hmota mezenchýmových nádorov obsahuje vlákna:; 4. Malígne nádory z mezenchýmu sa označujú; 5. Nádory mäkkých tkanív s intermediárnym typom malignity; 6. Nádory z periférneho nervového systému; 7. Stupeň malignity (grade) nádorov mäkkých tkanív sa stanovuje podľa; 8. Typické bunky vláknitého väziva sú; 9. Histologicky sa sarkómy vyznačujú; 10. Infantilný typ fibrosarkómu je; 11. Najčastejším malígnym nádorom mäkkých tkanív detského veku je; 12. Fibróm; 13. Fibromatóza dezmoidového typu; 14. Liposarkóm je; 15. Medzi nádory z tukového tkaniva NEpatrí; 16. Hibernóm je benígny tumor; 17. Benígny nádor zo svaloviny je; 18. Medzi typy rabdomyosarkómu patrí; 19. Malígny tumor zo synovie je; 20. Kaposiho sarkóm ; 21. Pravé osteogénne nádory zahrňujú:; 22. Chondrosarkóm je; 23. Osteosarkóm ; 24. Chondróm; 25. Kapilárny hemangióm je:;

 

06Environmental

1. Medzi choroby spájajúce sa s fajčením patrí; 2. Chronická obštrukčná choroba pľúc u fajčiarov sa spája s; 3. Buergerova (Bürgerova) choroba u fajčiarov; 4. Akútna intoxikácia alkoholom má vplyv na; 5. Ku klinickým prejavom akútnej intoxikácie alkoholom patrí; 6. Následkom chronického alkoholizmu môže vzniknúť; 7. Pre Wernickeho-Korsakovov syndróm je typické že; 8. K prejavom akútnej choroby z ožiarenia patrí; 9. K prejavom chronickej choroby z ožiarenia patrí; 10. Pre kwashiorkor je typické; 11. Pre marazmus je typické; 12. Pickwickov syndróm je; 13. Deficit vitamínu A sa spája s; 14. Rachitída vzniká pri deficite vitamínu; 15. Skorbut vzniká pri deficite vitamínu; 16. O Beri-beri platí; 17. Pelagra vzniká pri nedostatku vitamínu; 18. Nedostatok vitamínu K sa prejaví; 19. Megaloblastová anémia vzniká pri deficite vitamínu;

 

07Kardio

1. K prejavom ľavostranného srdcového zlyhania patrí; 2. K prejavom pravostranného srdcového zlyhania patrí; 3. Hypertrofiu pravej komory srdca charakterizuje; 4. Do Fallotovej tetralógie patrí; 5. Medzi acyanotické (neskorocyanotické) chyby srdca patrí; 6. Medzi cyanotické chyby srdca patrí; 7. Koarktácia aorty; 8. Klinické prejavy aterosklerózy sa objavujú v štádiu; 9. Variantná angina pectoris; 10. Infakrt myokardu sa makroskopicky prejaví cyanotickými škvrnitými venostatickými ložiskami. Je starý približne; 11. Infarkt myokardu sa makroskopicky prejaví ílovitožltým stredom s hyperemickým lemom. Je starý približne; 12. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikol pred 24 hodinami; 13. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikom pred 4-6 týždňami; 14. Dresslerov syndróm charakterizuje; 15. Jazva po infarkte myokardu  sa vytvorí; 16. Pri akútnom infarkte myokardu dochádza k bohatej infiltrácii nekrotického ložiska granulocytmi; 17. Chronická ischemická choroba srdca sa histologicky prejaví; 18. Arteriolosklerotická nefroskleróza je komplikáciou; 19. Chronické cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 20. Akútne cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 21. Pericarditis epistenopericardiaca vzniká pri; 22. Súčasťou Aschoffovho uzlíka môžu byť; 23. Reumatická choroba srdca; 24. Reumatickú horúčku môže sprevádzať; 25. Medzi infekčné endokarditídy patrí; 26. Medzi neinfekčné endokarditídy patrí; 27. Oslerové uzlíky sú ; 28. Löhleinova nehnisavá (fokálna nekrotizujúca) nefritída vzniká pri; 29. Atypická verukózna endokarditída; 30. Akútna bakteriálna endokarditída sa môže prejaviť; 31. Subakútna bakteriálna endokarditída sa prejavuje; 32. Medzi komplikácie bakteriálnej endokarditídy môže patriť; 33. K vzniku získanej chlopňovej chyby srdca môže viesť; 34. Prolaps mitrálnej chlopne sa vyskytuje pri; 35. Vírusové myokarditídy bývajú vyvolané; 36. Medzi primárne kardiomyopatie patrí; 37. Medzi sekundárne kardiomyopatie patrí; 38. Hypertrofickú kardiomyopatiu charakterizuje; 39. Hemoragický exudát v perikardiálnej dutine je častý pri; 40. Hemoperikard je; 41. Tamponáda srdca môže vznikať pri; 42. Najčastejší primárny nádor myokardu je; 43. Medzi chronické perikarditídy patrí;

 

08Cievy

1. Artérioloskleróza; 2. V dôsledku náhlej hypertenzie nachádzame v stene malých artérií; 3. Médiokalcifikujúca skleróza; 4. Medzi etiologické faktory aterosklerózy patrí; 5. V procese tvorby aterosklerotického plátu dochádza k; 6. Aterómové pláty môže komplikovať vznik; 7. Kalcifikácie pri ateroskleróze sa typicky vyskytujú v; 8. Kalcifikácie pri Mönckebergerovej arterioscleróze sa typicky vyskytujú v; 9. Medzi infekčné arteritídy patrí; 10. Medzi neinfekčné arteritídy patrí; 11. Syfilitická arteritída; 12. Polyarteritis nodosa; 13. Mikroskopická polyarteritída (hypersenzitívna vaskulitída) zahrňuje; 14. Pacientka stará 75 rokov s bolesťami hlavy a vznikajúcou slepotou, diagnostikovaná vaskulitída postihujúca a.ophtalmica, ide najpravdepodobnejšie o:; 15. Pacient starý 40 rokov so vznikom nekrotizujúcich granulómov nosa, infiltráciou pľúc a poškodením obličiek, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 16. Pacientka stará 25 rokov s oslabením pulzácie na oboch horných končatinách, diagnostikovaná granulomatózna vaskulitída postihujúca cievy aortálneho oblúka, ide najpravdepodobnejšie o:; 17. Dieťa s eróziami ústnej sliznice, spojovky, s kožnou vyrážkou a lymfadenopatiou, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 18. Pacient starý 40 rokov, fajčiar, s chronickým okluzívnym zápalom ciev dolných končatín, s klaudikáciami, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 19. Disekujúca aneuryzma aorty; 20. Virchovowo trias zahrňuje; 21. Pyogénny granulóm; 22. Kapilárny hemangióm; 23. Medzi malígne nádory z ciev patrí; 24. Medzi formy Kaposhiho sarkómu patrí; 25. Vznik Kaposhiho sarkómu je spôsobený priamo infekciou; 26. Hemangioendotelióm;

 

09Resp

1. Pľúcny acinus je tvorený:; 2. Histologicky bronchy obsahujú:; 3. Hyalínové membrány pľúc vznikajú pri:; 4. V patogenéze ARDS novorodenca je dôležitý:; 5. Pre ARDS je typické:; 6. Najčastejšími pôvodcami lobárnej pneumónie sú:; 7. Medzi štádia lobárnej penumónie radíme:; 8. Medzi možné komplikácie lobárnej pneumónie radíme:; 9. Bronchopneumónia:; 10. Atypická (interstíciová) pneumónia je charakteristická:; 11. Medzi akútne intersticiálne zápaly pľúc NEPATRÍ:; 12. Medzi hubové infekcie pľúc NEPATRÍ infekcia vyvolaná:; 13. Do skupiny chronickej obštrukčnej choroby pľúc zaraďujeme:; 14. Histologické zmeny počas chronickej bronchitídy zahŕňajú:; 15. Emfyzém je charakterizovaný:; 16. V patogenéze emfyzému pľúc hrá dôležitú úlohu:; 17. Pan-acínový emfyzém vzniká najmä pri:; 18. Pri bronchiálnej astme dochádza najmä k vzostupu:; 19. Pri bronchiálnej astme môžeme v lúmene bronchov dokázať:; 20. Pri extrinzickej  pľúcnej astme nachádzame:; 21. Medzi etiologické faktory bronchiektázie zaraďujeme:; 22. Chronická reštrikčná choroba pľúc môže byť spôsobená:; 23. Medzi interstíciové choroby pľúc zaraďujeme:; 24. Medzi pneumokoniózy zaraďujeme:; 25. Tzv. farmárske pľúca vznikajú pri:; 26. Medzi benígne nádory pľúc zaraďujeme:; 27. Medzi časté zhubné nádory pľúc patrí:; 28. Medzi hlavné histologické typy bronchogénneho karcinómu radíme:; 29. Pre malobunkový karcinóm pľúc platí:; 30. K Hornerovmu syndrómu patrí:; 31. Pneumotorax môže byť spôsobený:; 32. Spontánny pneumotorax môže vzniknúť pri:; 33. Mezotelióm:;

 

10GIT

1. Medzi etiologické faktory ezofagitídy patrí; 2. Medzi hlavné histologické typy karcinómu ezofagu patrí:; 3. Čo je to Barrettov ezofágus:; 4. Najčastejší karcinóm ezofagu, tvoriaci asi 90% všetkých primárnych karcinómov ezofagu je:; 5. Aké sú rizikové faktory vzniku karcinómu ezofágu:; 6. Chronická gastritída B typu postihuje:; 7. Ménétrierovu chorobu charakterizuje:; 8. Pri gastritíde pozorujeme mikroskopicky v sliznici žalúdka:; 9. Cushingove (stresové) vredy sú:; 10. Komplikáciou žalúdkovej rakoviny môže byť:; 11. Komplikáciou Crohnovej choroby môže byť:; 12. Nasledujúce tvrdenia o nádoroch žalúdka sú pravdivé:; 13. Ktoré choroby su predispozíciou pre ca ventriculi:; 14. Floridné "aktívne" štádium ulceróznej kolitídy charakterizuje:; 15. Črevná sliznica pri neliečenej celiakálnej sprue (celiákii) je:; 16. Hirschsprungovu chorobu ( megacolon congenitum) charakterizuje:; 17. V etiológii kolorektálneho karcinómu sa považuje za etiologicky významné:; 18. Akútnu hemoragickú nekrózu pankreasu charakterizujú:; 19. Medzi dedičné hyperbilirubinémie patrí:; 20. Cesta prenosu vírusových hepatitíd je; 21. Alkoholovú hepatitídu histologicky charakterizuje:; 22. Malloryho hyalín nachádzame v centrolobulárnych hepatocytoch pri:; 23. Príčinou sekundárnej biliárnej cirhózy môže byť:; 24. Obštrukčný ikterus môže vzniknúť pri cholelitiáze v:; 25. Medzi malígne primárne nádory pečene patrí; 26. Klatskinov nádor je karcinóm:; 27. Portálna hypertenzia vzniká pri:;

 

11UstnaDutinaZuby

1. V ústnej dutine sa môžu vyskytovať nasledujúce syfilitické zmeny:; 2. Pre AIDS typické zmeny na ústnej sliznici sú:; 3. Pravé nádory ústnej dutiny sú:; 4. Epulis:; 5. Leukoplakia:; 6. O leukoplakii platí:; 7. Histologickým podkladom leukoplakie môže byť:; 8. Dlaždicovobunkový (epidermoidný) karcinóm ústnej dutiny:; 9. Ameloblastóm je:; 10. O histológii ameloblastómu platí:; 11. Medzi odontogénne nádory patrí:; 12. Odontóm je:; 13. O sialoadenitídach platí:; 14. Najčastejší benígny nádor slinných žliaz je:; 15. Medzi benígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:; 16. Medzi malígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:; 17. Pleomorfný adenóm je:; 18. Warthinov tumor je:;

 

12URO

1. Vonkajší povrch kapilár glomerulu je krytý:; 2. Odvodové močové cesty vystiela:; 3. Medzi cystické lézie obličiek patrí:; 4. Pre membránovú glomerulonefritídu je typické:; 5. Morfologickou zmenou mezangiovej proliferatívnej (fokálnej proliferatívnej) glomerulonefritídy je:; 6. Pre akútnu poststreptokokovú glomerulonefritídu je typické:; 7. Pre nefrotický syndróm je charakteristické:; 8. Kimmelstielova Wilsonova glomeruloskleróza vzniká pri:; 9. Najčastejšou príčinou akútnej pyelonefritídy je infekcia:; 10. End – stage kidney môže vzniknúť ako následok:; 11. Pri akútnej pyelonefritíde (akútnej tubointersticiálnej nefritíde) je v moči:; 12. Hydronefróza je hromadenie:; 13. Pyonefróza je:; 14. Arteriolosklerotická nefroskleróza postihuje najmä ľudí s: ; 15. Typickým nádorom obličky detského veku je:; 16. Najčastejším zhubným nádorom močového mechúra je:; 17. Amyloidóza obličiek sa klinicky prejavuje:; 18. Choroby, ktoré zapríčiňujú hematúriu sú:; 19. Najčastejší malígny nádor obličky u dospelých vychádza z:;

 

13Genital

1. Benígna hyperplázia prostaty vzniká z; 2. Hyperplázia prostaty postihuje najčastejšie; 3. Karcinóm mužskej prostaty vzniká pri:; 4. Adenokarcinóm prostaty vzniká najčastejšie:; 5. Pri karcinóme prostaty sa nádorové metastázy vyskytujú najmä v (možné viaceré možnosti):; 6. V nezostúpenom semenníku sa najčastejšie vyvíja nasledovný nádor:; 7. Pôvod epiteloidných buniek pri autoimúnnej orchitíde je z:; 8. Kryptorchizmus je:; 9. Seminóm je:; 10. Spermatocytový seminóm sa odlišuje od klasického seminómu v nasledovných ohľadoch ; 11. Bunky klasického seminómu dávajú pozitívny výsledok pri nasledujúcom farbení:; 12. Medzi germinálne nádory testis patrí:; 13. Hladiny alfa-fétoproteínu v krvnom sére sú zvýšené v 100% prípadov nasledovného typu nádoru zárodkových buniek:; 14. Všetky typy teratómu semenníka u dospelých sú:; 15. Typické štruktúry vytvorené okolo ciev, ktoré vidno v nádore žĺtkového vaku sú známe ako:; 16. Produkciu hCG v nádoroch testis môžeme nájisť v:; 17. Condyloma accuminatum vznikajú infekciou:; 18. K najčastejším nádorom vagíny v detskom veku patrí:; 19. Koilocyt je bunka patognomická pre infekciu:; 20. LG SIL je charakterizovaná dyspláziou dlaždicového epiteli :; 21. Epidermoidný karcinóm krčka maternice vzniká najčastejšie:; 22. Bethesda systém v gynekopatológii má význam pre:; 23. SIL:; 24. Hyperplázia endometria je spôsobená:; 25. Najčastejším malígnym nádorom endometria je:; 26. Medzi zhubné nádory vaječníka NEPATRÍ:; 27. Medzi nádory zo špecifického mezodermu ovária NEPATRÍ:; 28. Pre nádor endodermového sínu (zo žĺtkového vaku) je typická produkcia:; 29. Gestačný choriokarcinóm patrí medzi:; 30. Kompletná hydatidózna mola je charakteristická; 31. Najčastejší benígny nádor svaloviny maternice je:; 32. Fibrocystické zmeny prsníka tvorí:; 33. Medzi invazívne karcinómy mliečnej žľazy NEPATRÍ:; 34. Najčastejší karcinóm mliečnej žľazy je:;

 

14Dermato

1. Pokožka je tvorená:; 2. Merkelove bunky kože sú:; 3. Medzi kožné ochorenie vírusového pôvodu patrí:; 4. Pustula je:; 5. Medzi mykobakteriálne infekcie kože patrí:; 6. Tinea pedis (atletická noha) je:; 7. Impetigo je bakteriálne ochorenie kože vyvolané agensom:; 8. Medzi autoimunitné  choroby spojivového tkaniva s prejavmi na koži patrí:; 9. Medzi bulózne choroby kože patrí:; 10. Medzi dermatózy s poruchou rohovatenia patrí:; 11. Akumulácia neutrofilov v parakeratóze (Munroove mikroabscesy) a vysoká papilomatóza sú charakteristické pre:;

 

15Endokrino

1. Adenohypofýzu tvoria bunky:; 2. Neurohypofýzu tvoria bunky:; 3. Hyperpituitarizmus môže spôsobovať:; 4. Hypopituitarizmus môže spôsobovať:; 5. Gigantizmus a akromegália:; 6. Hyperprolaktinémia:; 7. Diabetes insipidus:; 8. Nádory hypofýzy:; 9. Kraniofaryngeóm:; 10. Cushingov syndróm:; 11. Connov syndróm:; 12. Adrenokortikálna nedostatočnosť:; 13. Addisonova choroba:; 14. Nádory nadobličiek:; 15. Feochromocytóm:; 16. Feochromocytóm:; 17. Hypertyreóza:; 18. Hypotyreóza:; 19. Myxedém:; 20. Tyreoiditídy:; 21. Hashimotova tyreoiditída je:; 22. Pri Hashimotovej tyreoiditíde:; 23. Gravesova-Basedowova choroba je:; 24. Pri Graves-Basedowovej chorobe:; 25. Struma je:; 26. Folikulárny adenóm štítnej žľazy vs. nodózna struma:; 27. Karcinómy štítnej žľazy:; 28. Papilárny karcinóm štítnej žľazy:; 29. Folikulárny karcinóm štítnej žľazy:; 30. Medulárny karcinóm štítnej žľazy:; 31. Hyperparatyreóza:; 32. Hypoparatyreóza:; 33. Diabetes mellitus 1.typu:; 34. Diabetes mellitus 2.typu:; 35. Pri diabete 1.typu:; 36. Pri diabete 2.typu:; 37. Akútne komplikácie diabetu:; 38. Chronické komplikácie diabetu:; 39. Diabetická nefropatia zahŕňa nasledujúce poškodenia obličiek: ; 40. Zollingerov-Ellisonov syndróm:; 41. Syndróm mnohopočetnej endokrinnej neoplázie (MEN):; 42. Difúzny neuroendokrinný systém zahrňuje:; 43. Medzi neuroendokrinné nádory patria:; 44. Karcinoid:;

 

16CNS

1. Medzi bunky neuroglie zaraďujeme:; 2. Spina bifida je charakterizovaná:; 3. Hydrocefalus môže byť:; 4. Pôvodcom akútnej hnisavej meningitídy môže byť:; 5. Bazilárna meningitída je spôsobená:; 6. V mozgovom abscese nachádzame; 7. Vírusová encefalitída je histologicky charakteristická prítomnosťou:; 8. Pre tabes dorsalis platí:; 9. Jacobova-Creutzfeldtova choroba je:; 10. Vnútrolebkové krvácanie môže byť:; 11. Pri Parkinsovej chorobe sú typickým mikroskopickým nálezom:; 12. Hepatolentikulárna degenerácia vzniká v dôsledku:; 13. Alzheimerova choroba je characterizovaná:; 14. Sclerosis multiplex:; 15. Medzi nádory centrálneho nervového systému patrí:; 16. Medzi gliómy patria:; 17. Pre multiformný glioblastóm platí:; 18. Meningiómy:; 19. Meduloblastóm:; 20. Pre neurilemóm platí:;

 

17Pohybovy

1. Medzi kostné bunky NEPATRIA:; 2. Kostná hmota pozostáva prevažne z:; 3. Osteopetróza vzniká pri:; 4. Parathormón ovplyvňuje metabolizmus:; 5. Studený absces vzniká pri; 6. Fibrózny kalus vzniká pri:; 7. Pseudoartróza vzniká ako následok:; 8. Ostitis deformans Paget je:; 9. Medzi prejavy renálnej osteodystrofie patrí; 10. Fibrózna dysplázia patrí medzi:; 11. Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický histologický nález:; 12. Dna je prejavom poruchy metabolizmu; 13. Tophi uratici sú typickým nálezom pri; 14. Nervovosvalové (neurogénne) choroby sa všeobecne prejavujú; 15. Medzi neuromuskulárne choroby s postihnutím nervovosvalového prenosu patrí:; 16. Medzi kongenitálne myopatie patrí:; 17. Pri hyperplázii alebo nádoroch týmu vzniká obyčajne; 18. Denervačné atrofie sa morfologicky prejavujú;

Otázky na záverečnú skúšku r. 2019/2020

I.

1.     Metódy používané v patológii

2.     Smrť a posmrtné zmeny

3.     Príčiny vzniku a priebeh choroby

4.     Bunkové štruktúry a ich poruchy

5.     Etiológia a patogenéza bunkového poškodenia

6.     Bunkové adaptácie

7.     Reverzibilné poškodenie bunky

8.     Bunková smrť

9.     Amyloidóza

10.   Vrodené a získané poruchy metabolizmu cukrov (diabetes mellitus, glykogenózy)

11.   Vrodené a získané poruchy metabolizmu tukov (steatóza, lipidózy)

12.   Endogénne pigmenty, žltačka

13.   Exogénne pigmenty, pneumokoniózy

14.   Ukladanie vápnika a urátov

15.   Poruchy krvného obehu (srdce cievy, krv)

16.   Hyperémia (aktívna, pasívna)

17.   Miestna anémia (ischémia, infarkt)

18.   Šok (etiológia, klasifikácia)

19.   Trombóza

20.   Embólia

21.   Edém

22.   Zápal (všeobecne)

23.   Priebeh zápalu

24.   Akútny zápal

25.   Chronický zápal

26.   Granulomatózne zápaly (nešpecifické, špecifické)

27.   Prvotná a druhotná tuberkulóza

28.   Syfilis, lepra

29.   Sepsa

30.   Zápaly seróznych blán

31.   Zápaly slizníc

32.   Intersticiálny zápal

33.   Zápaly vyvolané baktériami

34.   Zápaly vyvolané vírusmi

35.   Zápaly vyvolané hubami

36.   Zápaly vyvolané parazitmi

37.   AIDS

38.   Autoimunitné choroby

39.   Imunopatologické procesy (hypersenzitívne reakcie)

40.   Transplantačná rejekcia

41.   Hojenie všeobecne (reparácia, regenerácia)

42.   Hojenie špecializovaných tkanív (kosť, trombus, výpotok)

43.   Vývojové poruchy (kardiovaskulárny systém, muskulo-skeletálny systém)

44.   Geneticky podmienené choroby

45.   Environmentálne choroby (všeobecne)

46.   Poruchy výživy (všeobecne)

47.   Choroby z ožiarenia

 

II.

1.     Charakteristika nádorov

2.     Mikroskopická stavba nádoru

3.     Klasifikácia nádorov

4.     Diagnostika nádorov (biopsia, cytológia)

5.     Nádorové antigény

6.     Benignita a malignita nádorov

7.     Šírenie malígnych nádorov

8.     Kancerogénne faktory, prekancerózy

9.     Vplyv nádoru na organizmus (miestny, celkový)

10.   Benígne epitelové nádory

11.   Malígne epitelové nádory

12.   Karcinómy z viacvrstvového dlaždicového epitelu

13.   Karcinómy zo žľazového epitelu

14.   Benígne a malígne nádory mäkkých tkanív (prehľad)

15.   Nádory z väziva

16.   Nádory chrupky, kostí, kĺbov a šľachových pošiev

17.   Nádory zo svaloviny

18.   Nádory z ciev

19.   Hemoblastózy (prehľad, klasifikácia)

20.   Myeloidné neoplázie (akútne, chronické, myelodysplastický syndróm)

21.   Hodgkinov lymfóm

22.   Non Hodgkinove lymfómy (klasifikácia)

23.   T bunkové lymfómy/leukémie

24.   B bunkové lymfómy/leukémie

25.   Nádory CNS

26.   Nádory periférneho nervstva

27.   Pigmentový névus a malígny melanóm

28.   Nádory pľúc

29.   Nádory tráviaceho systému

30.   Nádory ústnej dutiny a ezofagu

31.   Nádory žalúdka

32.   Nádory tenkého a hrubého čreva

33.   Fibrocystické zmeny prsníka (benígna dysplázia prsníka)

34.   Nádory prsníka

35.   Nádory maternice

36.   Patologické zmeny krčka maternice

37.   Nádory ovária

38.   Nádory prostaty a testis

39.   Nádory obličiek a močových ciest

40.   Nádory štítnej žľazy

41.   Nádory endokrinných žliaz

42.   Nádory kože a kožných andex

43.   Najčastejšie nádory detského veku

44.   Choriokarcinóm + nádor placent. lôžka

45.   Teratómy, hamartómy

  

III. Špeciálna patológia

1.     Endokarditídy infekčné, neinfekčné

2.     Myokarditídy

3.     Kardiomyopatie

4.     Perikarditídy

5.     Reumatická horúčka

6.     Vrodené chyby srdca, ciev

7.     Ateroskleróza

8.     Vaskulitídy

9.     Hypertenzná choroba, komplikácie

10.   Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu

11.   Ľavostranné a pravostranné zlyhanie srdca

12.   Chronická reštrikčná choroba pľúc

13.   Bronchitída (akútna, chronická)

14.   Pneumónia lobárna, bronchopneumónia, intersticiálna

15.   Bronchiálna astma

16.   Emfyzém a atelektáza pľúc

17.   Syndróm akútnej dýchacej tiesne (RDS)

18.   Tonzilitída, faryngitída, laryngitída, infekčná mononukleóza

19.   Krčné cysty

20.   Zápaly a nádory slinných žliaz

21.   Vredová choroba gastroduodena

22.   Gastritída a ezofagitída

23.   Enteritídy a kolitídy

24.   Malabsorpčný syndróm

25.   M. Crohn, Ulcerózna kolitída

26.   Ileus,  hernie

27.   Megacolon congenitum

28.   Apendicitída

29.   Hepatitídy, zlyhanie pečene

30.   Cirhóza pečene, etiologické delenie, komplikácie

31.   Cholelitiáza a cholecystitída

32.   Pankreatitída (akútna, chronická)

33.   Peritonitída

34.   Zlyhanie obličiek, akútna renálna insuficiencia

35.   Glomerulonefritída

36.   Tubulointersticiálne nefritídy

37.   Nefrolitiáza

38.   Autoimunne thyreoitídy

39.   Strumy

40.   Hypofyzárne syndrómy

41.   Diabetes mellitus (1., 2. typ)

42.   Patológia nadobličiek

43.   Difúzny neuroendokrinný systém a jeho poruchy

44.   Zápaly kostí a kĺbov (nešpecifické, špecifické)

45.   Reumatoidná artritída, dnová artritída

46.   Deformujúce ochorenia kostí (rachitída, osteodystrofie)

47.   Deformity chrbtice a lebky (vrodené, získané)

48.   Choroby kostrového svalu

49.   Zápaly a myoadenomatózna hyperplázia prostaty 

50.   Cysty ovária

51.   Patológia gravidity, gestačná trofoblastová choroba

52.   Nenádorové patologické zmeny endometria

53.   Choroby novorodencov a dojčiat

54.   Príčiny perinatálnej úmrtnosti

55.   Cystická fibróza

56.   Anémie (hemolytická, perniciózna, aplastická)

57.   Intrakraniálne krvácanie

58.   Hydrocefalus

59.   Ischemické poškodenie mozgu

60.   Meningitídy

61.   Encefalitídy a myelitídy

62.   Demyelinizačné choroby

63.   Patológia periférneho nervstva (polyneuropatie)

64.   Pľuzgiernaté dermatitídy

65.   Spongiformné dermatitídy (seborea, alergie)

66.   Lichenoidné a psoriaformné dermatitídy

67.   Infekčné dermatitídy (bakteriálne, vírusové, hubové)

68.   Choroby spojovky, rohovky a slznej žľazy

69.   Choroby sietnice, retinopatie, glaukóm

70.   Lymfadenopatie (diferenciálna diagnostika) 

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy r. 2019/2020

 1. Vonkajšia obhliadka

 2. Smrť a posmrtné zmeny

 3. Vnútorná obhliadka-makroskopický opis pitvaných tkanív a orgánov

 4. Usporiadanie pitevných diagnóz

 5. Ischemické zmeny v mozgu - makroskopický opis

 6. Krvácanie do mozgu - makroskopický opis

 7. Meningitída - makroskopický opis

 8. Hydrocehalus - makroskopický opis

 9. Zápaly pleury - makroskopický opis

 10. Zápaly perikardu - makroskopický opis

 11. Hydrotorax a hydroperikard - príčiny vzniku

 12. Emfyzém pľúc - makroskopický opis

 13. Edém pľúc - makroskopický opis

 14. Pneumonia - makroskopický opis

 15. Pneumotorax

 16. Nádory pľúc - makroskopický opis

 17. Cor pulmonale - makroskopický opis

 18. Hypertenzná choroba a komplikácie

 19. ICHS - makroskopický opis

 20. Infarkt myokardu a jeho komplikácie

 21. Ateroskleróza a komplikácie

 22. Chronická venostáza - zmeny v pečeni

 23. Chronická venostáza - zmeny v pľúcach

 24. Edém - makroskopický opis

 25. Cirhóza pečene - makroskopický opis

 26. Steatóza pečene - makroskopický opis

 27. Chronická cholecystitída - makroskopický opis

 28. Ikterus - makroskopický opis

 29. Akútna hemoragická nekróza pankreasu - makroskopický opis

 30. Trombóza - makroskopický opis

 31. Embólia - makroskopický opis

 32. Peritonitída - makroskopický opis

 33. Ileus - makroskopický opis

 34. Akútna pyelonefritída - makroskopický opis

 35. Chronická pyelonefritída - makroskopický opis

 36. Urolitiáza - makroskopický opis

 37. Nádory obličky - makroskopický opis

 38. Hypertrofia prostaty - makroskopický opis

 39. Myóm maternice - makroskopický opis

 40. Akútna myeloidná leukémia - makroskopický opis

 41. Akútna lymfatická leukémia – makroskopický opis

 42. Chronická myeloidná leukémia – makroskopický opis

 43. Chronická lymfatická leukémia – makroskopický opis

 44. Vredová choroba žalúdka - makroskopický opis

 45. Vredová choroba dvanástnika – makroskopický opis

 46. Nádory čreva - makroskopický opis

 47. Nádory žalúdka - makroskopický opis

 48. Nádory pankreasu - makroskopický opis

 49. Metastáza - makroskopický opis

 50. Portálna hypertenzia - opis zmien

 51. Pitva detskej mŕtvoly

 52. Znaky donosenosti - makroskopický opis

 53. Makroreakcie

 54. List o prehliadke mŕtveho

 55. Zákon 581 - právne normy pitvy