Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická patológia

Klinická patológia

Výuka  predmetu

                                                                ”KLINICKÁ PATOLÓGIA”

začne  19.3.2020 o 17.30 h

v praktikárni Ústavu patologickej anatómie LFUK

prof.MUDr.Ľ.Danihel,PhD.,

prednosta ústavu

 

 

Sylabus seminárov z povinne voliteľného predmet

 

”K L I N I C K Á    P A T O L Ó G I A”

 

1.  Diagnostika lézií krčka maternice a nádorov endometria.  pdf.   pdf.

     Použitie imunohistochémie v diagnostike nádorov.                

     Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (19.3.2020 – 17.30 h – 19.20 h)    

   

2. Klinická a patologická klasifikácia hemopoetických malignít.    pdf.

     Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. (26.3.2020 – 17.30 h – 19.20 h)

 

3.  Gestačná trofoblastová choroba – korelácia morfologických

    a klinických nálezov.

    Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (2.4.2020 – 17.30 h – 19.20 h)

    Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

 

4.  Základy hyperbarickej medicíny.

     MUDr. Michal Palkovič, PhD. (9.4.2020 – 17.30 h – 19.20 h)

 

5. Gynekologická cytológia, korelácia s klinickými nálezmi.

     MUDr. Andrea Černá, PhD. (16.4.2020 – 17.30 h – 19.20 h)

 

6. Translačný výskum v oblasti testikulárnych germinatívnych nádorov.

    Doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD. (23.4.2020 – 17.30 h – 19.20 h)  

 

7.  Súčasné možnosti diagnostiky neuromuskulárnych ochorení.

     Doc. MUDr. Ján Porubský, PhD. (30.4.2020 – 17.30 h – 19.20 h)