Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická patológia

Klinická patológia

Výuka  predmetu

                                                                ”KLINICKÁ PATOLÓGIA”

začne  8.3.2018 o 17.30 h

v praktikárni Ústavu patologickej anatómie LFUK

prof.MUDr.Ľ.Danihel,PhD.,

prednosta ústavu

 

 

Sylabus seminárov z povinne voliteľného predmet

 

”K L I N I C K Á    P A T O L Ó G I A”

 

 

1.  Klinická a patologická klasifikácia hemopoetických malignít.

     Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. (8.3.2018 – 17.30 h – 19.20 h)

 

2.  Využitie molekulovej biológie a genetiky v patológii.

     MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD. (15.3.2018 –  17.30 h – 19.20 h)

 

3.  Diagnostika lézií krčka maternice a nádorov endometria.

     Použitie imunohistochémie v diagnostike nádorov.

     Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (22.3.2018 – 17.30 h – 19.20 h)    

     Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

 

4. Súčasné možnosti diagnostiky neuromuskulárnych ochorení.

     Doc. MUDr. Ján Porubský, PhD. (29.3.2018 – 17.30 h – 19.20 h)

 

5. Gestačná trofoblastová choroba – korelácia morfologických

    a klinických nálezov.

    Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (5.4.2018 – 17.30 h – 19.20 h)

 

6  Základy hyperbarickej medicíny.

    MUDr. Michal Palkovič, PhD. (12.4.2018 – 17.30 h – 19.20 h)

             

7. Gynekologická cytológia, korelácia s klinickými nálezmi.

     MUDr. Andrea Černá, PhD. (19.4.2018 – 17.30 h – 19.20 h)