Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická patológia

Výučba

Otázky na záverečnú skúšku

1.       Cievne komplikácie diabetes mellitus.

2.       Reparácia tkaniva pri diabetes mellitus

3.       Diabetická noha

4.       Lynchov syndróm

5.       Varianty kolorektálneho karcinómu z pohľadu dedičnosti

6.       Protinádorová imunita

7.       Rôzne formy histopatologických zmien a ich klinický korelát pri infekcii SARS-CoV-2.

8.       Možnosti detekcie SARS-CoV-2 v biologickom materiáli.

9.       Vysvetlite interpersonálnu klinickú rôznorodosť infekcie SARS-CoV-2 v populácii.

10.   Rôzne formy očkovacích látok proti COVID-19, ich účinnosť, nežiadúce účinky, kategorizácia úmrtí.

11.   Využitie HBOx terapie v klinickej praxi.

12.   Vysvetlite princípy pôsobenia hyperbarického kyslíka v ľudskom organizme.

13.   Klasifikácia malígnych B-bunkových lymfoproliferácií.

14.   Klasifikácia malígnych T-bunkových lymfoproliferácií

15.   Hodgkinov lymfóm.

16.   Morfologická a imunohistochemická dg. karcinómu krčka maternice

17.   Morfologická a imunohistochemická dg. karcinómu endometria

18.   Mola hydatidosa – klasifikácia a charakteristika

19.   Nádory trofoblastu - imunohistochemická dg.

20.   Skríning rakoviny krčka maternice

21.   Dysplastické zmeny krčka maternice

22.   Bethesda systém hodnotenia cervikálnej cytológie

23.   Konvenčný ster (PAP test) a LBC (liquid-based cytology) – rozdiely, výhody a nevýhody

24.   Manažment pacientky s HSIL

25.   Indikácie fixácie tkaniva mrazom a využitie rýchlej (peroperačnej) histológie

26.   Rýchla (peroperačná) histológia sentinelovej lymfatickej uzliny – využitie a význam

27.   Rýchla (peroperačná) histológia v gynekológii (vaječníky, maternica, prsník)

28.   Etiopatogenéza nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

29.   Imunohistochemická charakteristika nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

30.   Potenciálne prognostické markery nádorov semenníkov zo zárodočných buniek