Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická patológia

Klinická patológia

Výuka  predmetu

                                                                ”KLINICKÁ PATOLÓGIA”

začne 16.2.2023 o 17.30h online cez MS Teams.

 

 

Sylabus seminárov z povinne voliteľného predmet

 

”K L I N I C K Á    P A T O L Ó G I A”

 

1. Diagnostika lézií krčka maternice a nádorov endometria.  pdf.   pdf.

     Použitie imunohistochémie v diagnostike nádorov.                

     Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (16.2.2023 – 17.30 h – 19.20 h)    
        

2. Klinická a patologická klasifikácia hemopoetických malignít.    pdf.

    Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. (23.2.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

3. COVID-19. Patológia a klinické prejavy.

    MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH (2.3.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

4. Základy hyperbarickej medicíny.                                   pdf.

    MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH (9.3.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

5. Gynekologická cytológia, korelácia s klinickými nálezmi.  pdf.

    MUDr. Andrea Janegová, PhD. (16.3.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

6. Translačný výskum v oblasti testikulárnych germinatívnych nádorov.  pdf.

    Doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD. (23.3.2023 – 17.30 h – 19.20 h) 

 

7. Gestačná trofoblastová choroba – korelácia morfologických   pdf.

    a klinických nálezov.

    Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (30.3.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

8. Nové pohľady na cievne komplikácie diabetes mellitus.

    MUDr. Pavol Janega, PhD. (6.4.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

9. Hereditárny karcinóm kolorekta.

    MUDr. Pavol Janega, PhD. (13.4.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

 

10. Rýchla histológia v klinickej praxi.

     MUDr. Andrea Janegová, PhD. (20.4.2023 – 17.30 h – 19.20 h)

Otázky na záverečnú skúšku

1.       Cievne komplikácie diabetes mellitus.

2.       Reparácia tkaniva pri diabetes mellitus

3.       Diabetická noha

4.       Lynchov syndróm

5.       Varianty kolorektálneho karcinómu z pohľadu dedičnosti

6.       Protinádorová imunita

7.       Rôzne formy histopatologických zmien a ich klinický korelát pri infekcii SARS-CoV-2.

8.       Možnosti detekcie SARS-CoV-2 v biologickom materiáli.

9.       Vysvetlite interpersonálnu klinickú rôznorodosť infekcie SARS-CoV-2 v populácii.

10.   Rôzne formy očkovacích látok proti COVID-19, ich účinnosť, nežiadúce účinky, kategorizácia úmrtí.

11.   Využitie HBOx terapie v klinickej praxi.

12.   Vysvetlite princípy pôsobenia hyperbarického kyslíka v ľudskom organizme.

13.   Klasifikácia malígnych B-bunkových lymfoproliferácií.

14.   Klasifikácia malígnych T-bunkových lymfoproliferácií

15.   Hodgkinov lymfóm.

16.   Morfologická a imunohistochemická dg. karcinómu krčka maternice

17.   Morfologická a imunohistochemická dg. karcinómu endometria

18.   Mola hydatidosa – klasifikácia a charakteristika

19.   Nádory trofoblastu - imunohistochemická dg.

20.   Skríning rakoviny krčka maternice

21.   Dysplastické zmeny krčka maternice

22.   Bethesda systém hodnotenia cervikálnej cytológie

23.   Konvenčný ster (PAP test) a LBC (liquid-based cytology) – rozdiely, výhody a nevýhody

24.   Manažment pacientky s HSIL

25.   Indikácie fixácie tkaniva mrazom a využitie rýchlej (peroperačnej) histológie

26.   Rýchla (peroperačná) histológia sentinelovej lymfatickej uzliny – využitie a význam

27.   Rýchla (peroperačná) histológia v gynekológii (vaječníky, maternica, prsník)

28.   Etiopatogenéza nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

29.   Imunohistochemická charakteristika nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

30.   Potenciálne prognostické markery nádorov semenníkov zo zárodočných buniek