Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická patológia

Klinická patológia

Výuka  predmetu

                                                                ”KLINICKÁ PATOLÓGIA”

začne 15.4.2021 o 17.30 h dištančnou formou cez MS Teams.

 

Bratislava, 7.4.2021

prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.,

prednosta ústavu

 

 

Sylabus seminárov z povinne voliteľného predmet

 

”K L I N I C K Á    P A T O L Ó G I A”

 

1.  Diagnostika lézií krčka maternice a nádorov endometria.  pdf.   pdf.

     Použitie imunohistochémie v diagnostike nádorov.                

     Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (15.4.2021 – 17.30 h – 19.20 h)    
     Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

   

2. Klinická a patologická klasifikácia hemopoetických malignít.    pdf.

     Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. (22.4.2021 – 17.30 h – 19.20 h)

 

3. Súčasné možnosti diagnostiky neuromuskulárnych ochorení.   pdf.

     MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH (29.4.2021 – 17.30 h – 19.20 h)

 

4.  Základy hyperbarickej medicíny.                                   pdf.

     MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH (6.5.2021 – 17.30 h – 19.20 h)

 

5. Gynekologická cytológia, korelácia s klinickými nálezmi.  pdf.

     MUDr. Andrea Janegová, PhD. (13.5.2021 – 17.30 h – 19.20 h)

 

6. Translačný výskum v oblasti testikulárnych germinatívnych nádorov.  pdf.

    Doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD. (20.5.2021 – 17.30 h – 19.20 h) 

 

7.  Gestačná trofoblastová choroba – korelácia morfologických   pdf.

    a klinických nálezov.

    Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. (27.5.2021 – 17.30 h – 19.20 h)

Otázky na záverečnú skúšku

1.     Nenádorové lézie krčka maternice

2.     L-SIL a H-SIL

3.     Malígne nádory krčka maternice.

4.     Nádory endometria, myometria - diagnostika

5.     Využitie imunohistochémie v dif. dg. nádorov krčka maternice

6.     Infekcia s HPV

7.     Klasifikácia hematologických malignít

8.     Chronické myeloproliferatívne choroby

9.     Akútna myeloická leukémia

10.   B-bunkové lymfómy/leukémie

11.   T-bunkové lymfómy/leukémie

12.   Hodgkinov lymfóm

13.   Kompletná a parciálna hydatidózna mola – morfologická a imunohistochemická diagnostika

14.   Choriokarcinóm a nádor placentového lôžka – komplexná diagnostika

15.   Trofogram a jeho využitie v diagnostike rôznych foriem GTCH

16.   Princípy kyslíkovej hyperbarickej oxygenoterapie

17.   Dekompresná choroba

18.   Terapeutické princípy kyslíkovej hyperbarickej oxygenoterapie

19.   Diagnostické indikácie kyslíkovej hyperbarickej oxygenoterapie

20.   Cervikálny skríning, metódy odberu

21.   Bethesda systém: podmienky na správne a adekvátne odčítanie cervikálneho steru

22.   Stupne dysplastických zmien dlaždicových buniek cervixu až po skvamózny karcinóm

23.   Rozdiel medzi konvenčným sterom a LBC (liquid based cytology), výhody a nevýhody

24.   HSIL: nálezy, postup lekára pri ďalšej liečbe pacientky s touto diagnózou

25.   Klasifikácia nádorov semenníkov

26.   Etiopatogenéza nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

27.   Imunohistochemická charakteristika nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

28.   Potenciálne prognostické markery nádorov semenníkov zo zárodočných buniek

29.   Význam translačného výskumu

30.   Klasifikácia neuro-muskulárnych ochorení

31.   Svalové dystrofie

32.   Zápalové ochorenia kostrového svalu

33.   Endokrinné a metabolické myopatie

34.   Biopsia kostrového svalu (metódy)