Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Podané projekty

Ing. Janka Bábelová, PhD.

2022 členka riešiteľského kolektívu projektu Sociálno-ekonomické faktory determinujúce vznik kríz na rezidenčnom trhu

2022 členka riešiteľského kolektívu projektu 018STU-4/2023 Príprava študijného programu realitné inžinierstvo

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

2021 vedúci riešiteľ projektu KEGA 033UK-4/2021 Skvalitnenie didaktického procesu pri výučbe latinskej lekárskej terminológie v medziodborovom študijnom programe biomedicínska fyzika (s aplikáciou na online spôsoby výučby a testovania)

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

2015 vedúci riešiteľ projektu APVV-15-0403 Didaktizácia slovenskej medicínskej terminológie pre zahraničných študentov medicíny

Mgr. ​Mária Šibalová, PhD.

2021 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0891/21 Novolatinské písomníctvo v Európe: Latinská humanistická spisba (1300 – 1600)

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

2022 vedúca riešiteľka projektu Vega 1/0264/23 Výber z kázňovej tvorby Dominika Mokoša OFM (1718 – 1776). Príprava diela na vydanie. 

2022 vedúca riešiteľka projektu Kega 044UK-4/2022 Inovatívna učebnica latinského jazyka pre študentov práva (s aplikáciou na dištančné spôsoby výučby)

2021 zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu KEGA 033UK-4/2021 Skvalitnenie didaktického procesu pri výučbe latinskej lekárskej terminológie v medziodborovom študijnom programe biomedicínska fyzika (s aplikáciou na online spôsoby výučby a testovania)