Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PROJEKTY

V projektovej činnosti sa pracovníci zameriavajú na výskumné témy v rámci okruhov  venovaných terminologickému výskumu súčasnej a historickej lekárskej odbornej lexiky, lexikologickej analýze antickej odbornej spisby z oblasti medicíny, didakticko-metodickým aspektom vyučovania anglického a nemeckého jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie a výskumu v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Výskumné projekty sa realizujú predovšetkým v rámci grantových agentúr na podporu výskumu VEGA, KEGA a APVV. Pri riešení výskumných problémov sa kladie dôraz na interdisciplinárny pohľad na skúmanú tematiku.

Riešené projekty

Ing. Janka Bábelová, PhD.

2021 – 2023 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0671/21 Ekonomicko-behaviorálne aspekty dostupného bývania

2018 – 2020 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0604/18 Ekonomické aspekty trvalo udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr 

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

2024 člen riešiteľského kolektívu za Univerzitu Komenského v Bratislave v rámci národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu, kód ITMS2014+: 401402DVR6). Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania.

2022 – 2023 participácia pracoviska na projekte Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby a výskumu UK, Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR, Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

2013 – 2014 člen riešiteľského kolektívu projektu APPVV-SK-AT-0022-12 Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí

Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

2014 – 2016 členka riešiteľského kolektívu projektu KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine

marec 2013 – jún 2016 odborný pracovník, expertízna činnosť pre Školský úrad dolnorakúskej vlády v projekte financovanom EU v programe Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, IBKSP

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

2024 členka riešiteľského kolektívu za Univerzitu Komenského v Bratislave v rámci národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu, kód ITMS2014+: 401402DVR6). Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania.

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

2024 člen riešiteľského kolektívu za Univerzitu Komenského v Bratislave v rámci národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu, kód ITMS2014+: 401402DVR6). Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania.

2022 – 2024 člen riešiteľského kolektívu projektu KEGA 008UMB-4/2022 Univerzitné vzdelávanie ako brána k mysleniu: integrácia čitateľských, akademických a kritických zručností ako predpoklad intelektuálneho kapitálu univerzít a internacionalizácie výučby

2020 – 2022 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku

Mgr. Marek Šibal, PhD.

2022 – 2025 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0210/22 Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave

2021 – 2023 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0888/21 Analýza procesov selekcie a systematizovania poznatkov v gréckej filológii počas jej rozkvetu v Ríme Marca Aurelia

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

2024 členka riešiteľského kolektívu za Univerzitu Komenského v Bratislave v rámci národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu, kód ITMS2014+: 401402DVR6). Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania.

2020 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0801/20 Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina

2018 – 2020 členka riešiteľského kolektívu projektu KEGA 008UK-4/2018 Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história – klasické jazyky“. Diseminácia didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

2020 – 2022 vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0343/20 Humanista Ondrej Rochotský (1583 – 1623) a jeho latinské školské divadelné hry

2016 – 2018 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16. – 19. storočie) Nexus Slavorum Latini: inter-Slavonic relations and parallels as mirrored in Neo-Latin literature, XVIth – XIXth cc.

2009 – 2012 vedúca riešiteľka grantu (do 30. 6. 2011)  VEGA 2/0067/09-12 Postavenie latinčiny na Slovensku v 19. storočí

2009 – 2012 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0020/2009-2012 Cyrilské a latinské pramene byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

2009 – 2012 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0108/2009-2012 Piaristi a školstvo, veda, kultúra na Slovensku v 17. – 19. storočí

2003 – 2005 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/3156/2003-2005 Dejiny hudobnej kultúry františkánov na Slovensku (od najstarších čias do roku 1950) 

2003 – 2005  členka riešiteľského kolektívu grantu  VEGA 2/3155/2003-2005 Príprava vedeckého vydania prameňa slovenskej proveniencie z okruhu náboženskej literatúry 16. – 18. storočia

2004 – 2006 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 1-1412/04 Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia

2006 – 2008 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 1/3726/06 Diachrónne aspekty súčasnej slovenskej náboženskej terminológie

2008 – 2010 členka riešiteľského kolektívu grantu KEGA 3/6254/08 Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica. I – V. (Viedeň 1735 – 1742)

2006 – 2008 vedúca riešiteľka grantu VEGA 2/6143/2006-2008 Duchovná tvorba v latinskom a slovenskom jazyku v prostredí slovenských vzdelancov 15. – 19. storočia

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

2021 – 2024 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0045/21 Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

2020 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0106/19 Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku

2018 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí

2018 – 2020 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0117/17 Príležitostná tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika

2016 – 2018 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16. – 19. storočie) Nexus Slavorum Latini: inter-Slavonic relations and parallels as mirrored in Neo-Latin literature, XVIth – XIXth cc.

2014 – 2017 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0170/14 Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. – 19. storočia