Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

KURZ AJ PRE ZAMESTNANCOV

Projekt „Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby a výskumu UK“

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov pripravil kurzy anglického jazyka pre pracovníkov UK, poskytujúcich služby najmä zahraničným študentom.

Kurzy sa realizujú v školskom roku 2023/2024 v priestoroch LF UK.

Hlavným cieľom je zabezpečiť a rozvinúť anglickú jazykovú kompetenciu predovšetkým v situáciách ako je výučba, riešenie študijných záležitostí, ubytovanie, štipendiá, prax a iné, a tak efektívne zvýšiť plynulosť komunikácie a predchádzať nedorozumeniam. 

Obsah vzdelávania je prispôsobený skupinám podľa ich vstupnej jazykovej úrovne a podľa tematického zamerania, ktorému sa účastníci potrebujú venovať.

Typy kurzov:

Jazykový kurz „Začni s angličtinou“: Základy výslovnosti a významu cca 500 najfrekventovanejších slov, schopnosť využiť tieto slová vo vetách a v zmysluplnej komunikácii z pracovného prostredia univerzity.  

Jazykový kurz „Pokračuj s angličtinou“: Zvýšenie úrovne anglického jazyka, zopakovanie v minulosti osvojených fráz a slovných spojení, nové slovné spojenia, frázy, slová. Zdokonalenie ústneho prejavu a zvýšenie sebavedomia pri komunikácii v anglickom jazyku.