Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Veda

Grantové projekty riešené v súčasnosti

 

VEGA 1/0727/2014 (2014-2017)
“Kardiorenálne súvislosti srdcového zlyhávania a elektrická činnosť srdca.”
Vedúci projektu: doc. RNDr. K. Kozlíková, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

KEGA 020UK-4/2014 (2014-2016)
“Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky.”
Vedúci projektu: doc. RNDr. K. Kozlíková, PhD., riešiteľ:  doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

KEGA MŠVVaŠ SR 052UK-4/2013
„Projekt postgraduálneho vzdelávania vysokoškolských a odborných pracovníkov v podmienkach elektronizácie zdravotníctva.“
Vedúci projektu: RNDr. Eva Kráľová, PhD., ÚLFBIaTM LF UK v Bratislave, riešitelia: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD., Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Ľubomír Vlčák, CSc., Ing. Michal Weis, CSc.

UK/127/2015
„Vzťah EN-RAGE k inzulínovej rezistencii a centrálnej obezite u adolescentov.“
Vedúci projektu: Mgr. Radana Gurecká
, ÚLFBIaTM LF UK v Bratislave.

VEGA 2/0076/15
„Výskum štruktúr čierneho kremíka.“
Vedúci projektu: RNDr. E. Pinčík, PhD., SAV Bratislava, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

VEGA 2/0076/12
„Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi kremíkových štruktúr.“
Vedúci projektu: RNDr. E. Pinčík, PhD., SAV Bratislava, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

VEGA 1/0220/12
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách.“
Vedúci projektu: prof. Ing. M. Miglierini, DrSc., FEI STU, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

APVV-0242-11
„Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov.“
Vedúci projektu: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

LASERLAB – EUROPE III, N: 284464
„The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III (LASERLAB-EUROPE)“
Vedúci projektu: prof. Ing. František Uherek, PhD., RNDr. Dušan Chorvát, PhD., trvanie: 2012 – 2015, riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

APVV-0447-12
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

APVV-0539-12
„Salivárne steroidy a ich účinok na priestorové schopnosti v závislosti od prenatálneho testosterónu.“
Vedúci projektu: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

VEGA 1/0674/12
„Oxidačný stress pri syndrome spánkového apnoe.“
Vedúci projektu: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

APVV-0447-12
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Katarína Šebeková, PhD., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká

VEGA 1/0637/13
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Katarína Šebeková, PhD., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká

VEGA 1/0939/14 (2014-2016)
Augmentácia (augmentačný index) systolického krvného tlaku a tuhosť aorty v diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie a jej komplikácií.“
Vedúci projektu: prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB, riešiteľ:  doc. RNDr. K. Kozlíková, CSc.

KEGA 008UK-4/2014 (2014-2016)
Súčasné možnosti využitia fotónového protónového žiarenia v liečbe malígneho melanómu uvey.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, CSc., Klinika oftalmológie LF UK a UNB, riešiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.