Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Testy

Priebežný test I. a II. - posledný termín

Termín platí pre študentov, ktorí písomne požiadali prednostu Ústavu s príslušným odôvodnením a prípadným predložením oficiálnych dokladov (PN, úradné konanie, a pod.) 

 

Dátum bude upresnený

 

ČasPC miestnosť Sasinkova
(št. skupiny)
00:00

VL - ZL

VL - Všeobecné lekárstvo

ZL - Zubné lekárstvo

 

Testy budete písať elektronicky v elearningovom prostredí MOODLE.

Prístup na stránky našich testov

Moodle - Biofyzika

https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle19/course/index.php?categoryid=41

 

 

Priebežný test I.:

BOZP, fyzikálne jednotky, násobky a diely jednotiek, chyby a neurčitosti merania, tabuľky a grafy, základná štatistika, mikroklimatické faktory, termometria, antropometria a stavba tela, krvný tlak, obsah prednášok odprednášaných do 18. 10. 2019 (príslušné témy aj z učebnice!).

 

Priebežný test II.:

Obsah praktických cvičení, ktorý nebol v I. priebežnom teste (aj keď by neboli namerané), obsah prednášok odprednášaných od 21. 10. do 29. 11. 2019 (príslušné témy aj z učebnice!).

 

Ak sa študent nedostaví na stanovený čas konania testu, stráca termín bez možnosti náhrady!

 

 

Vzorová otázka testu