Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Praktické cvičenia

Priebeh praktických cvičení

Všeobecné lekárstvo

Týždeň semestra

Obsah praktickej výučby

Praktikáreň I

Praktikáreň II

1. (16. 9. – 20. 9.)

Dekanské voľno (17. 9. – 19. 9. 2019)

2. (23. 9. – 27. 9.)Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).
Evidenčné listy. Úvod do výučby. Veličiny a jednotky SI, ich premena,
tabuľky, grafy, štatistika, chyby a neistoty merania.

NEMERIA SA!!

3. (30. 9. – 4. 10.)Mikroklimatické faktory, Termometria.
4. (7. 10. – 11. 10.)Krvný tlak.Antropometria a stavba tela.
5. (14. 10. – 18. 10.)Antropometria a stavba tela.Krvný tlak.
6. (21. 10. – 25. 10.)Refraktometria, Spektrofotometria.Stalagmometria, Viskozimetria.
7. (28. 10. – 31. 10.)

Priebežný test I.

Odovzdanie protokolov z predošlého týždňa.
V prípade potreby meranie úloh na základe dohody s učiteľom.

8. (4. 11. – 8. 11.)Stalagmometria, Viskozimetria.Refraktometria, Spektrofotometria.
Nahlásenie témy dobrovoľnej semestrálnej práce.
9. (11. 11. – 15. 11.)Absorpcia žiarenia, Dozimetria.EKG analýza, Elektrická os srdca.
10. (18. 11. – 22. 11.)EKG analýza, Elektrická os srdca.UZ zobrazovanie, Rýchlosť toku krvi.
11. (25. 11. – 29. 11.)UZ zobrazovanie, Rýchlosť toku krvi.Absorpcia žiarenia, Dozimetria.
Odovzdanie dobrovoľnej semestrálnej práce.
12. (2. 12. – 6. 12.)Osvetlenie, Zraková ostrosť.
13. (9. 12. – 13. 12.)

Priebežný test II.

Odovzdanie protokolov z predošlého týždňa.
V prípade potreby meranie úloh na základe dohody s učiteľom.

14. (16. 12. – 20. 12.)Opravné termíny oboch priebežných testov podľa potreby.
Január 2020V prípade potreby opakované meranie neakceptovaných a nedostatočne spracovaných úloh.
Druhé opravné termíny oboch priebežných testov podľa potreby.

 

Priebežný test I.: BOZP, fyzikálne jednotky, násobky a diely jednotiek, chyby a neurčitosti merania, tabuľky a grafy, základná štatistika, mikroklimatické faktory, termometria, antropometria a stavba tela, krvný tlak, obsah prednášok odprednášaných do 18. 10. 2019 (príslušné témy aj z učebnice!).

Priebežný test II.: obsah praktických cvičení, ktorý nebol v I. priebežnom teste (aj keď by neboli namerané), obsah prednášok odprednášaných od 21. 10. do 29. 11. 2019 (príslušné témy aj z učebnice!).

Ak sa študent nedostaví na stanovený čas konania testu, stráca termín bez možnosti náhrady!

 

Abecedný zoznam úloh praktických cvičení

1. Absorpcia ionizujúceho žiarenia (alternatíva: Model rádioaktívnej premeny).

2. Antropometria a bioimpedančná analýza stavby tela.

3. Dozimetria rádioaktívneho pozadia.

4. Elektrická os srdca – konštrukcia.

5. Elektrokardiogram - biofyzikálna analýza.

6. Intenzita osvetlenia - fotometria.

7. Meranie rýchlosti toku krvi (Dopplerov jav) a pulzoximetria.

8. Mikroklimatické faktory – teplota a vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak.

9. Refraktometria – stanovenie koncentrácie roztoku.

10. Spektrofotometria – stanovenie koncentrácie roztoku.

11. Stalagmometria – meranie povrchového napätia kvapaliny.

12. Termometria – meranie teploty jadra a povrchovej teploty organizmu.

13. Tlak krvi – neinvazívne meranie.

14. Viskozimetria – meranie viskozity kvapaliny.

15. Zobrazovanie pomocou ultrazvuku.

16. Zraková ostrosť – Snellenove optotypy, spektrálna citlivosť.

 

Študenti sú povinní odmerať všetky úlohy a odovzdať každý vypracovaný protokol najneskôr jeden týždeň po meraní. Inak bude protokol automaticky hodnotený nulou a úloha sa považuje za nemeranú.

Ak protokol nebude obsahovať merací hárok podpísaný vyučujúcim a všetky predpísané prílohy alebo bude identifikovaný ako plagiát, bude ako celok hodnotený nulou.

Úlohy, za ktoré získa študent menej ako 20,0 % možných bodov, je študent povinný merať znova (v januári 2020), vypracovať protokol z nového merania a odovzdať ho do jedného týždňa, najneskôr však do 31. januára 2020.


Vyučujúci:

doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.; RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., Mgr. Radana Gurecká, PhD., RNDr. Eva Kráľová, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.; RNDr. Beáta Čunderlíková, PhD., Mgr. Barbora Filová, PhD., Mgr. Ján Pánik, PhD., Mgr. Tibor Teplický, PhD.; Ing. Erik Vavrinský, PhD.; Ing. Daniel Kosnáč 

 

 

Zubné lekárstvo

Týždeň semestra

Obsah praktickej výučby

Praktikáreň I

Praktikáreň II

1. (16. 9. – 20. 9.)

Dekanské voľno (17. 9. – 19. 9. 2019)

2. (23. 9. – 27. 9.)Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).
Evidenčné listy. Úvod do výučby. Veličiny a jednotky SI, ich premena,
tabuľky, grafy, štatistika, chyby a neistoty merania.

NEMERIA SA!!

3. (30. 9. – 4. 10.)Mikroklimatické faktory, Termometria.
4. (7. 10. – 11. 10.)Krvný tlak.Antropometria.
5. (14. 10. – 18. 10.)Antropometria.Krvný tlak.
6. (21. 10. – 25. 10.)Refraktometria, Spektrofotometria.Stalagmometria, Viskozimetria.
7. (28. 10. – 31. 10.)

Priebežný test I.

Odovzdanie protokolov z predošlého týždňa.
V prípade potreby meranie úloh na základe dohody s učiteľom.

8. (4. 11. – 8. 11.)Stalagmometria, Viskozimetria.Refraktometria, Spektrofotometria.
Nahlásenie témy dobrovoľnej semestrálnej práce.
9. (11. 11. – 15. 11.)Absorpcia žiarenia, Dozimetria.EKG analýza.
10. (18. 11. – 22. 11.)EKG analýza.UZ zobrazovanie.
11. (25. 11. – 29. 11.)UZ zobrazovanie.Absorpcia žiarenia, Dozimetria.
Odovzdanie dobrovoľnej semestrálnej práce.
12. (2. 12. – 6. 12.)Osvetlenie, Zraková ostrosť.
13. (9. 12. – 13. 12.)

Priebežný test II.

Odovzdanie protokolov z predošlého týždňa.
V prípade potreby meranie úloh na základe dohody s učiteľom.

14. (16. 12. – 20. 12.)Opravné termíny oboch priebežných testov podľa potreby.
Január 2020V prípade potreby opakované meranie neakceptovaných a nedostatočne spracovaných úloh.
Druhé opravné termíny oboch priebežných testov podľa potreby.

 

Priebežný test I.: BOZP, fyzikálne jednotky, násobky a diely jednotiek, chyby a neurčitosti merania, tabuľky a grafy, základná štatistika, mikroklimatické faktory, termometria, antropometria a stavba tela, krvný tlak, obsah prednášok odprednášaných do 18. 10. 2019 (príslušné témy aj z učebnice!).

Priebežný test II.: obsah praktických cvičení, ktorý nebol v I. priebežnom teste (aj keď by neboli namerané), obsah prednášok odprednášaných od 21. 10. do 29. 11. 2019 (príslušné témy aj z učebnice!).

Ak sa študent nedostaví na stanovený čas konania testu, stráca termín bez možnosti náhrady!

 

Abecedný zoznam úloh praktických cvičení

1. Absorpcia ionizujúceho žiarenia (alternatíva: Model rádioaktívnej premeny).

2. Antropometria (prispôsobené).

3. Dozimetria rádioaktívneho pozadia.

4. Elektrokardiogram - biofyzikálna analýza.

5. Intenzita osvetlenia - fotometria.

6. Mikroklimatické faktory – teplota a vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak.

7. Refraktometria – stanovenie koncentrácie roztoku.

8. Spektrofotometria – stanovenie koncentrácie roztoku.

9. Stalagmometria – meranie povrchového napätia kvapaliny.

10. Termometria – meranie teploty jadra a povrchovej teploty organizmu.

11. Tlak krvi – neinvazívne meranie (prispôsobené).

12. Viskozimetria – meranie viskozity kvapaliny.

13. Zobrazovanie pomocou ultrazvuku.

14. Zraková ostrosť – Snellenove optotypy, spektrálna citlivosť.

 

Študenti sú povinní odmerať všetky úlohy a odovzdať každý vypracovaný protokol najneskôr jeden týždeň po meraní. Inak bude protokol automaticky hodnotený nulou a úloha sa považuje za nemeranú.

Ak protokol nebude obsahovať merací hárok podpísaný vyučujúcim a všetky predpísané prílohy alebo bude identifikovaný ako plagiát, bude ako celok hodnotený nulou.

Úlohy, za ktoré získa študent menej ako 20,0 % možných bodov, je študent povinný merať znova (v januári 2020), vypracovať protokol z nového merania a odovzdať ho do jedného týždňa, najneskôr však do 31. januára 2020.


Vyučujúci:

doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.; RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., Mgr. Radana Gurecká, PhD., RNDr. Eva Kráľová, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.; RNDr. Beáta Čunderlíková, PhD., Mgr. Barbora Filová, PhD., Mgr. Ján Pánik, PhD., Mgr. Tibor Teplický, PhD.; Ing. Erik Vavrinský, PhD.; Ing. Daniel Kosnáč 

 

 

Teória k praktickým cvičeniam