Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Pedagogika

 

Ako podporný predmet vybaviť budúcich absolventov doktorského štúdia, v zmysle postulátov teórie vyučovania fyziky aplikovanej na medicínske vedy, fyzikálnou gramotnosťou klasickou formou a formou problémovej a projektovej výučby, ktorá by upevnila znalosti o morfológii a funkcii ľudského organizmu ako integrovaného biologického systému (IBS) v zdraví a chorobe. Naučiť ich predchádzať poškodeniu nežiadúcimi účinkami fyzikálnych faktorov, prípadne ich cielene eliminovať. Umožniť získať teoretické, praktické znalosti a zručnosti pri využívaní podporných zobrazovacích metód a metód fyzikálnej terapie v podmienkach zdravotníckej starostlivosti a starostlivosti o zdravie pri diagnostických a terapeutických postupoch s podporou IKT v zmysle programu WHO a Národného programu podpory zdravia v 21. storočí. Základné princípy tímovej práce v zdravotníckom experimente, praxi i v manažmente projektu.

Praktické informácie