Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Informácie pre študentov

Predmet Lekárska biofyzika sa snaží vybaviť študentov fyzikálnou gramotnosťou, ktorou získajú fyzikálne znalosti o funkcii ľudského organizmu v zdraví a chorobe. Naučiť ich predchádzať poškodeniu nežiaducimi účinkami fyzikálnych faktorov, prípadne ich cielene eliminovať. Získať teoretické znalosti pri efektívnom využívaní diagnostických a terapeutických metód v medicíne.

Zručnosti: schopnosť využívať diagnostické a terapeutické metódy v medicíne. Uplatňovať vedomosti v praxi pri ochrane zdravia pre fyzikálnymi faktormi (žiarenie) a ich minimalizácia.

Stručná osnova predmetu: Biomechanika orgánových systémov. Biologické oscilácie - biologické rytmy. Fyzikálne vlastnosti buniek, tkanív a orgánov. Základy molekulovej biofyziky a interakcia fyzikálnych, chemických a biologických faktorov s organickými látkami, bunkami a tkanivami. Základy diagnostických a terapeutických metód a biomedicínsky monitoring. Biomateriály využiteľné v medicíne. 

Oznamy

Informácia pre študentov 1. a 2. ročníka

 Prednášky v akademickom roku 2021/2022 sa začínajú 13.9.2021

Praktické cvičenia sa začínajú 20.9.2021

  

 

 

  INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

OPAKOVANIE PREDMETU LEKÁRSKA BIOFYZIKA

 

Všetci študenti, ktorí neuspeli (1, 2 alebo 3-krát) na skúške z predmetu lekárska biofyzika v prvom ročníku, musia:
  • Napísať a uspieť v priebežných testoch v termínoch a časoch uvedených pre študentov 1. ročníka (nebudú sa uvádzať žiadne ďalšie termíny);

 

Všetci študenti, ktorí sa nezúčastnili skúšky z predmetu lekárska biofyzika počas prvého ročníka štúdia, musia:
  • Napísať a uspieť v priebežných testoch v termínoch a časoch uvedených pre študentov 1. ročníka (nebudú sa uvádzať žiadne ďalšie termíny);
  • Zmerať všetky úlohy podľa časového harmonogramu praktických cvičení (t. j. praktických cvičení sa musia znova zúčastniť).

 

KONTAKTUJTE SVOJHO UČITEĽA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA V NAJKRATŠOM MOŽNOM TERMÍNE.

 

 


 

Povinne a nepovinne voliteľné predmety