Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Informácie pre študentov

Predmet Lekárska biofyzika sa snaží vybaviť študentov fyzikálnou gramotnosťou, ktorou získajú fyzikálne znalosti o funkcii ľudského organizmu v zdraví a chorobe. Naučiť ich predchádzať poškodeniu nežiaducimi účinkami fyzikálnych faktorov, prípadne ich cielene eliminovať. Získať teoretické znalosti pri efektívnom využívaní diagnostických a terapeutických metód v medicíne.

Zručnosti: schopnosť využívať diagnostické a terapeutické metódy v medicíne. Uplatňovať vedomosti v praxi pri ochrane zdravia pre fyzikálnymi faktormi (žiarenie) a ich minimalizácia.

Stručná osnova predmetu: Biomechanika orgánových systémov. Biologické oscilácie - biologické rytmy. Fyzikálne vlastnosti buniek, tkanív a orgánov. Základy molekulovej biofyziky a interakcia fyzikálnych, chemických a biologických faktorov s organickými látkami, bunkami a tkanivami. Základy diagnostických a terapeutických metód a biomedicínsky monitoring. Biomateriály využiteľné v medicíne. 

Oznamy

Dôležitá informácia k organizácii skúšky

Milé študentky, milí študenti, skúšky sa konajú prezenčne.

Písomná časť skúšky sa koná v počítačovej učebni LF UK na Sasinkovej ulici. Dostavte sa 5 minút pred začiatkom a počkajte na vyučujúceho pred vstupom na pracovisko.

Nezabudnite so sebou doniesť ISIC kartu, bez tohto dokladu nebudete môcť ísť na skúšku.

Na ústnu časť skúšky si prineste pero (modré) aj protokoly z praktických cvičení (nepovinné). Skúšajúci má právo do nich nahliadnuť, ale počas prípravy na odpoveď ich nemôžete používať.

Počas žiadnej časti skúšky nesmiete používať žiadne elektronické zariadenia (tablet, mobil, smart hodinky, slúchadlá a pod.). Ich použitie je dôvodom na okamžité ukončenie skúšky so známkou Fx.

 Informácia pre študentov 1. a 2. ročníka

 Prednášky v akademickom roku 2021/2022 sa začínajú 13.9.2021

Praktické cvičenia sa začínajú 20.9.2021

  

 

 

  INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

OPAKOVANIE PREDMETU LEKÁRSKA BIOFYZIKA

 

Všetci študenti, ktorí neuspeli (1, 2 alebo 3-krát) na skúške z predmetu lekárska biofyzika v prvom ročníku, musia:
  • Napísať a uspieť v priebežných testoch v termínoch a časoch uvedených pre študentov 1. ročníka (nebudú sa uvádzať žiadne ďalšie termíny);

 

Všetci študenti, ktorí sa nezúčastnili skúšky z predmetu lekárska biofyzika počas prvého ročníka štúdia, musia:
  • Napísať a uspieť v priebežných testoch v termínoch a časoch uvedených pre študentov 1. ročníka (nebudú sa uvádzať žiadne ďalšie termíny);
  • Zmerať všetky úlohy podľa časového harmonogramu praktických cvičení (t. j. praktických cvičení sa musia znova zúčastniť).

 

KONTAKTUJTE SVOJHO UČITEĽA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA V NAJKRATŠOM MOŽNOM TERMÍNE.

 

 


 

Povinne a nepovinne voliteľné predmety