Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Informácie pre študentov

Predmet Lekárska biofyzika sa snaží vybaviť študentov fyzikálnou gramotnosťou, ktorou získajú fyzikálne znalosti o funkcii ľudského organizmu v zdraví a chorobe. Naučiť ich predchádzať poškodeniu nežiaducimi účinkami fyzikálnych faktorov, prípadne ich cielene eliminovať. Získať teoretické znalosti pri efektívnom využívaní diagnostických a terapeutických metód v medicíne.

Zručnosti: schopnosť využívať diagnostické a terapeutické metódy v medicíne. Uplatňovať vedomosti v praxi pri ochrane zdravia pre fyzikálnymi faktormi (žiarenie) a ich minimalizácia.

Stručná osnova predmetu: Biomechanika orgánových systémov. Biologické oscilácie - biologické rytmy. Fyzikálne vlastnosti buniek, tkanív a orgánov. Základy molekulovej biofyziky a interakcia fyzikálnych, chemických a biologických faktorov s organickými látkami, bunkami a tkanivami. Základy diagnostických a terapeutických metód a biomedicínsky monitoring. Biomateriály využiteľné v medicíne. 

 


Biofyzika


 

Povinne a nepovinne voliteľné predmety