Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne a nepovinne voliteľné predmety

Moderná Biofyzika

Úvod do modernej biofyziky, Bio-magnetizmus, Nanočastice, Fyzikálne javy v ľudskom mozgu, DNA a chemické väzby, Termodynamika: Entropia a šípka času, Bioenergetika, Experimentálne metódy v biofyzike, Umelá inteligencia v medicíne, Machine Learning, Štruktúra vedomia, Kvantový mozog.

 

The use of artificial intelligence in medicine rapidly increases every year and undoubtedly it will replace human doctors in a large percentage of their work in the upcoming decades. Recently I wrote a policy paper for Google about the limits of AI concerning especially its possibility to gain consciousness and ability to think as humnas. Please read it and we will discuss it (maybe via online seminar) and especially the use of AI and its limits in healthcare. 

Limits and Challenges of the Current State of AI

Dr. Varchola

 

Prednášky:

 

 

 

Zobrazovacie metódy v medicíne

Fyzikálne princípy žiarenia, dozimetria žiarenia, detekcia žiarenia, ochrana pred ionizujúcim žiarením, bezpečnostné predpisy.

Metódy zobrazenia prostredníctvom röntgenového žiarenia - zdroje a vlastnosti žiarenia, interakcia röntgenového žiarenia s látkou, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, skiagrafia, skiaskopia, digitálna rádiografia, výpočtová tomografia, artefakty, použitie.

Zobrazovacie metódy využívajúce rádionuklidy - zdroje a vlastnosti žiarenia, interakcia žiarenia s látkou a jeho detekcia, príprava rádionuklidov, značkovanie, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, pozitrónová emisná tomografia, jednofotónová emisná výpočtová tomografia, artefakty, použitie.

Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie-fyzikálne princípy jadrovej magnetickej rezonancie, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, artefakty, použitie. Ultrazvukové zobrazovacie metódy - zdroje a vlastnosti ultrazvuku, interakcia s látkou, detekcia ultrazvuku, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, sondy, módy, artefakty, Dopplerov jav, dopplerovské systémy, použitie.

Optické a optoelektrické diagnostické metódy - fyzikálne princípy metód, odraz a lom svetla, zdroje a vlastnosti svetla, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, svetelná a elektrónová mikroskopia, mikroskopia atomárnych síl, optická koherentná tomografia, endoskopia, artefakty, použitie.

Termometria a termografia - infračervené žiarenie, fyzikálne princípy, vlastnosti a zdroje, tekuté kryštály, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, artefakty, použitie.

 

Prednášky a všetky dostupné informácie

 

 

Medicínska štatistika

Meranie a štatistické spracovanie dát v medicíne. Pravdepodobnosť a náhodné veličiny. Populácia, výber, znak.

Popisná štatistika - výberové charakteristiky. Teoretické rozdelenia pravdepodobností a ich aplikácia na biomedicínske merania. Odľahlé pozorovania.

Induktívna štatistika - testovanie hypotéz pre jeden alebo dva výbery, párové a nepárové porovnania - parametrické a neparametrické testy, intervaly spoľahlivosti.

Testovanie závislostí - regresia a korelácia.

Testovanie kategorických dát - kontingenčné tabuľky.

Porovnávanie viacerých výberov, sledovanie vplyvu faktorov - analýza rozptylu.

Analýza prežívania - krivka prežívania, časové rady.

Princípy diskriminačnej a zhlukovej analýzy.

Interpretácia dát - používanie štatistických tabuliek.

Grafická prezentácia dát. Grafické a štatistické spracovanie dát pomocou počítača. Kritériá výberu správneho testu a správneho grafu.

Elektromagnetické metódy v medicíne

Anatomické, fyziologické a fyzikálne základy bioelektromagnetizmu. Transportné procesy na bunkovej úrovni. Biofyzika excitačných procesov.

Biologické signály ako základ diagnostických metód v medicíne (EKG, EEG, ERG, EGG, EMG, MKG. MEG, MMG). Základy biomedicínskej elektroniky. Typy elektród.

Pasívne elektrické a magnetické vlastnosti buniek, tkanív a orgánov ako základ terapeutických metód. Elektrická a magnetická stimulácia nervového a srdcového tkaniva, defibrilácia srdca.Impedančná pletyzmografia, impendančná tomografia, elektrodermálna odozva.

Charakteristiky elektromagnetických polí a ich interakcia s organizmom. Aplikácia jednosmerného a striedavého prúdu -fyzioterapeutické systémy.

Elektromagnetické spektrum, jeho základné charakteristiky a priradenie oblastí jednotlivým spektroskopickým a tomografickým metódam. Vplyv neionizujúceho elektromagnetického žiarenia na organizmus. Laser ako optické elektromagnetické žiarenie - jeho interakcia s organizmom, použitie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri registrácii a aplikácii elektrických a magnetických signálov (mikrošok, makrošok).

 

Prednášky a všetky informácie

 

Princípy elektronického zdravotníctva (eHealth)

Príklady využitia e-Healthu v medicíne.

Aktuálny a cieľový stav zdravotníctva z hľadiska elektronizácie a informatizácie .

Virtuálna realita a jej využitie v diagnostike a liečbe.

Využitie virtuálnej reality v pedagogickom procese na LF UK.

Využitie modelov v pedagogickom procese na LF UK.

Príklady vývoja telemedicínskych monitorovacích systémov.

Diagnostické metódy a e-Health.

Telemedicínske monitorovacie systémy a príklady ich využitia.

Príklady prenosov zdravotníckych informácií medzi rôznymi IS.

Etické aspekty e-Healthu a bezpečnosť.