Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Základy funkčnej biochémie (LS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba: monika.durfinovafmed.uniba.sk


Obsahová náplň predmetu Základy funkčnej biochémie

Ťažisko výučby predmetu bude v seminárnej časti, v ktorej sa majú pre študentov vytvoriť väzby medzi funkciami organizmu, orgánových systémov, orgánov a tkanív ľudského organizmu a biochemickými procesmi v týchto štruktúrach organizmu. Hlavným cieľom je, aby študenti aj na základe samostatného štúdia pochopili tieto základné vzťahy, reguláciu špecifických biochemických procesov pre dané štruktúry, význam ich aktivácie či potlačenia so základnými údajmi o možných poruchách na molekulovej úrovni a mechanizmus ich vzniku. Tento cieľ vyžaduje, aby sa študenti samostatne pripravovali z určenej látky na jednotlivé semináre a opakovaním dokázali použiť už preberané biochemické mechanizmy a regulácie. Toto bude podmienkou úspešného absolvovania výučby predmetu.

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. týždeň

17.02.2022

12,00 h – 13,55 h

Hierarchia funkcií orgánov v organizme a vzťah k špecifickým biochemickým procesom v tkanivách. Integrácia regulácie funkčných a biochemických procesov v organizme.

Doc. Ďurfinová

2. týždeň

24.02.2022

12,00 h – 13,55 h

Základné zdroje energie pre zabezpečenie funkcií organizmu. Význam oxidácie substrátov, využitie ATP pre funkciu špecializovaných orgánov. Kompartmentácia oxidoredukčných procesov v bunke. Základné princípy oxidácie substrátov v organizme. Rozdiely v oxidácii v podmienkach in vitroin vivo.

Doc. Ďurfinová

3 týždeň

03.03.2022

12,00 h – 13,55 h

Tvorba energie v dýchacom reťazci, význam regulácie terminálnej oxidácie. Regulácie metabolických procesov a vstupu substrátov
do bunky (glukóza) v závislosti od energetického stavu bunky.

Ing. Laubertová

4. týždeň

10.03.2022

12,00 h – 13,55 h

Modulácia regulácie glykolýzy pre procesy syntézy lipidov a glukoneogenézy. Transport acetyl-CoA do cytosolu pre syntézu VKK z glukózy.

Ing. Laubertová

5. týždeň

17.03.2022

12,00 h – 13,55 h

Regulácia metabolických procesov pre udržiavanie hladín základných metabolitov v krvnom riečisku s ohľadom na zabezpečenie energetických potrieb tkanív. Význam regulácie metabolizmu glykogénu v týchto procesoch. Význam regulácie metabolizmu lipidov pre zabezpečenie energetických potrieb organizmu. Regulácia metabolizmu karboxylových kyselín a TAG. Regulácia lipolýzy v adipocytoch.

Ing. Laubertová

6. týždeň

24.03.2022

12,00 h – 13,55 h

Podmienky pre priebeh oxidácie hlavných substrátov v organizme. Oxidácia glukózy za aeróbnych a anaeróbnych podmienok. Laktátová acidóza. Význam špecializovaných tkanív pre procesy ketogenézy a využitia ketolátok v tkanivách. Ketoacidóza.

Ing. Laubertová

7. týždeň

31.03.2022

12,00 h – 13,55 h

Využitie lipidov v riečisku a regulácia ich množstva. Metabolizmus exogénnych a endogénnych TAG. Procesy reesterifikácie TAG v tukovom tkanive, ich regulácia.

Doc. Ďurfinová

8. týždeň

07.04.2022

12,00 h – 13,55 h

Klasifikácia lipoproteínových častíc.

Úloha lipoproteínov v lipidovom metabolizme. Zdroje a význam cholesterolu pre tkanivá.

Doc. Ďurfinová

9. týždeň

14.04.2022

12,00 h – 13,55 h

Metabolizmus aminokyselín – uvoľnenie a transport amoniaku, deaminácia, transaminácia, detoxikácia amoniaku v organizme. Orgánové špecifiká metabolizmu amoniaku. Význam aminokyselín v energetickom metabolizme, využitie AMK pre glukoneogenézu, jej regulácia, orgánové špecifiká.

Doc. Ďurfinová

10. týždeň

21.04.2022

12,00 h – 13,55 h

Úloha pečene v regulácii metabolických procesov.

Endo- a exokrinná funkcia pečene.

Doc. Ďurfinová

Literatúra:

1.      Kolektív autorov: Lekárska biochémia 1

2.      Kolektív autorov: Lekárska biochémia. Praktická a seminárna časť

3.      Mikušová, Kollárová: Princípy biochémie v schémach a príkladoch. 2005

4.      Čalkovská A: Fyziológia človeka pre nelekárske študijné programy. 2010