Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biochémia fyziologických funkcií 2 (LS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba: monika.durfinovafmed.uniba.sk

Obsahová náplň výučby: BIOCHÉMIA FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ 2

Ťažisko výučby predmetu bude v seminárnej časti, v ktorej sa majú pre študentov vytvoriť väzby medzi funkciami organizmu, orgánových systémov, orgánov a tkanív ľudského organizmu a biochemickými procesmi v týchto štruktúrach organizmu. Hlavným cieľom je, aby študenti aj na základe samostatného štúdia pochopili tieto základné vzťahy, reguláciu špecifických biochemických procesov pre dané štruktúry, význam ich aktivácie či potlačenia so základnými údajmi o možných poruchách na molekulovej úrovni a mechanizmus ich vzniku. Tento cieľ vyžaduje, aby sa študenti samostatne pripravovali z určenej látky na jednotlivé semináre a opakovaním dokázali použiť už preberané biochemické mechanizmy a regulácie. Toto bude podmienkou úspešného absolvovania výučby predmetu.

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. týždeň

14.02.2022

11,30 h – 13,05 h

Integrácia kontroly funkcií orgánov a metabolických procesov
v organizme
. Hormonálna a nervová regulácia, špecifiká nervovej a humorálnej regulácie. Potreba regulácie metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín. Medziorgánové vzťahy. Vznik nervového vzruchu, význam ATP pre jeho uskutočnenie.

Mgr. Kuračka

2. týždeň

21.02.2022

11,30 h – 13,05 h

Regulácia metabolizmu – inzulín, regulácia vylučovania, miesto tvorby, aktivácia preproinzulínu, inaktivácia inzulínu, účinky na transport glukózy do buniek, vplyv na metabolizmus základných substrátov. Receptorová kaskáda.

Mgr. Kuračka

3. týždeň

28.02.2022

11,30 h – 13,05 h

Regulácia metabolizmu – glukagón, tvorba, regulácia vylučovania. Aktivácia adenylátcyklázy, vplyv na metabolizmus cukrov, tukov, bielkovín. Poruchy pri DM, glykemická krivka. Lipázy a ich funkcie, ketogenéza.

Mgr. Kuračka

4. týždeň

07.03.2022

11,30 h – 13,05 h

Zabezpečenie prívodu kyslíka ku tkanivám – hormóny drene nadobličiek a sympatikový nervový systém, prenos vzruchu, mediátory, typy receptorov, receptorové kaskády, lokalizácia receptorov, účinok mediátorov a prepojenie funkcie a metabolizmu. 

Doc. Ďurfinová

5. týždeň

14.03.2022

11,30 h – 13,05 h

Parasympatikový nervový systém, prenos vzruchu, mediátor, typy pregangliových a postgangliových receptorov, lokalizácia receptorov, receptorové kaskády.

Doc. Ďurfinová

6. týždeň

21.03.2022

11,30 h – 13,05 h

Regulácia metabolizmu hormónmi kôry nadobličky –glukokortikoidy, mechanizmus účinku a vplyv na metabolizmus bielkovín, glukoneogenéza.

Doc. Ďurfinová

7. týždeň

28.03.2022

11,30 h – 13,05 h

Mineralokortikoidy, regulácia tvorby, účinky. Renín – angiotenzín – aldosterónová os. Regulácia krvného tlaku. Funkcia prostaglandínov pri modulácii filtrácie obličkami.

Doc. Ďurfinová

8. týždeň

04.04.2022

11,30 h – 13,05 h

Vlastnosti nervového systému (NS), vznik akčného potenciálu. Typy neurónov, zastúpenie hlavných intra- a extracelulárnych iónov, vzťah k funkcii NS, pokojový potenciál, vznik akčného potenciálu. Iónové kanály, charakter presunu iónov cez iónové kanály.

Mediátory NS – acetylcholín, excitačné a inhibičné aminokyseliny.

Doc. Ďurfinová

9. týždeň

11.04.2022

11,30 h – 13,05 h

Regulácia a funkcia hypotalamo-hypofyzárneho systému
adenohypofýza a jej regulačný účinok na tvorbu hormónov.  Hormóny neurohypofýzy – vazopresín, oxytocín, regulácia vylučovania a ich účinky, receptorové kaskády.

Prof. Turecký

10. týždeň

18.04.2022

11,30 h – 13,05 h

Pohlavné hormóny – ženské: estrogény, gestagény, mužské: androgény. Miesta tvorby, vplyv na reprodukciu, rast organizmu, metabolizmus bielkovín.

Prof. Turecký

11. týždeň

25.04.2022

11,30 h – 13,05 h

Hormóny štítnej žľazy, regulácia metabolizmu a rastu organizmu.

Prof. Turecký

12. týždeň

02.05.2022

11,30 h – 13,05 h

Kostrový sval. Biochemické procesy zabezpečujúce funkciu svalu. Typy svalovej práce. Základné štrukturálne zložky kontraktilného aparátu. Energetika svalovej práce.

Mgr. Kuračka

Literatúra:

1.      Kolektív autorov: Lekárska biochémia 1

2.      Ďurfinová, Brechtlová: Biochemické mechanizmy neurotransmisie vo vegetatívnom nervovom systéme. 2019

3.      Turecký: Lekárska biochémia 2

4.      https://zona.fmed.uniba.sk/uploads/media/2_Vnutorne_prostredie.pdf