Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska chémia

Aktuality

Vážení študenti, oznamujeme Vám, že čas určený na vypracovanie skúškového testu zostáva rovnaký – časť A = 25 minút, časť B = 50 minút. Mení sa však „usporiadanie“ otázok v časti B na „voľné“, čo znamená, že budete môcť prechádzať v rámci otázok dopredu aj dozadu, a tak si časovo lepšie zorganizovať vypracovanie odpovedí. Dúfame, že to prispeje ku kľudnejšiemu priebehu skúšky z Lekárskej chémie.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

Vzhľadom na zistené skutočnosti (podvádzanie pri skúškach) sme sa rozhodli zmeniť priebeh skúškového testu a od 25.5.2020 bude priebeh skúšky (testu) sledovaný prostredníctvom účasti študenta na video schôdzi v rámci aplikácie MS Teams. Počas testu bude mať študent zapnutú webovú kameru a mikrofón, učiteľ bude sledovať študentov a celý priebeh testu sa bude nahrávať. V prípade, že študent nesúhlasí s nahrávaním videa, nemôže sa zúčastniť skúšky. Dobrovoľná účasť študenta na video schôdzi (a tým na skúškovom teste) sa bude považovať za súhlas. V opačnom prípade musí študent písomne (e-mail na adresu muchova1uniba.sk) vyjadriť nesúhlas a bude bez dôsledkov vyradený zo skúšky.

Pozvanie do video schôdze spolu s detailmi priebehu skúšky dostane každý študent deň pred skúškou.

Každý študent je zodpovedný za svoje technické zabezpečenie, nevyhnutné pre priebeh skúšky (web kamera, mikrofón).

 

 

Milí študenti, vedenie nášho ústavu vás upozorňuje a dôrazne vám odporúča, aby ste si podrobne preštudovali upresnené podmienky ku skúške.

Informácie o skúške z lekárskej chémie

DÔLEŽITÝ OZNAM  -   ORGANIZÁCIA SKÚŠKY Z LEKÁRSKEJ CHÉMIE

Skúšky z predmetu Lekárska chémia pre študentov 1. ročníka a študentov 2. ročníka, ktorí si preniesli kurz do akademického roku 2019/2020, budú prebiehať písomnou formou prostredníctvom systému Moodle. Predtermín bude 14.5. 2020.

Veríme, že počas on-line skúšky budú študenti rešpektovať etický kódex UK a svoje študijné výsledky budú dosahovať poctivým spôsobom. S porušením etického kódexu UK môže byť spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

1)      Nakoľko sa bude skúškový test realizovať v systéme Moodle, vyzývame študentov, aby si overili funkčnosť aplikácie Moodle na počítači, z ktorého budú robiť skúšku ešte pred samotnou skúškou. Odporúčame vopred si skontrolovať internetové pripojenie počítača. Ak študent test otvorí a začne pracovať, nie je možné dodatočne ospravedlniť technické problémy. Ak študent nemá možnosť internetového pripojenia, vopred to oznámi cez kontaktné osoby na ústav. Prípadná komunikácia bude prebiehať cez univerzitnú e-mailovú adresu, ktorá bola študentovi pridelená pri nástupe na štúdium. Študenti môžu v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať osoby zodpovedné za priebeh skúšok: zuzana.orszaghovafmed.uniba.skmonika.dvorakovafmed.uniba.sk

2)      Pre možnosť účasti na skúške z Lekárskej chémie formou testu v systéme Moodle je potrebné, aby sa každý študent, ktorý má v tomto akademickom roku skúšku z Lekárskej chémie (aj prenesený kurz) , zapísal do vytvoreného kurzu LEKÁRSKA CHÉMIA (VL+ZL) použitím nasledovného linku:

https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle19/user/index.php?id=2762

Je potrebné, aby sa študent do Moodle prihlásil cez pridelenú oficiálnu uniba adresu a príslušné heslo. Následne sa otvorí stránka, kde treba kliknúť na „Prihlásiť ma do kurzu“. Termín, do ktorého sa študenti majú prihlásiť do uvedeného kurzu - 1.5.2020.

3)      Na termín skúšky sa študenti zapisujú obvyklým spôsobom - v systéme AIS2.

4)      Skúška z Lekárskej chémie formou testu v systéme Moodle sa sprístupní študentovi v deň skúšky o 11:00 a je potrebné ho v zadanom čase vyplniť a  odoslať! V opačnom prípade po uplynutí času systém odošle test v aktuálnom stave. Nahliadnutie do výsledkov skúšky bude možné po dohode s príslušným skúšajúcim, ktorý zapísal výsledok hodnotenia do AIS.

Informácie o forme testu a systéme jeho hodnotenia sú uvedené v osobitnom súbore:

„Podmienky a spôsob vykonania  skúšky_VL_ZL_2019-2020“


Učiteľ zodpovedný za výučbu:

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.