Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia

Zapisovanie do indexu

Študenti, ktorí úspešne absolvovali skúšku z Klinickej biochémie, si počas skúšobného obdobia môžu prísť zapísať výsledok skúšky každý pondelok od 10.00-12.00

Podmienky na hodnotenie kurzu z Klinickej biochémie – testové hodnotenie

  1. Študent je povinný si priniesť na test študijný index. Inak nebude pripustený ku skúške.
  2. Predmet Klinická biochémia má prerekvizity: Patologická fyziológia 2 a Interná medicína 1. Kto nemá skúšku z uvedených predmetov, nemôže sa zúčastniť na teste z Klinickej biochémie a nemôže sa ani prihlasovať na vypísané termíny. Kto sa napriek tomu neodhlási, termín mu prepadne.
  3. Prineste si kalkulačky (nie v mobilnom telefóne).

Na základe sťažnosti na rektorát, a rozhodnutia prodekanky pre pedagogické záležitosti, že počas semestra nie je možné meniť podmienky skúšania, bude prebiehať skúšanie klinickej biochémie podľa podmienok zverejnených na prvej prednáške, t.j. stupnica sa bude pohybovať medzi 120-160 a nie 128-160. To znamená, že hranica nebude 80% ale 75%. Zároveň sa mení aj štruktúra testu podľa pôvodnej informácie na 32 otázok typu multi-choice testu a 8 tvorivých otázok.

Výsledky v decembri napísaných testov boli upravené podľa pôvodnej stupnice.

Program prednášok

PROGRAM  PREDNÁŠOK

Všeobecné lekárstvo, 4. ročník ZS 2019/20

 

 

1. Všeobecná klinická biochémia — úvod, laboratórne vyšetrenie a jeho fázy, predanalytická, analytická a postanalytická fáza. Diagnostické kritéria laboratórnej metódy. Referenčné hodnoty a hodnotenie laboratórneho výsledku.

2. Plazmatické bielkoviny v diagnostike. Hyper- a hypoproteinémie. Monoklonálne gamapatie a ich diagnostika.

3. Základy klinickej enzymológie. Vyšetrenie aktivity enzýmov v diagnostike.

4. Lipidové parametre v diagnostike. Hyperlipoproteinémie a ich klasifikácia. Diagnostika porúch lipidového metabolizmu.

5. Laboratórne vyšetrenia v diabetológii. Diagnostika a monitorovanie pacientas diabetom. Komplikácie diabetu.

6. Laboratórne vyšetrenia v gastroenterológii. Vyšetrovanie žalúdka, funkcie pankreasu a resorpčných porúch tenkého čreva.

7. Laboratórne vyšetrenia v hepatológii. Diagnostika poškodenia pečene a pečeňových funkcií. Cholestáza a jej diagnostika.

8. Laboratórne vyšetrenia v nefrológii. Vyšetrovanie moču – fyzikálne, chemické, mikroskopické. Vyšetrenie glomerulárnej filtrácie a tubulárnych funkcií.

9. Laboratórne vyšetrenia v kardiológii. Ischémia myokardu a diagnostika akútneho infarktu myokardu. Rizikové faktory aterosklerózy.

10. Laboratórne vyšetrenia u pacientov s onkologickými ochoreniami. Onkomarkery a ich využitie v diagnostike a monitorovaní pacientov.

11. Laboratórne vyšetrenia pri niektorých endokrinologických ochoreniach. Vyšetrovanie funkcie štítnej žľazy a kôry nadobličky.

12. Poruchy acidobázickej rovnováhy a ich diagnostika. Acidóza, alkalóza, zmiešané poruchy ABR.

13. Vyšetrovanie zriedkavejších biologických tekutín — cerebrospinálny likvor, synoviálna tekutina, plodová voda.

 

 

 

Sylabus

Všeobecné lekárstvo 4.ročník – zimný semester 2019/2020

 

Klinická biochémia

 

Sylabus predmetu

 

1. Všeobecná klinická biochémia – úvod, laboratórne vyšetrenie a jeho fázy, predanalytická, analytická a postanalytická fáza. Odber biologického materiálu (krv, moč, ďalšie biologické tekutiny), príprava pacienta. Analytické kritéria laboratórnej metódy. Diagnostické kritéria laboratórnej metódy  (diagnostická senzitivita, špecificita, efektivita vyšetrenia, prediktívna hodnota). Referenčné hodnoty a ich získavanie. Faktory pôsobiace na výsledok biochemického vyšetrenia (ovplyvniteľné a neovplyvniteľné faktory). Hodnotenie výsledku laboratórneho vyšetrenia.

2. Plazmatické bielkoviny v diagnostike. Funkcia plazmatických bielkovín. Hyper-  a hypoproteinémie (pravé a nepravé). Dysproteinémia, vyšetrenie elektroforézy plazmatických bielkovín. Základné zmeny elektroforeogramu bielkovín. Monoklonálne a polyklonálne gamapatie. Diagnostika monoklonálnych gamapatií. Mnohopočetný myelóm a jeho diagnostika.

3. Základy klinickej enzymológie. Faktory ovplyvňujúce aktivitu enzýmov v krvi. Izoenzýmy a ich význam v diagnostike. Vyšetrenie aktivity jednotlivých enzýmov v diagnostike (aminotransferázy, alkalická a kyslá fosfatáza, amyláza a lipáza, gama-glutamyltransferáza, glutamátdehydrogenáza, kreatínkináza. Makroenzýmy.

4. Lipidové parametre v diagnostike. Základný prehľad lipoproteínov a ich funkcie v metabolizme. Hyperlipoproteinémie a ich klasifikácia. Laboratórne parametre vyšetrované u pacientov s poruchou lipidového metabolizmu – chladový test, triacylglyceroly, celkový cholesterol, HDL- a LDL-cholesterol, apoproteín A a B. Elektroforéza lipoproteínov. Diagnostika porúch lipidového metabolizmu.

5. Laboratórne vyšetrenia v diabetológii. Hypoglykémia a hyperglykémia. Porušená glukózová tolerancia. Laboratórne parametre vyšetrované u pacienta s poruchami regulácie glykémie – glykémia, glykozúria, oGTT, i.v. glukózový záťažový test, glykemický profil, glykovaný hemoglobín, mikroalbuminúria, inzulín a C-peptid, autoprotilátky. Diagnostika a monitorovanie pacienta s diabetom. Komplikácie diabetu, ketoacidóza a laboratórne zmeny pri ketoacidóze.

6. Laboratórne vyšetrenia v gastroenterológii. Záťažové testy a dychové testy. Vyšetrovanie funkcie žalúdka, pentagastrínový test. Vyšetrenie gastrínu a gastrínový stimulačný test. Biochemická diagnostika infekcie Helicobacter pylori. Laboratórne ukazovatele poškodenia pankreasu. Priame a nepriame testy funkcie pankreasu. Testovanie resorpcie v tenkom čreve (xylózový test, test s vitamínom A a vitamínom B12. Vyšetrovanie stolice na okultné krvácanie (nešpecifické a špecifické testy).

7. Laboratórne vyšetrenia v hepatológii. Ukazovatele poškodenia hepatocytov (hepatálne enzýmy). Hodnotenie metabolickej funkcie pečene – vyšetrovanie plazmatických bielkovín, galaktózový záťažový test. Testy na biotransformačnú funkciu pečene (antipyrínový, kofeínový, MEGX-test). Cholestáza a jej diagnostika (cholestatické enzýmy, žlčové kyseliny). Hodnotenie fibrogenézy v pečeni (kyselina hyaluronová, koncový peptid prokolagénu III), indexy na hodnotenie fibrózy pečene (Fibrotest, FIB-4). Transplantácia pečene a úloha laboratórnych vyšetrení.

8. Laboratórne vyšetrenia v nefrológii. Vyšetrovanie moču - fyzikálne, chemické, mikroskopické. Diagnostické papieriky a ich význam pri chemickom vyšetrení moču. Kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie močového sedimentu. Zložky močového sedimentu – bunky, valce, kryštály. Vyšetrenie glomerulárnej filtrácie a tubulárnych funkcií. Klírens endogénneho kreatinínu a inulínu. Vyšetrovanie exkrečných frakcií. Vylučovanie aminodusíka do moču a hodnotenie funkcie proximálnych tubulov. Koncentračný a zrieďovací test. Acidifikačný a alkalizačný test.

9. Laboratórne vyšetrenia v kardiológii. Enzýmové a neenzýmové kardiomarkery. AST, CK a LD. Izoenzýmy CK a LD v kardiologickej diagnostike. Neenzýmové kardiomarkery – CK-MBmass, myoglobín a troponíny T a I. Ischémia myokardu a diagnostika akútneho infarktu myokardu. Rizikové faktory aterosklerózy

10. Laboratórne vyšetrenia u pacientov s onkologickými ochoreniami. Požiadavky na efektívny onkomarker. Rozdelenie onkomarkerov. Onkomarkery a ich využitie pri skríningu, pri primárnej diagnostike, stanovení prognózy a monitorovaní pacientov s nádorovým ochorením. Význam vyšetrovania CEA, AFP, hCG, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, PSA a voľnej frakcie PSA, tymidín kinázy, beta-2-mikroglobulínu, proteínu S100, chromogranínu A, SCC a CYFRA 21-1. Onkomarkery pri nádoroch prsníka, kolorektálnom karcinóme, nádoroch pľúc, pankreasu, gynekologických nádoroch a testikulárnych nádoroch.

11. Laboratórne vyšetrenia pri niektorých endokrinologických ochoreniach. Regulácia funkcie endokrinných žliaz. Os hypotalamus-hypofýza-endokrinná žľaza. Vyšetrovanie funkcie štítnej žľazy a kôry nadobličky. Primárne a sekundárne poruchy. Hyper- a hypotyreóza, Vyšetrovanie TSH, T4 a T3. Autoprotilátky proti štítnej žľaze. Vyšetrovanie kortizolu v sére a v moči. Dexametazónový test, metyraponový test, synacthenový test, test s inzulínom. Vyšetrenie sekrécie mineralokortikoidov. Vyšetrovanie sekrécie rastového hormónu.

12. Poruchy acidobázickej rovnováhy a ich diagnostika. Základné parametre vyšetrované pri poruchách ABR. Metabolické a respiračné poruchy. Acidóza, alkalóza, zmiešané poruchy ABR. Kompenzácia a korekcia porúch ABR.

13. Vyšetrovanie zriedkavejších biologických tekutín – cerebrospinálny likvor, synoviálna tekutina, plodová voda. Odber likvoru, vyšetrovanie proteinorachie, elfo bielkovín likvoru, oligoklonálne imunoglobulíny. Glykorachia a vyšetrenie laktátu v likvore. Minerály a enzýmy v likvore. Amniocentéza a indikácie vyšetrenia plodovej vody. Prenatálna diagnostika rázštepových vád CNS a Downovho syndrómu. Posudzovanie zrelosti pľúc plodu. Vyšetrovanie synoviálnej tekutiny – zápalové a degeneratívne choroby.

 

Literatúra:

Základná:

L.Turecký: Klinická biochémia pre medikov. Bratislava, Asklepios 2014, 204s.

 

Odporúčaná:

O.Kadlec a kol. Klinická biochémia I, Bratislava, Univerzita Komenského 1990, 385s.

O.Kadlec a kol. Klinická biochémia II, Bratislava, Univerzita Komenského 1989, 267s.

J.Masopust: Klinická biochemie I., II. Praha, Karolinum 1998

T.Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, Praha, Galén 2013, 1146s.

 

 

Štruktúra testu na skúške z klinickej biochémie

Na základe sťažnosti študentov, že sa zmenili podmienky v priebehu semestra, vracia sa aj štruktúra testu k pôvodne ohlásenej štruktúre – 32 otázok typu multiple-choice test a 8 tvorivých otázok

Štruktúra testu na skúške z klinickej biochémie

Otázka 1-32     otázka so 4 možnosťami: správna jedna, viacero, všetky, nič

Jedna otázka       analýza chorobopisu: anamnéza + výsledky vyšetrení

                         →    váš diagnostický záver

Dve otázky         analýza a určenie poruchy acidobázickej rovnováhy

Jedna otázka       výpočet klírens kreatinínu, resp. spätnej resorpcie vody

Jedna otázka       referenčné hodnoty

Tri otázky           zhodnotenie výsledkov u pacienta, resp. výber testu, indikácia  

                          testu

 

Celkový možný počet bodov:   160

Minimálny potrebný počet: 120

 

 

Referenčné hodnoty potrebné na skúšku

parameter

hodnoty

parameter

hodnoty

Hemoglobín

135-175 g/l    M

115-160 g/l    Ž

Albumín

35-53 g/l

Hematokrit

39-51%   M

33-42%   Ž

Močovina v sére

2,5-8,3 mmol/l

Erytrocyty

4,2-5,7x1012/l   M

3,5-5,1x1012/l   Ž

Kyselina močová

140-420 µmol/l

Leukocyty

4,1-10,2x109/l

Kreatinín

40-110 µmol/l

Trombocyty

150-400x109/l

Bilirubín celkový

Do 20 µmol/l

Celkové bielkoviny

60-80 g/l

Bilirubín konjugovaný

Do 5 µmol/l

Sodík

132-145 mmol/l

Triacylglyceroly

0,7-1,9 mmol/l

Draslík

3,8-5,2 mmol/l

Celkový cholesterol

3,8-5,2 mmol/l

Chloridy

97-108 mmol/l

HDL-cholesterol

Ž    ˃  1,6 mmol/l

M   ˃ 1,4 mmol/l

Vápnik

2,25-2,75 mmol/l

LDL-cholesterol

<  3,4 mmol/l

Glykémia

3,3-5,6 mmol/l

Glykovaný hemoglobín

< 4 mmol/l

Železo

14,3-26,0 µmol/l   M

10,7-21,5 µmol/l   Ž

Fosfáty v sére

0,7-1,6 mmol/l

Klasifikácia skúšky z Klinickej biochémie

Stupnica na hodnotenie testu z klinickej biochémie

Maximálny počet bodov 160

•      A = 160-153

•      B = 152-145

•      C = 144-137

•      D = 136-129

•      E = 128-120

•      Fx= menej ako 120

 

 


učiteľ zodpovedný za výučbu:

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.