Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

Upozornenie:

vzhľadom k prebiehajúcim prijímacím pohovorom na našu fakultu, ktorých sa zúčastňujú viacerí asistenti z ústavu, upozorňujeme študentov, že dňa 24.6.2020 sa bude skúška z Lekárskej biochémie realizovať v dvoch časoch a to: od 9,00 a od 10,30 hod. Prosíme študentov, aby si skontrolovali, na ktorý čas budú ku skúške prizvaní!

 

 

Videomeeting

Vzhľadom na zistené skutočnosti (podvádzanie pri skúškach) sme sa rozhodli zmeniť priebeh skúškového testu a bude priebeh skúšky (testu) sledovaný prostredníctvom účasti študenta na video schôdzi v rámci aplikácie MS Teams. Počas testu bude mať študent zapnutú webovú kameru a mikrofón, učiteľ bude sledovať študentov a celý priebeh testu sa bude nahrávať. V prípade, že študent nesúhlasí s nahrávaním videa, nemôže sa zúčastniť skúšky. Dobrovoľná účasť študenta na video schôdzi (a tým na skúškovom teste) sa bude považovať za súhlas. V opačnom prípade musí študent písomne (e-mail na adresu lubomir.kuracka@fmed.uniba.sk) vyjadriť nesúhlas a bude bez dôsledkov vyradený zo skúšky.

Pozvanie do video schôdze spolu s detailmi priebehu skúšky dostane každý študent deň pred skúškou.

Každý študent je zodpovedný za svoje technické zabezpečenie, nevyhnutné pre priebeh skúšky (web kamera, mikrofón).

Zmena formy testu pre skúšku z Lekárskej biochémie 2

Vzhľadom na problém, ktorý sa vyskytol u niektorých študentov pri odosielaní testu sme sa rozhodli rozdeliť test na 2 polovice (každá po 50 otázok). Čas na vypracovanie obidvoch častí testu sa nemení, t.j. obidva testy musia byť odoslané do 9:50.

Oznam o predĺžení času na test z Lekárskej biochémie

Na základe rokovania so zástupcami študentov v senáte fakulty sme sa rozhodli predĺžiť čas testu na 50 minút. Študenti čo absolvovali test za 40 minút a neurobili skúšku, budú mať tento termín vymazaný a môžu sa znova zapísať.

 

 

 

 

Oznam pre študentov študijných smerov – Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo

o priebehu skúšok z predmetu biochémia v letnom semestri

šk. roku 2019/2020

 

V súlade s pokynmi vedenia LFUK sa výučba LS končí 15.5.2020. Študenti, ktorí majú splnené všetky podmienky môžu absolvovať skúšku z biochémie od 18.5.2020, pričom 13.5.2020 bude udelený predtermín. Pre prenesené kredity (3. ročník) budú dostupné termíny (kreditové testy aj skúška) od 28.4.2020. Termíny pre jednotlivé študijné programy budú zverejnené v AIS. Na skúšku sa môže zapísať študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch semestrov biochémie a splnení prerekvizity – skúšky z lekárskej chémie. Študent, ktorý sa prihlási na skúšku bez úspešne absolvovaných oboch semestrov, nebude skúšaný a termín mu prepadá.

Týždeň 18.5.-22.5.2020 je náhradným týždňom. Žiadame študentov, aby komunikovali so svojimi asistentami a doplnili si prípadné absencie.

 

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu sa budú skúšky v LS 2019/2020 aj kreditové testy za ZS 2019/2020 v tomto skúšobnom období u všetkých študijných smerov realizovať on-line formou cez MS Teams. Veríme, že počas on-line skúšky budú študenti rešpektovať etický kódex UK a svoje študijné výsledky budú dosahovať poctivým spôsobom. S porušením etického kódexu UK môže byť spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Vyzývame študentov, aby si overili funkčnosť aplikácie MS Teams na počítači, z ktorého budú robiť skúšku ešte pred samotnou skúškou. Odporúčame vopred si skontrolovať internetové pripojenie počítača. V prípade, že je študent zapísaný na test v AISe a min. 12 hodín pred termínom nie je schopný otvoriť Team určený pre daný test, bezodkladne kontaktuje lubomir.kurackafmed.uniba.sk. Ak študent test otvorí a začne pracovať, nie je možné dodatočne ospravedlniť technické problémy. Ak študent nemá možnosť internetového pripojenia, vopred to oznámi cez kontaktné osoby na ústav. Prípadná komunikácia bude prebiehať cez univerzitnú e-mailovú adresu, ktorá bola študentovi pridelená pri nástupe na štúdium. Študenti môžu v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať zodpovedné osoby za prevedenie skúšok: lubomir.kurackafmed.uniba.sk resp. monika.durfinovafmed.uniba.sk 

Skúška z Biochémie 2 ako aj testovanie kurzu Biochémia 1 (kreditový test za ZS) bude prebiehať formou testu. Test sa v prostredí MS Teams sprístupní študentovi o 9,00 a je potrebné ho v zadanom čase vyplniť a hlavne odoslať! V prípade, že študent nedodrží časový limit ukončenia testu, test bude hodnotený známkou Fx. Testy budú vyhodnotené v deň konania skúšky a výsledok bude zapísaný do AIS prideleným skúšajúcim. Nahliadnutie do výsledkov a hodnotenia testu bude možné po dohode s príslušným skúšajúcim, ktorý zapísal výsledok hodnotenia do AIS.

! Forma a hodnotenie testu:

Pre všetky testy platí, že k otázkam budú ponúknuté 4 možné odpovede, z ktorých môže byť ľubovoľný počet správnych, ktoré študent označí. Otázka bude uznaná za správnu, len ak budú všetky odpovede študenta správne (odpoveď, ktorá je správna bude označená a nesprávna odpoveď bude bez označenia). Vtedy študent získa za otázku 1 bod. V prípade, že jedna z odpovedí nie je vyznačená správne, bude celá otázka hodnotená 0 bodmi.

Kreditové testy za ZS pre študentov VL aj ZL budú obsahovať 50 otázok so 4 ponúknutými odpoveďami. Obsahom testu je učivo podľa sylabov pre kreditový test uvedených na webovej stránke ústavu. Maximálny počet bodov bude 50 za časový limit 25 minút t.j. odoslať do 9:25!. Spodná hranica úspešnosti bude nad 60%.

Hodnotiaca stupnica: 47 – 50  A

                                   43 – 46  B

                                    39 – 42  C

                                    35 – 38  D

                                    31 – 34  E

 

Skúška z predmetu Lekárska biochémia 2 a Lekárska biochémia pre zubné lekárstvo 2 bude formou testu pozostávajúceho zo 100 otázok so 4 ponúknutými odpoveďami. Obsahom testu je učivo oboch semestrov výučby biochémie podľa sylabov aktualizovaných na webovej stránke ústavu. Maximálny počet bodov bude 100 za časový limit 50 minút t.j. odoslať do 9:50!. Spodná hranica úspešnosti bude 55%.

Hodnotiaca stupnica: 

A 100-92

B   91-83

C   82-74

D   73-65

E    64-55

Fx   54-0


NEPOVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY A KONZULTAČNÉ SEMINÁRE Z BIOCHÉMIE

Konzultačné dobrovoľné semináre z biochémie, hlavne pre študentov II. ročníka a III. ročníka, ktorí majú do III. ročníka preloženú skúšku z biochémie, budú v rámci nepovinne voliteľných predmetov Vybrané kapitoly z biochémie tkanív a orgánov. Študenti, ktorí chcú absolvovať túto výučbu nech sa urýchlene dohodnú s doc.Líškom o náplni a organizácii  tejto výučby na oddelení biochémie ústavu na III. posch NTU, kde sú aj čísla pre telefónny kontakt. s doc.Líškom
  č. domov  02 5542 5692 mobil 0904 623258      
Táto výučba nie je hodnotená kreditmi a preto sa nekončí skúškou ani zápočtom. Jej cieľom je rozšírenie a skvalitnenie vedomostí z biochémie najmä vo vzťahu k medicíne.
 
                                                                                                     doc. B. Líška