Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

Nový termín

Oznamujeme študentom 2.ročníka VL a ZL, že bol vypísaný termín na kreditový test z Lekárskej biochémie 1 na 16.2. 2018.


Oznamujeme študentom 2. ročníka LF UK, odbory „všeobecného lekárstva a zubného lekárstva“, že výučba v šk. r.  2017/2018  LS

z  LEKÁRSKEJ  BIOCHÉMIE  

(prednášky a praktické cvičenia)

 začína v týždni od

19. 02. 2018

Študenti  sa dostavia  na praktické cvičenie  pred Ústav lekárskej  lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Sasinkova 4, 3. posch., podľa platného rozvrhu praktických cvičení z Lekárskej biochémie.


Oznamujeme študentom druhého ročníka Všeobecného a Zubného lekárstva LFUK, ktorí nemajú skúšku z Lekárskej chémie, že kreditový test z Lekárskej biochémie 1 môžu písať až po úspešnom absolvovaní skúšky z Lekárskej chémie.


O Z N A M

pre študentov Všeobecného a Zubného lekárstva LF UK
o kreditových testoch z Lekárskej biochémie 1

v akademickom roku 2017/2018

Podmienkou pre absolvovanie kreditového testu z Lekárskej biochémie 1 je dosiahnuť z priebežných testov v zimnom semestri priemer minimálne 70 %, t.j. 28 bodov.

Pre úspešné absolvovanie kreditového testu z Lekárskej biochémie 1 v zimnom semestri je potrebné získať minimálne 75 % z celkového počtu bodov, t.j. 90 zo 120 bodov.

Pokiaľ študent dosiahol počas zimného semestra z priebežných testov viac ako 80 %, môže sa mu zlepšiť hodnotenie kreditového testu o jeden stupeň s výnimkou zlepšenia z Fx na E.

Študent má právo na 1 riadny a 2 opravné termíny, ktoré môže absolvovať do konca skúšobného obdobia LS (do 06. júla 2018). V prípade, že študent nezíska kredity v 2. ročníku, je možnosť kredity preniesť do 3. ročníka, kde má právo na 1 riadny a 1 opravný termín.

Úspešné absolvovanie kreditového testu je podmienkou pre možnosť absolvovať skúšku z Lekárskej biochémie v letnom semestri.

Kreditové testy sa budú písať v termínoch:

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

18.12.2017

08:00 h

 

19.12.2017

13:00 h

10:00 h

 

20.12.2017

13:00 h

13:00 h

 

22.12.2017

13:00 h

19.12.2017

08:00 h

 

 

 

10:00 h

 

 

 

13:00 h

 

 

 

20.12.2017

08:00 h

 

 

 

10:00 h

 

 

 

13:00 h

 

 

 

22.12.2017

08:00 h

 

 

 

10:00 h

 

 

 

05.01.2018

08:00 h

 

 

 

12.01.2018

08:00 h

 

 

 

19.01.2018

08:00 h

 

 

 

26.01.2018

08:00 h

 

 

 

01.02.2018

08:00 h

 

 

 

08.02.2018

08:00 h

 

 

 

 

Študenti sa dostavia pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, II. poschodie, Sasinkova 2, STÚ v termíne, ktorý si zapísali do AISu.

 

I n f o r m á c i e

o termínoch skúšky z predmetu Lekárska biochémia

pre poslucháčov 3. ročníka s preneseným kurzom Lekárska biochémia 2

VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA a ZUBNÉHO LEKÁRSTVA LF UK

akademický rok 2017 / 2018

 

Termíny pre absolvovanie skúšky sú nasledovné:

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

December 2017

15., 19., 21.

Január 2018

03., 10., 17., 24., 31.

Február 2018

07., 14.

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

December 2017

15.

Študenti sa v deň skúšky dostavia pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, STÚ, Sasinkova 2, II. poschodie, o 8:00 h.

Skúška z Lekárskej biochémie sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej. Podmienkou pokračovania na ústnej časti skúšky je dosiahnuť 80 % správne zodpovedaných odpovedí (160 bodov).

Pokiaľ študent nesplní požadovaný limit, nemôže sa zúčastniť ústnej časti skúšky a bude ohodnotený stupňom Fx.

Študenti majú možnosť zúčastniť sa skúšky 2-krát. Na poslednom termíne skúšky nemusia splniť požadovaný limit správnych odpovedí na písomnej časti skúšky a budú ústne skúšaní komisionálne.