Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia

 

Oznam pre študentov študijného smeru – Klinická biochémia

o priebehu skúšok z predmetu biochémia v letnom semestri

šk. roku 2019/2020

 

V súlade s pokynmi vedenia LFUK sa výučba LS končí 15.5.2020. Na skúšku sa môže zapísať študent iba po splnení prerekvizít. Študent, ktorý sa prihlási na skúšku bez úspešne absolvovaných prerekvizít, nebude skúšaný a termín mu prepadá.

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu sa budú skúšky v LS 2019/2020 aj kreditové testy za ZS 2019/2020 v tomto skúšobnom období u všetkých študijných smerov realizovať on-line formou cez MS Teams. Veríme, že počas on-line skúšky budú študenti rešpektovať etický kódex UK a svoje študijné výsledky budú dosahovať poctivým spôsobom. S porušením etického kódexu UK môže byť spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Vyzývame študentov, aby si overili funkčnosť aplikácie MS Teams na počítači, z ktorého budú robiť skúšku ešte pred samotnou skúškou. Odporúčame vopred si skontrolovať internetové pripojenie počítača. V prípade, že je študent zapísaný na test v AISe a min. 12 hodín pred termínom nie je schopný otvoriť Team určený pre daný test, bezodkladne kontaktuje lubomir.kurackafmed.uniba.sk. Ak študent test otvorí a začne pracovať, nie je možné dodatočne ospravedlniť technické problémy. Ak študent nemá možnosť internetového pripojenia, vopred to oznámi cez kontaktné osoby na ústav. Prípadná komunikácia bude prebiehať cez univerzitnú e-mailovú adresu, ktorá bola študentovi pridelená pri nástupe na štúdium. Študenti môžu v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať zodpovedné osoby za prevedenie skúšok: lubomir.kurackafmed.uniba.sk resp. monika.durfinovafmed.uniba.sk 

Skúška z Klinickej biochémie bude prebiehať formou testu. Test sa v prostredí MS Teams sprístupní študentovi o 9,00 a je potrebné ho v zadanom čase vyplniť a hlavne odoslať! V prípade, že študent nedodrží časový limit ukončenia testu, test bude hodnotený známkou Fx. Testy budú vyhodnotené v deň konania skúšky a výsledok bude zapísaný do AIS prideleným skúšajúcim. Nahliadnutie do výsledkov skúšky bude možné po dohode s príslušným skúšajúcim, ktorý zapísal výsledok hodnotenia do AIS.

! Forma a hodnotenie testu:

Pre všetky testy platí, že k otázkam budú ponúknuté 4 možné odpovede, z ktorých môže byť ľubovoľný počet správnych, ktoré študent označí. Otázka bude uznaná za správnu, len ak budú všetky odpovede študenta správne (odpoveď, ktorá je správna bude označená a nesprávna odpoveď bude bez označenia). Vtedy študent získa za otázku 1 bod. V prípade, že jedna z odpovedí nie je vyznačená správne, bude celá otázka hodnotená 0 bodmi.

Skúška z predmetu Klinická biochémia pre 4. ročník všeobecné lekárstvo bude formou testu pozostávajúceho z 40 otázok so 4 ponúknutými odpoveďami. Maximálny počet bodov bude 40 za časový limit 30 minút t.j. odoslať do 9:30!. Spodná hranica úspešnosti bude nad 60%.

Hodnotiaca stupnica: 38 – 40  A

                                   35 – 37  B

                                   32 – 34   C

                                    28 – 31  D

                                    24 – 27  E