Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia

Zapisovanie do indexu

Študenti, ktorí úspešne absolvovali skúšku z Klinickej biochémie, si počas skúšobného obdobia môžu prísť zapísať výsledok skúšky každý pondelok od 10.00-12.00

Podmienky na hodnotenie kurzu z Klinickej biochémie – testové hodnotenie

  1. Študent je povinný si priniesť na test študijný index. Inak nebude pripustený ku skúške.
  2. Predmet Klinická biochémia má prerekvizity: Patologická fyziológia 2 a Interná medicína 1. Kto nemá skúšku z uvedených predmetov, nemôže sa zúčastniť na teste z Klinickej biochémie a nemôže sa ani prihlasovať na vypísané termíny. Kto sa napriek tomu neodhlási, termín mu prepadne.
  3. Prineste si kalkulačky (nie v mobilnom telefóne).

Na základe sťažnosti na rektorát, a rozhodnutia prodekanky pre pedagogické záležitosti, že počas semestra nie je možné meniť podmienky skúšania, bude prebiehať skúšanie klinickej biochémie podľa podmienok zverejnených na prvej prednáške, t.j. stupnica sa bude pohybovať medzi 120-160 a nie 128-160. To znamená, že hranica nebude 80% ale 75%. Zároveň sa mení aj štruktúra testu podľa pôvodnej informácie na 32 otázok typu multi-choice testu a 8 tvorivých otázok.

Výsledky v decembri napísaných testov boli upravené podľa pôvodnej stupnice.