Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

UNICERT

Ústav cudzích jazykov LF UK je odborným pracoviskom, ktoré má akreditáciu na výučbu jazykových kurzov a skúšky v medzinárodnom systéme UNIcert® v programoch:

NEMECKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III  NOVÉ!!!! (pozri Prípravný kurz NJ 2015/2016)

ANGLICKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III 

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

 

UNIcert® III

 

 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe UNIcert® LUCE udelil Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2010 akreditáciu na výučbu dvoch jazykových programov:

- anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

- nemecký jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

UNIcert® III je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý ako jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe poskytuje:

- profesionálne a akademicky orientovanú odbornú jazykovú prípravu na vysokej úrovni,

- umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka,

(podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),

- podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite),

- osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

Program vychádza z konkrétnych podmienok našej fakulty a požiadaviek UNIcert® LUCE. Zahŕňa dva semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na LF UK a doplnkový dvojsemestrálny 48-hodinový jazykový kurz, ktorým sa realizuje požiadavka na rozsah hodinovej dotácie – 120 kontaktných vyučovacích hodín. Náklady spojené s kurzom, skúškou a vydaním osvedčenia si hradí študent.

Rámcové smernice programu UNICert® ako programu odbornej cudzojazyčnej prípravy vypracovalo Jazykové centrum Technickej univerzity v Drážďanoch a Asociácia univerzitných jazykových centier (Arbeitskreis der Sprachzentren) v Nemecku v roku 1991. Tento program je reakciou na procesy zjednocovania Európy, nové formy spolupráce medzi európskymi univerzitami, najmä pokiaľ ide o programy študentských mobilít, a na rastúcu internacionalizáciu obchodu, priemyselnej výroby, vedy a výskumu. UNIcert® sa realizuje na štyroch úrovniach (I – IV), ktoré zodpovedajú úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky B1– C2 a s ním súvisia i ďalšie dokumenty:

1.Európsky profesijný životopis v oblasti jazykov

2.Európske jazykové portfólio pre študentov vysokých škôl

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu

Podmienky na prihlásenie sa do prípravného dvojsemestrálneho kurzu (48 hod.)

 1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

3. Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 na ÚCJ LF UK z príslušného jazyka v rozsahu 72 vyučovacích hodín.

4. Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí nebudú absolvovať skúšku na získanie certifikátu.

5. Uchádzač zaslaním prihlášky prejaví záväzný záujem o kurz do 15. septembra daného roka. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálny počet 12 záujemcov.

Podmienky na pripustenie ku skúške a vykonanie skúšky

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert® a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými vedením Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120 kontaktných vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert®.

3. Po absolvovaní 120 hodín odbornej jazykovej prípravy má uchádzač právo prihlásiť sa na skúšku na získanie jazykového certifikátu UNIcert®.

4. Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.

5. V odôvodnených prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku k bodu 1, pri preukázaní rovnocenných znalostí aj k ustanoveniu 2.

6. Poplatok za skúšku je 60 €, ktorý sa v prípade neúspešnej skúšky nevracia.

Rozsah a forma skúšky

Skúška na stupeň III sa skladá z ústnej a písomnej časti a trvá celkovo 240 minút.

1. Ústna skúška pozostáva z dvoch častí a trvá 60 minút:

- samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia) a následná diskusia

- interakcia v cieľovom jazyku

2. Písomná skúška sa skladá z troch častí a trvá 180 minút:

- vypracovanie úloh na preskúšanie čítania s porozumením

- vypracovanie úloh na preskúšanie počúvania s porozumením

- úlohy na písomnú produkciu v cieľovom jazyku, ktoré obsahovo čerpajú z rôznych oblastí medicíny a zodpovedajú témam prebratým v kurze.

Prípravný kurz NJ 2015/2016

Kurz UNIcert® III

 

Názov:            Nemecký jazyk pre lekárske vedy

 

Rozsah:           48 hodín (45 min)

 

Miesto:           Ústav cudzích jazykov LF UK Sasinkova ul. 4,  Bratislava

 

Cena:              195 €  

 

Uzávierka prihlášok:             12.2.2016 (elektronicky)

 

Zaraďovací test:                    termín bude určený dodatočne    

                                          

Začiatok kurzu:                      letný semester 2015/2016

  

Predpokladaný termín stretnutí: štvrtok  16,30 – 19,00 hod.

       (zmena vyhradená)

 

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu:

 

1.     Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2.     Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Úspešné absolvovanie zaraďovacieho testu je podmienkou prijatia do kurzu. V prípade vyššieho počtu úspešných záujemcov ako 15 budú uprednostnení tí, ktorí záujem o kurz prejavili skôr.

3.     Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí neplánujú absolvovať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III. Po ukončení kurzu im bude vystavený doklad o absolvovaní kurzu.

4.     Uchádzač zaslaním prihlášky do stanoveného termínu prejaví záväzný záujem a po úspešnom absolvovaní zaraďovacieho testu, až po oficiálnom zaradení do kurzu (zoznam bude uvedený na webovej stránke a informačnej tabuli ÚCJ), uhradí kurzovné.

6.     Podmienkou otvorenia kurzu je 12 záväzne prijatých záujemcov.

 

 

 

Platobné údaje:

 

Príjemca platby: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta                                           

Č.účtu:7000082925/8180                                                                                                                                    

Suma: 195 eur

 

KS:0308                                                                                                                                                                     

VS:101130                                                                                                                                                    

Poznámka: priezvisko – kurz NJ UNIcert III 

 

 

 

 

Prípravné kurzy 2015/2016

Kurz UNIcert® III

 

 

Názov:            UNIcert® III - Anglický /Nemecký jazyk pre lekárske

                         vedy

Rozsah:          2 semestre šk. r. 2015/2016 v rozsahu 48 hodín (45 min)

 

Miesto:           Ústav cudzích jazykov LF UK Sasinkova ul. 4,  Bratislava

 

Cena:              195 €  

 

Uzávierka prihlášok:            19.9.2015 (elektronicky)

 

Zaraďovací test:                     21.9.2015 (pondelok) o 17:00 hod. Ladzianskeho poslucháreň

                                                  (všeobecná angličtina/nemčina)

(úspešné absolvovanie testu je podmienkou prijatia do kurzu)

 

Začiatok kurzov:                    začiatok októbra 2015

  

termín kurzu:     AJ – pondelok 16:30 – 18:45 hod.

NJ – termín bude určený dodatočne

   (zmena vyhradená)

 

 Podmienky na prihlásenie sa do kurzu:

 

1.     Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2.     Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Úspešné absolvovanie zaraďovacieho testu je podmienkou prijatia do kurzu. V prípade vyššieho počtu úspešných záujemcov ako 15, budú uprednostnení tí, ktorí záujem o kurz prejavili skôr.

3.     Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 na ÚCJ LF UK z cieľového jazyka v rozsahu 72 vyučovacích hodín. Kurz odporúčame najmä tým študentom, ktorí dosahovali  výsledky  A a B.  

4.     Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí neplánujú absolvovať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III, prípadne nespĺňajú všetky podmienky. Po ukončení kurzu im bude vystavený doklad o absolvovaní kurzu.

5.     Uchádzač zaslaním prihlášky do stanoveného termínu prejaví záväzný záujem o kurz a po úspešnom absolvovaní zaraďovacieho testu, až po oficiálnom zaradení do kurzu (zoznam bude uvedený na webovej stránke a informačnej tabuli ÚCJ), uhradí kurzovné.

6.     Podmienkou otvorenia kurzu je 12 záväzne prijatých záujemcov.

Zaraďovacie testy z AJ a NJ do kurzov UNIcert® III

UNIcert® III  v akad.roku 2015/2016

 

-         anglický jazyk pre lekárske vedy UNIcert® III (cieľová úroveň C1),

-         nemecký jazyk pre lekárske vedy UNIcert® III (cieľová úroveň C1)

 

Zaraďovacie testy do kurzov

Do začiatku kurzov je ešte možné individuálne sa prihlásiť na

ÚCJ LF UK  - valeria.jamrichova@fmed.uniba.sk

Testy sú zamerané na určenie jazykovej úrovne, nie sú zamerané odborne. Úspešné absolvovanie testu je podmienkou účasti v kurze.

 

 

Prihláška:

           

http://www.fmed.uniba.sk/studium/unicertr-iii/

Výsledky 1. a 2. kola zaraďovacích testov

Výsledky 1. a 2. kola  zaraďovacích  testov UNIcert III - 2015/2016

 

 

Abecedný zoznam úspešných uchádzačov:

 

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

 

 
 
 

Hlásna

Kristína

Kontárová

Ildikó

Krčméryová

Lucia

Krchňavá

Zuzana

Kučma

Roman

Lábska

Vladimíra

Macagová

Lenka

Martaus

Ján

MUDr. Gábor, PhD. 

Martin

Piešťanská

Zuzana

Poznánová

 Agneša

Varenyiová

Žofia

Želipská

Petra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

Začiatok kurzu je 19.10.2015, od 16.30 do – 18.45 v seminárnej miestnosti č.1, ÚCJ LF UK

 

Prípadní ďalší záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť(maximálny počet v kurze je 15).

 Kontakt: valeria.jamrichovafmed.uniba.sk

 

Záujemca je riadne zapísaný až po úhrade kurzovného.

 

Prosím kurzovné uhradiť čo najskôr (dátum úhrady najneskôr 16.10.2015)

 

a zoskenované potvrdenie zaslať elektronicky, prípadne kópiu

 

potvrdenia o úhrade odovzdať vyučujúcej na prvom stretnutí.

 

 

 

Platobné údaje:

 

Príjemca platby: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta                                           

Č.účtu:7000082925/8180                                                                                                                                    

Suma: 195 eur

 

KS:0308                                                                                                                                                                     

VS:101130                                                                                                                                                    

Poznámka: priezvisko – kurz AJ UNIcert III 

 

 

 

Abecedný zoznam úspešných uchádzačov:

 

 

NEMECKÝ JAZYK:

 

 

 

Červeňová

Zuzana

Kozáková

Kristyna

Krnáčová

Mária

Pavučková

Sabína

Rošková

Beata

Schwarz

Erik

Sýčová-Milá

Viktória

Voros

Juraj

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

Začiatok kurzu je plánovaný až na letný semester šk.r.  2015/2016 .

Súčasný počet záujemcov nie je dostatočný  na otvorenie kurzu, ale do letného semestra plánujeme zorganizovať ešte jedno kolo zaraďovacích testov. Prípadní ďalší záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť.

Kontakt: valeria.jamrichovafmed.uniba.sk

Kurz je možné otvoriť pri min. počte 12 záujemcov. (max. počet v kurze je 15).

Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať v januári 2016.