Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuálne riešené grantové úlohy

Ing. Janka Bábelová, PhD.

2021 – 2023 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0671/21 Ekonomicko-behaviorálne aspekty dostupného bývania / Economic and behavioural aspects of available housing

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

2020 – 2022 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku / Dyslexia as a cognitive-linguistic disorder and its symptoms in developing literacy skills in the mother tongue (Slovak) and a foreign language (English)

Mgr. Marek Šibal, PhD.

2022 - 2025 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0210/22 Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave

2021 - 2023 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0888/21 Analýza procesov selekcie a systematizovania poznatkov v gréckej filológii počas jej rozkvetu v Ríme Marca Aurelia

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

2020 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0801/20 Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina / Formal and content analysis of the spoken Latin language in Late Antiquity against the background of Augustine's preaching activity

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

2020 – 2022 vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0343/20 Humanista Ondrej Rochotský (1583 – 1623) a jeho latinské školské divadelné hry. Príprava diela na vydanie / The humanist Ondrej Rochotský (1583 –1623) and his Latin school plays. Preparing the work for publication.

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

2020 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0106/19 Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku / Wooden pipe configuration of historic organ positives in Slovakia

2018 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí / Neglected context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th century