Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby latinského jazyka v študijnom programe BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

Názov predmetu: LATINSKÝ JAZYK (pre študijný program Biomedicínska fyzika)

 

ročník           semester                      hod.predn./prakt.                 kredity                   skúška

   1.                  zimný                                0/39                               2                               S

 

Sylabus predmetu: LATINSKÝ JAZYK 

 

   

1.      Úvod do štúdia latinského jazyka, výslovnosť latinských hlások, pravopis, štruktúra

termínov. Prvá latinská a grécka deklinácia

 

2.     Druhá latinská a grécka deklinácia. Adjektíva prvej a druhej deklinácie (predložky 

in, sub; použitie s akuz. a s abl.)

 

3.     Tretia deklinácia – spoluhláskové kmene. Predložky s akuzatívom (post, inter, per,

 contra)

 

4.     Tretia deklinácia – samohláskové kmene. Predložky s ablatívom (cum, ex, pro, sine)

 

5.     Tretia deklinácia – grécke substantíva

 

6.     Štvrtá a piata deklinácia

 

7.     Adjektíva tretej deklinácie

 

8.     Stupňovanie adjektív, adverbiá

 

9.     Číslovky, tvorba receptu

 

10.  Slovesá, štruktúra a tvorba receptu

 

11.  Latinské prefixy

 

12.  Latinské sufixy

 

13. Grécke a latinské kompozitá, hybridné slová

 

 

 Spôsob hodnotenia:

A: priebežný test – 100 bodov, predstavuje 15 % celkového hodnotenia (cca. koniec októbra – po 6. lekcii)

B: záverečný test – 200 bodov, predstavuje 85 % celkového hodnotenia (v skúšobnom období)

 Na úspešné absolvovanie predmetu sa vyžaduje 100 % účasť na seminároch a ovládanie najmenej 60 % predpísaného učiva, t. j. súčet percent dosiahnutých v priebežnom teste (max. 15 %) a percent dosiahnutých v záverečnom teste (max. 85 %) musí byť vyšší ako 60. V prípade, že tento súčet prevyšuje 60, záverečná známka sa udeľuje na základe nasledujúcej stupnice:

 

Záverečná klasifikácia:

 

A         91 – 100 %

B         81 – 90 %

C         73 – 80 %

D         66 – 72 %

E         60 – 65 %

Fx        0 – 59 %