Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby a hodnotenie slovenského jazyka pre zahraničných študentov v študijnom programe VL a ZL - 1. ročník

Študijný program:  VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO a ZUBNÉ LEKÉRSTVO

 

Zimný semester

 

 A. Anamnézy

Učebný materiál:

Čermáková, I. – Stojkovičová, H.: Slovak for Medical Students. Univerzita Komenského, Bratislava 2010.

Voliteľný materiál: Balková, D. a kol.: Odborná slovenčina v medicínskej praxi – kazuistiky. Univerzita Komenského, Bratislava 2010.

 

1. Úvodná hodina, vstup do lekárskej terminológie – ľudské telo.

2. Nemocnica, jej časti a zamestnanci.

3. Návšteva lekára.

4. Vyšetrenie pacienta.

5. Predpisovanie liekov, návšteva lekárne.

6. Typy chorôb (infekčné, detské, pohlavné....).

7. U urológa.

8. Nehody a úrazy.

9. Prvá pomoc.

10. Časté ochorenia srdca a tráviacej sústavy.

11. U gynekológa.

12. Opakovanie a fixácia učiva.

 

B. Práca s textom – odborné texty

Učebný materiál:

Džuganová, B. a kol.: Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov. Univerzita Komenského, Bratislava 2013

 

C. Gramatika (opakovanie)

1. Opakovanie slovesných časov. 

2. Opakovanie skloňovania.

3. Imperatív.

4. Príslovky (času, miesta...).

5. Kondicionál.

6. Správne požívanie spojok.

7. Stupňovanie adjektív a adverbií. Rozdiely medzi adjektívami a adverbiami.

8. Pasívum/particípium perfekta pasíva a jeho adjektivizácia (typ: zlomiť – zlomený)

9. Viacnásobná negácia. 

10. Genitív v odbornom jazyku.

11. Dokonavé a nedokonavé verbá.

12. Opakovanie.

 

D. Všeobecné témy zamerané na slovnú zásobu

1. Nakupovanie – čo mi chýba, čo ma prekvapilo na Slovensku.

2. Život v Bratislave, cestovanie a voľný čas.

3. Bývanie v Bratislave, čo sa mi (ne)páči. 

 4. Komunikácia v praxi: pozvanie a návšteva reštaurácie; rezervácia letenky; študijne oddelenie.

 

Letný semester

 

A. Anamnézy

Učebný materiál:

Čermáková, I. – Stojkovičová, H.: Slovak for Medical Students. Univerzita Komenského, Bratislava 2010.

Voliteľný materiál: Džuganová, B. a kol.: Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov. Univerzita Komenského, Bratislava 2013.

 

1. Úvodná hodina, opakovanie učiva z predchádzajúceho semestra.

2. Začiatok dialógu lekár pacient (dôvod návštevy lekára, získanie základných informácií o pacientovi: meno, adresa, poistenie pacienta, kontakty na príbuzných – pri prijatí do nemocnice).

3. Rodinná anamnéza.

4. Osobná anamnéza.

5. Sociálna a pracovná anamnéza.

6. Anamnéza pri kardiovaskulárnych chorobách.

7. Anamnéza pri chorobách dýchacieho systému.

8. Anamnéza pri chorobách tráviaceho traktu.

9. Traumatologická anamnéza, prvá pomoc.

10. Neurologická anamnéza.

11. Moja prax v nemocnici.

12. Opakovanie a fixácia učiva.

 

B. Práca s textom – kazuistiky

Učebný materiál: Balková, D. a kol.: Odborná slovenčina v medicínskej praxi – kazuistiky. Univerzita Komenského, Bratislava 2010.

 

Výber kazuistík podľa preberanej anamnézy.

 

C. Gramatika (opakovanie)

1. Opakovanie slovesných časov. 

2. Dokonavé/nedokonavé slovesá.

3. Deverbatíva/ tvorba slovesných podstatných mien (typ: dýchať – dýchanie).

4. Pasívum/particípium perfekta pasíva a jeho adjektivizácia (typ: zlomiť – zlomený).

5. Kondicionál.

6. Správne požívanie spojok, keď a aby.

7. Stupňovanie adjektív a adverbií. Rozdiely medzi adjektívami a adverbiami v základnom stupni.

8. Opakovanie akuzatívu.

9. Opakovanie datívu. 

10. Opakovanie lokálu.

11. Opakovanie genitívu /odborný jazyk.

12. Opakovanie inštrumentálu.

 

D. Všeobecné témy zamerané na slovnú zásobu

1. Krajina, z ktorej pochádzam, mesto, kde bývam a moja rodina.

2. Prečo chcem byť lekárom, štúdium na LFUK v Bratislave, môj najobľúbenejší predmet na fakulte, najzaujímavejší predmet.

3. Byt a doprava v Bratislave, ktoré miesta v Bratislave mám rád a moje hobby.

 

 

4. Zdravé a nezdravé jedlo, výživa, zdravý životný štýl, pohyb.

HODNOTENIE

 

Zimný semester

 

Priebežné hodnotenie:

100% účasť na seminároch

Minimálne 1 priebežný test minimálne na 60 %


Záverečné hodnotenie:

Kreditný test minimálne na 60 %

Celkové hodnotenie sa určí zo získaných hodnotení v pomere 15% priebežný test a 85% záverečný test.

 

Letný semester

 

Priebežné hodnotenie:

100% účasť na seminároch

minimálne 1 priebežný test minimálne na 60 %


Záverečné hodnotenie:

Ústna skúška

 

Klasifikačná stupnica:

A – výborne (numerická hodnota 1)             91 – 100%

B – veľmi dobre (numerická hodnota 1,5)    81 – 90 %

C – dobre (numerická hodnota 2)                 73 – 80 %

D – uspokojivo (numerická hodnota 2,5)      66 – 72 %

E – dostatočne (numerická hodnota 3)          60 – 65 %

Fx – nedostatočne (numerická hodnota 4)    menej ako 60 %