Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby a hodnotenie pre anglický jazyk VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Študijný program: VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

Názov predmetu: ANGLICKÝ JAZYK

ročník           semester                      hod.predn./prakt.                 kredity                   skúška

   2.                  zimný                                0/36                                2                               HK

                        letný                                  0/36                                2                               S

Sylabus predmetu: ANGLICKÝ JAZYK

 

Čítanie s porozumením: Typy a najdôležitejšie stratégie čítania. Extrakcia informácií, faktov, názorov, myšlienok. Rozlišovanie relevantných a irelevantných informácií/faktov a názorov. Štýl, charakteristika a organizácia vedeckého článku, vedecko-populárneho článku, propagačného a informatívneho textu.

Počúvanie s porozumením: Pochopenie zmyslu podstatných informácií hovoreného prejavu a presné porozumenie odborného prehovoru. Reprodukcia, parafrázovanie hlavnej myšlienky.

Hovorený prejav: Samostatný a reprodukovaný hovorený prejav. Textotvorné operácie - parafráza, redukcia východiskového textu (ústneho, písomného). Situačné a problémové cvičenia, reproduktívne a opisné cvičenia, dialógy, diskusia atď.

Písomný prejav: Samostatný písomný prejav sa rozvíja pri nácviku čítania a počúvania s porozumením. Spočíva v nácviku písania súhrnov, konspektov študijného materiálu, vypracovania bodového záznamu hovoreného prejavu, písania lekárskych správ, kazuistika.

Gramatika: Uplatňovanie sémanticko-funkčného prístupu v kombinácii s rozširovaním a prehlbovaním gramatických štruktúr a javov v kontexte  i izolovane, systém anglických časov, infinitív, pasívum, spájanie a skracovanie viet, vedľajšie vety atď.

Slovná zásoba: Aktívne zvládnutie odbornej slovnej zásoby v kontexte, rozlišovanie laických a odborných výrazov medicínskej terminológie. Tvorenie slov pomocou sufixov a prefixov. Kolokácie.

 

Príprava samostatného projektu a jeho prezentácia pomocou IKT.

 

 

 

Tematické okruhy a gramatické javy:

 

Zimný semester

 

1. ANATOMY. Articles.

2. CARDIOLOGY. Present tense.

3. ONCOLOGY. Past tenses.

4. SURGERY. Perfect tenses.

5. ADDITIONAL READING. Summarising, comprehension check.

6. ONCOSURGERY.  Organizing text. Midterm test

7. INFECTIOUS DISEASES. Passive voice.

8. PAEDIATRICS. Verb patterns.

9. ADDITIONAL READING. Summarising, comprehension check.

8. PSYCHIATRY. Modals.

9. RADIOLOGY. Comparison of adjectives.

10. ADDITIONAL READING. Summarising, comprehension chek.

11. LISTENING.  REVISION.

12. CREDIT TEST, Progress evaluation, discussion.

 

 

Letný semester

 

1. GYNAECOLOGY. Indirect speech, prepositions.

2. DENTISTRY. Punctuation and spelling.

3. STUDENTS' PRESENTATIONS

4. MEDICAL HISTORY. Pronouns and determiners.

5. GENETICS. Word formation.  

5. STUDENTS' PRESENTATIONS

6. IOCHEMISTRY. Relative clauses, word order.

7. REVISION. Midterm test

8. CLONING. Future tenses.

9. STUDENTS' PRESENTATIONS

10. ALTERNATIVE MEDICINE. Singular and plural of nouns, number and concord, numbers.

11. MEDICAL ETHICS. Conditionals, wish/if only clauses, time clauses.

12.  REVISION. STUDENTS' PRESENTATIONS

 

HODNOTENIE

Hodnotenie predmetu, ktorý má v študijnom programe označenie „HK“ sa uskutočňuje priebežnou kontrolou študijných výsledkov formou písomného testu a na hodnotenie sa používa tá istá stupnica ako na hodnotenie skúšky. Pre hodnotenie testov sa používa nasledovné percentuálne hodnotenie s prevodom na klasifikačnú stupnicu:

A – výborne (numerická hodnota 1)             91 – 100 %

B – veľmi dobre (numerická hodnota 1,5)    81 – 90 %

C – dobre (numerická hodnota 2)                 73 – 80 %

D – uspokojivo (numerická hodnota 2,5)      66 – 72 %

E – dostatočne (numerická hodnota 3)         60 – 65 %

Fx – nedostatočne (numerická hodnota 4)    menej ako 60 %

Záverečné hodnotenie predmetu sa uskutočňuje formou skúšky. Povinnou súčasťou každej skúšky je písomný test. Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 60 % správnych odpovedí. Ak študent dosiahne 59 a menej % správnych odpovedí, je hodnotený známkou „Fx“a test musí opakovať.