Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby a hodnotenie latinskej lekárskej terminológie v študijnom programe všeobecné lekárstvo

SYLABY A HODNOTENIE PRE LATINSKÚ LEKÁRSKU TERMINOLÓGIU

Študijný program: VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

Názov predmetu: LATINSKÝ JAZYK 1

1. ročník        zimný semester         25 hodín         1 kredit          hodnotenie: HK

 

Sylabus predmetu: LATINSKÝ JAZYK 1

 

1. Úvod do štúdia latinčiny. Stručný historický prehľad. Postavenie latinčiny medzi románskymi jazykmi. Výslovnosť, základné gramatické pojmy, skloňovanie substantív, prehľad deklinácií, štruktúra viacslovných termínov.

2. Prvá latinská a grécka deklinácia. Adjektíva prvej deklinácie. 

3. Druhá latinská a grécka deklinácia. Adjektíva druhej deklinácie.

4. Tretia deklinácia – spoluhláskové kmene.

5. Substantíva tretej deklinácie a adjektíva prvej a druhej deklinácie, skratky a eponymá.

6. Tretia deklinácia – samohláskové kmene: mužský a ženský rod.

7. Tretia deklinácia – samohláskové kmene: stredný rod.

8. Štvrtá a piata deklinácia.

9. Adjektíva tretej deklinácie.

10. Stupňovanie adjektív.

11. Opakovanie. Príprava na test.

12. Záverečný kreditový test.

13. Vyhodnotenie testu.

 

Spôsob hodnotenia:

A: priebežný test – 50 bodov, predstavuje 15 % celkového hodnotenia (koniec októbra – po 5. lekcii)

B: záverečný test – 100 bodov, predstavuje 85 % celkového hodnotenia (v 12. týždni výučby v zimnom semestri)

Na úspešné absolvovanie predmetu sa vyžaduje 100 % účasť na seminároch a ovládanie najmenej 60 % predpísaného učiva, t. j. súčet percent dosiahnutých v priebežnom teste (max. 15 %) a percent dosiahnutých v záverečnom teste (max. 85 %) musí byť vyšší ako 60. V prípade, že tento súčet prevyšuje 60, hodnotiaci kredit sa udeľuje na základe nasledujúcej stupnice:

Záverečná klasifikácia:

 

A         91 – 100 %

B         81 – 90 %

C         73 – 80 %

D         66 – 72 %

E         60 – 65 %

Fx        0 – 59 %

 

 

 

Názov predmetu: LATINSKÝ JAZYK 2

1. ročník        letný semester           25 hodín         2 kredity        hodnotenie: S

 

Sylabus predmetu: LATINSKÝ JAZYK 2

 

1. Opakovanie skloňovania substantív a adjektív, tretia deklinácia – grécke substantíva.

2. Tretia deklinácia – grécke substantíva – pokračovanie, klinické termíny s koncovkami -itis, -osis, -oma.

3. Číslovky a slovesné tvary v lekárskej terminológii.  

4. Stavba receptu a príklady receptov.

5. Precvičovanie písania receptov.

6. Latinské a grécke prefixy.

7. Grécke slová v medicínskej terminológii.

8. Latinské a grécke sufixy. Adaptácia gréckych pomenovaní chorôb.

9. Príslovky v lekárskej terminológii.

10. Kompozitá v medicínskej terminológii.

11. Kompozitá – pokračovanie.

12. Patologicko-anatomická diagnóza, príklady. Hippokratova prísaha.

13. Záverečné opakovanie, latinské memorabilia.

 

Spôsob hodnotenia:

A: priebežný test – 50 bodov, predstavuje 15 % celkového hodnotenia (koniec marca – po 10. lekcii)

B: záverečný test – 200 bodov, predstavuje 85 % celkového hodnotenia (v skúšobnom období)

Na úspešné absolvovanie predmetu sa vyžaduje 100 % účasť na seminároch a ovládanie najmenej 60 % predpísaného učiva, t. j. súčet percent dosiahnutých v priebežnom teste (max. 15 %) a percent dosiahnutých v záverečnom teste (max. 85 %) musí byť vyšší ako 60. V prípade, že tento súčet prevyšuje 60, záverečná známka sa udeľuje na základe nasledujúcej stupnice:

 

Záverečná klasifikácia:

 

A         91 – 100 %

B         81 – 90 %

C         73 – 80 %

D         66 – 72 %

E         60 – 65 %

Fx        0 – 59 %