Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby a hodnotenie anglického jazyka

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:  ZUBNÉ LEKÁRSTVO

 

Názov predmetu: ANGLICKÝ JAZYK

ročník           semester                      hod.predn./prakt.                 kredity                   skúška

   2.                  zimný                                0/36                                2                         HK

          

Sylabus predmetu: ANGLICKÝ JAZYK

 

Čítanie s porozumením: Typy a najdôležitejšie stratégie čítania. Extrakcia informácií, faktov, názorov, myšlienok. Rozlišovanie relevantných a irelevantných informácií/faktov a názorov. Štýl, charakteristika a organizácia vedeckého článku, vedecko-populárneho článku, propagačného a informatívneho textu.

Počúvanie s porozumením: Pochopenie zmyslu podstatných informácií hovoreného prejavu a presné porozumenie odborného prehovoru. Reprodukcia, parafrázovanie hlavnej myšlienky.

Hovorený prejav: Samostatný a reprodukovaný hovorený prejav. Textotvorné operácie - parafráza, redukcia východiskového textu (ústneho, písomného). Situačné a problémové cvičenia, reproduktívne a opisné cvičenia, dialógy, diskusia atď.

Písomný prejav: Samostatný písomný prejav sa rozvíja pri nácviku čítania a počúvania s porozumením. Spočíva v nácviku písania súhrnov, konspektov študijného materiálu, vypracovania bodového záznamu hovoreného prejavu, písania lekárskych správ, kazuistika.

Gramatika: Uplatňovanie sémanticko-funkčného prístupu v kombinácii s rozširovaním a prehlbovaním gramatických štruktúr a javov v kontexte  i izolovane, systém anglických časov, infinitív, pasívum, spájanie a skracovanie viet, vedľajšie vety atď.

Slovná zásoba: Aktívne zvládnutie odbornej slovnej zásoby v kontexte, rozlišovanie laických a odborných výrazov medicínskej terminológie. Tvorenie slov pomocou sufixov a prefixov. Kolokácie.

 

Tematické okruhy a gramatické javy

 

Zimný semester

 

1. ANATOMY. Articles.

2. CARDIOLOGY. Present tense.

3. SURGERY. Perfect tenses.

4. ONCOSURGERY.  Organizing text. 

5. GYNAECOLOGY. Indirect speech, prepositions.

6. DENTISTRY. Punctuation and spelling. Midterm test

7. INFECTIOUS DISEASES. Passive voice.

8. MEDICAL HISTORY. Pronouns and determiners.

9. RADIOLOGY. Comparison of adjectives

10. MEDICAL ETHICS. Conditionals, wish/if only clauses, time clauses.

11. STUDENTS' PRESENTATIONS. REVISION.

12. CREDIT TEST, progress evaluation, discussion.

 

HODNOTENIE

Hodnotenie predmetu, ktorý má v študijnom programe označenie „HK“ sa uskutočňuje priebežnou kontrolou študijných výsledkov formou písomného testu a na hodnotenie sa používa tá istá stupnica ako na hodnotenie skúšky. Pre hodnotenie testov sa používa nasledovné percentuálne hodnotenie s prevodom na klasifikačnú stupnicu:

A – výborne (numerická hodnota 1)             91 – 100 %

B – veľmi dobre (numerická hodnota 1,5)    81 – 90 %

C – dobre (numerická hodnota 2)                 73 – 80 %

D – uspokojivo (numerická hodnota 2,5)      66 – 72 %

E – dostatočne (numerická hodnota 3)         60 – 65 %

Fx – nedostatočne (numerická hodnota 4)    menej ako 60 %