Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Informácie pre študentov

Výučba v akademickom roku 2017 - 2018

Výučba anglického jazyka, latinskej lekárskej terminológie a slovenského jazyka v študijných odboroch všeobecné a zubné lekárstvo sa začína 19. februára 2018.

Výučba anglického jazyka s Ing. Cibulkovou sa začne v utorok 20. februára 2018.

Povinnú a odporúčanú literatúru možno zakúpiť v predajni kníh a skrípt LFUK vedľa veľkej posluchárne.

Povinná a odporúčaná študijná literatúra

Povinná literatúra (slovenský študijný program)

Latinská lekárska terminológia (1. roč.)

Bujalková, M., Šimon, F.: Terminologia Medica Latina. Martin: Osveta 2015.

Anglický jazyk (2. roč. VL a 2.r. ZL)

Bábelová, J., Friedová, L.: New English for Medical Students,  Bratislava: Univerzita Komenského 2014. 304 s. ISBN 978-80-223-3495-2.

Nemecký jazyk (povinne voliteľný predmet vo 4. roč.)

Ivanová, A., Hromadová, K.: Deutsch für medizinische Berufe. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 262 s. ISBN 978-80-223-3400-6.

 V tomto školskom roku sa povinne voliteľný predmet Nemecký jazyk neotvára.