Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúška z anglického jazyka

Skúška z odborného jazyka sa koná v skúšobnom období zimného a letného semestra (január, máj a jún). Skúšobnú komisiu tvoria dvaja učitelia cudzieho jazyka a školiteľ.

Doktorand je povinný naštudovať v cudzom jazyku odbornú literatúru v rozsahu minimálne 200 strán.

 Priebeh skúšky:

 1. Doktorand sa komisii predstaví, uvedie svoj profesionálny životopis.

 2. Čítanie s porozumením.

Doktorand prečíta vybraný text z naštudovanej odbornej literatúry. Skúšajúci overuje jeho porozumenie reprodukciou obsahu v anglickom jazyku, vysvetlením odborných termínov, prípadne prekladom.

 3. Posluch s porozumením.

Doktorand si vypočuje krátky súvislý text zo svojho študijného odboru (zo záznamu alebo prečítaný skúšajúcim). Doktorand reprodukuje jeho obsah v anglickom jazyku .

 4. Prezentácia.

Doktorand si pripraví prezentáciu odbornej témy (elektronická forma PowerPoint a pod.), v ktorej sa zameria na svoju doktorandskú dizertačnú prácu (alebo jej časť).

V tejto časti skúšky po monologickej časti nasleduje dialóg na odbornú tému, doktorand preukáže schopnosť komunikovať.