Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijná literatúra: Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book.

 

Rozdelenie PhD. študentov v ak. roku 2019/20 do skupín na výučbu anglického jazyka podľa dosiahnutých výsledkov v teste

ROZVRH ANGLICKÝ JAZYK DOKTORANDI ak. rok 2019/20

Výučba pre skupinu Mgr. Hromadovej, PhD. (katarina.hromadovafmed.uniba.sk s dvojsemestrálnou výučbou sa začne 17.2.2019 o 8.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici


Výučba pre skupinu Mgr. Kotlebovej, PhD. (patricia.kotlebovafmed.uniba.sk) sa začne 24.2 o 08.30 v miestnosti M 107 na Moskovskej ulici č.2.


Výučba pre skupinu Mgr. Vasiľovej (linda.vasilovafmed.uniba.sk) sa začne 25.2. o 13.30 v miestnosti M 106 na Moskovskej ulici č. 2

Skupina doktorandov bez povinnej výučby sa dohodne s vyučujúcou Ing. Jankou Bábelovou, PhD. (janka.babelovafmed.uniba.sk) na skúške, ktorú môžu doktorandi absolvovať v skúškovom období v zimnom alebo letnom semestri ak. roku 2019/20. 

Aktuálne informácie pre doktorandov o možnosti odkladu doktorandskej skúšky z anglického jazyka

Vážení doktorandi,

 

Ústav cudzích jazykov (ďalej len „ÚCJ“) ako aktívna súčasť Lekárskej fakulty UK (ďalej len „LF UK“) má záujem poskytovať všetkým študentom kvalitné vzdelanie.

V súlade s víziou fakulty zvyšovať výstupy v rámci doktorandského štúdia aj ÚCJ poskytuje doktorandom − v závislosti od jazykovej úrovne AJ príslušného doktoranda − možnosť zdarma zvyšovať si jazykové kompetencie z odborného anglického jazyka, a to formou aktívnej účasti na seminároch alebo individuálnych konzultáciách. Tieto semináre/konzultácie sú obligatórnym predmetom v rámci doktorandského štúdia a končia sa komisionálnou skúškou, ktorú je potrebné realizovať v prvom roku štúdia, t. j. do 31. 08. príslušného akademického roka. Detailnejšie informácie o skúške nájdete na webovej stránke ÚCJ v časti Doktorandské štúdium/Skúška z odborného jazyka.

Úspešné absolvovanie komisionálnej skúšky z odborného anglického jazyka je nevyhnutnou prerekvizitou na realizáciu dizertačnej skúšky.

Snaha naplniť ciele LF UK v oblasti vzdelávania, a to predovšetkým realizáciou seminárov odborného anglického jazyka a poskytovaním individuálnych konzultácií ÚCJ priamo prispieva k zvyšovaniu jazykovej a komunikačnej úrovne doktorandov. Primárnym cieľom je umožniť doktorandom zúčastniť sa predmetnej skúšky so zameraním na ich jazykovú kompetenciu, ktorá musí v súlade so Spoločným európskym rámcom pre jazyky (ďalej len „CEFR“) zodpovedať minimálne úrovni B1+.

V prípade, že doktorand reflektuje potrebu zvýšiť si svoju jazykovú alebo komunikačnú kompetenciu, môže adresovať prednostovi ÚCJ písomnú žiadosť o odklad realizácie skúšky z odborného anglického jazyka na obdobie maximálne jedného roka. Skúška z odborného anglického jazyka sa teda musí realizovať najneskôr do konca druhého roka štúdia, t. j. do 31. 08. príslušného akademického roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa žiadosti vyhovelo.