Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Anglický jazyk je neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia. Výučba doktorandov v prvom ročníku je zameraná na integráciu receptívnych a produktívnych komunikačných schopností na pokročilej úrovni s dôrazom na odbornú terminológiu zohľadňujúcu potreby študentov v ich profesijnej praxi. S dôrazom na potreby praxe štúdium anglického jazyka umožňuje študentom komunikovať na požadovanej úrovni v písomnej aj ústnej forme, prezentovať výsledky ich vlastných výskumov na medzinárodných konferenciách a workshopoch v anglickom jazyku. Študenti rozširujú svoje jazykové kompetencie prostredníctvom základnej komunikácie v každodenných pracovných situáciách so zameraním na situácie v univerzitnom a lekárskom prostredí so zvláštnym dôrazom na jazykové kompetencie vo zvolenom odbore doktorandského štúdia. Kurz je zameraný na rozšírenie požadovanej odbornej slovnej zásoby s osobitným dôrazom na potreby praxe v jednotlivých špecializáciách.

Informácie o začiatku výučby v akademickom roku 2021/22

Milí doktorandi,

výučba anglického jazyka pre PhD. štúdium sa začne v týždni od 4. októbra 2021 ONLINE v systéme Moodle a MS Teams. 

MS Teams: Prosíme, aby ste si pomocou vašej UNIBA adresy nainštalovali do počítačov MS TEAMS, cez ktorý prebehne prvé stretnutie.

Moodle: Prácu s touto platformou vám ozrejmia vyučujúce na prvej online hodine. 

Návod, ako sa prihlásiť do vašej emailovej adresy, ktorá pozostáva z vášho priezviska a čísla (napr. novak28uniba.sk), nájdete na stránke www.moja.uniba.sk. Následne kliknete na odkaz univerzitný e-mail OFFICE 365 a môžete sa prihlásiť do mailu. Heslo je rovnaké ako pri prihlásení do AISu.

Ako študenti univerzity máte aj právo nainštalovať si do vašich počítačov zdarma balík OFFICE 365.

Informácie a návody o online výučbe sú na stránke  https://uniba.sk/elearning/. Tam nájdete postup na inštálaciu MS TEAMS, aj ako sa prihlásiť do Moodle.

Tešíme sa na prvé stretnutia. Bližšie informácie obdržíte aj od svojich vyučujúcich (viď sekcia Rozdelenie PhD študentov) na svoj UNIBA mail, v prípade problémov ich prosím kontaktujte (viď sekcia Kontakty na vyučujúcich).

OZNAM PRE DOKTORANDOV, KTORÍ ABSOLVOVALI SKÚŠKU V ŠKOLSKOM ROKU 2019/21 A 2020/21


Vážení doktorandi,

protokoly o vykonaní skúšky z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnili v online režime (v LS 2019/2020, ZS a LS 2020/2021), si v prípade záujmu môžete vyzdvihnúť na sekretariáte Ústavu cudzích jazykov LF UK, Moskovská 2, zvýšené prízemie vpravo, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 h.

Exempláre na vyzdvihnutie sú určené do vášho osobného archívu. Pripomíname, že jeden exemplár protokolu bol po každom skúškovom termíne doručený na Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov LF UK.

Rozdelenie PhD. študentov do skupín na výučbu anglického jazyka podľa dosiahnutých výsledkov v teste

Kontakty na vyučujúcich

Mgr. Katarína Hromadová, PhD. (katarina.hromadovafmed.uniba.sk

Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.(erika.jurisovafmed.uniba.sk

Mgr. Linda Vasiľová, PhD. (linda.vasilovafmed.uniba.sk)

Skupina doktorandov bez povinnej výučby sa dohodne s vyučujúcou Ing. Jankou Bábelovou, PhD. (janka.babelovafmed.uniba.sk) na skúške, ktorú môžu doktorandi absolvovať v skúškovom období najlepšie hneď v zimnom alebo letnom semestri príslušného akademického roku.

Vstupný test z anglického jazyka a organizácia kurzu

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca.