Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúšky

 

 

 

Priebeh skúšky - Zubné lekárstvo

Skúšku z fyziológie tvoria 2 časti: písomný test a ústna skúška. Termín, na ktorý sa študent zapisuje, je dňom konania oboch častí skúšky. 

TEST

Začiatok: 8.00 hod

Miesto konania: Fyziologický ústav, Praktikáreň A !!!

  • Študent odpovedá na 10 otázok, každú z inej kapitoly fyziológie (tvorivé odpovede). Na vypracovanie testu je čas 30 minút. Za každú otázku možno získať maximálne 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac. 
  • Výsledok testu sa študent dozvie od učiteľa, ktorý test hodnotil.

ÚSTNA SKÚŠKA

Začiatok: po teste

Študent si losuje dve otázky. Skúšajúci kladie ďalšie doplňujúce otázky. Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada na ústnu odpoveď a výsledok testu, ako aj na hodnotenie práce študenta počas semestra (preverovanie vedomostí, aktivita na praktických cvičeniach, kvalita protokolov).

Dôležité upozornenia 

  • V prípade neúspešne vykonaného testu (menej ako 28 bodov) študent nepostupuje na ústnu skúšku. Výnimka platí pre posledný (t.j. druhý) termín u študentov, ktorí si preniesli fyziológiu do 3. ročníka. Týmto študentom je umožnená ústna skúška aj v prípade, ak neuspejú v teste (získajú menej ako 28 bodov).
  • Študent, ktorý neuspel v teste, musí test pri nasledujúcom termíne/termínoch opakovať, a až po jeho úspešnom vykonaní postupuje na ústnu skúšku.
  • Študent, ktorý neuspel na ústnej skúške, nemusí pri nasledujúcom termíne opakovať test, ak v ňom už raz uspel. 
  • Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie a splnení prerekvizity, ktorou je úspešne vykonaná skúška z anatómie. Študent, ktorý nemá úspešne vykonanú skúšku z anatómie alebo sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá. 
  • Na obe časti skúšky (test i ústnu) je potrebné priniesť si index.
  • Na skúške sa vyžaduje slušný, formálny odev.