Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Milá študentka, milý študent,

výučba fyziológie pokračuje, prebiehať bude v bezkontaktnej forme podľa pokynov vedenia LFUK. 

Pre viac informácií kliknite sem

 

Program e-learningovej výučby fyziológie (od 23.3.2020 do odvolania):

 

 

 

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov z predmetu Fyziológia pre zubné lekárstvo:

 

 1. Na udelenie kreditov musí študent splniť nasledovné podmienky:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre

  • písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh

  • vypracovať zadané seminárne práce

  • aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí

  • počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy

  • na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

2. Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje:

  • po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

  • po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

 

3.      Ak sa študent nemôže resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť, svoju neúčasť zdôvodniť a toto praktické cvičenie si nahradiť ešte v týždni výučby vymeškanej témy alebo na konci semestra. Na konci semestra je možné so súhlasom príslušného pedagóga nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia. (V celkom ojedinelých prípadoch, po dokladovaní mimoriadnych okolností a schválení písomnej žiadosti študenta prednostkou ústavu, možno na konci semestra maximálne nahradiť až 5 praktických cvičení.)

 

4.      Študent, ktorý vymeškal a nenahradil si praktické cvičenia alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.          

 

5.      Upozornenie: prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1.

 

 

                                                                                                 Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

                                                                                                              prednostka Fyziologického ústavu