Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Team Based Learning

Čo je TBL

Team based learning (TBL)

 

je vzdelávacia metóda, v rámci ktorej študenti pracujú v menších skupinách (zvyčajne 5-7 členov). Štruktúru TBL tvorí

1. Prípravná fáza: prednášky, praktická výučba, samoštúdium odporúčanej literatúry a pod.

2. Práca „v škole“, ktorá zahŕňa niekoľko krokov, znázornených v schéme poniže.

TBL je povinnou súčasťou výučby na Fyziologickom ústave, v každom semestri sú do výučby sú zaradené 2 moduly TBL.

 

Aká je organizácia TBL?

DOMÁCA PRÍPRAVA

 

PRÁCA V POSLUCHÁRNI (120 min)

Zadanie témy  a odporúčanej literatúry, samoštúdium

 

 

Test – overenie vedomostí jednotlivca

 

 

Test – overenie vedomostí tímu

 

Mini-

prednáška

(v prípade potreby)

 

Klinická aplikácia poznatkov

Téma sa zverejní 7-10 dní pred TBL.

 

Multiple choice test (5 otázok), odpovedá každý študent jednotlivo (písomne).

 

Ten istý multiple choice test, tímy prezentujú kartičky s tímovou odpoveďou. V diskusii tímy zdôvodňujú svoje odpovede.

 

 

Vysvetlia sa nejasnosti zistené v diskusii

 

Prezentuje sa klinický problém súvisiaci s témou. Tímy odpo-vedajú na 5 otázkok s možnosťou multiple choice odpovede.  V diskusii tímy zdôvodňujú svoje odpovede.

 

Na TBL máte možnosť

- naštudovať si tému a overiť si svoje poznatky,

- v rámci tímovej diskusie si ozrejmiť nejasnosti a utvrdiť si vedomosti o fyziologických funkciách,

- naučiť sa využívať teoretické poznatky v klinickom kontexte,

- trénovať si klinické uvažovanie a argumentovanie.

 

TBL - Fyziológia vylučovacieho systému

Kto - kde - kedy?

Dátum

Krúžky

Posluchárne

4.3.2020

1-4, 7

Poslucháreň 06, Moskovská

       8:30 – 10:30

8-18

Ladzianskeho poslucháreň

 

(krúžky 5, 6, 19-30    samoštúdium)

 

11.3.2020

5, 6, 19-21

Poslucháreň 06, Moskovská

      8:30 – 10:30

22-30

Ladzianskeho poslucháreň

 

(Krúžky 1- 4, 7-18      samoštúdium)

-  Zmena skupiny/termínu je možná vo výnimočných prípadoch. Kontaktujte v tejto veci svojho krúžkového učiteľa a mailujte na katarina.babinska@fmed.uniba.sk

-  TBL je povinnou súčasťou výučby fyziológie, robí sa prezencia.

TBL tímy – nájdite si číslo svojho tímu

- Na TBL budete pracovať v TBL tímoch, ktoré nie sú totožné s vašimi študijnými skupinami.

- Kliknite na linky poniže a zistite si číslo TBL tímu, do ktorého ste zaradená/ý.

- V rovnakom tíme pracujete na všetkých TBL počas školského roka.

TBL tímy 1A - 8A (Študijné skupiny 5, 6, 19 - 21)

TBL tímy 9A - 23A (Študijné skupiny 22 - 30)

TBL tímy 1B - 8B (Študijné skupiny 1 - 4, 7)

TBL tímy 9B - 26B (Študijné skupiny 8 - 18)

Téma TBL

Témy na samoštúdium

Fyziológia obličiek

najmä:

- Glomerulárna filtrácia a jej regulácia

- Tubulárne procesy a ich regulácia

- Posudzovanie funkcie obličiek – klírens kreatinínu, koncentračný test, zrieďovací test, vyšetrenie moču

- Systém renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

- Antidiuretický hormón

Článok

Podracká Ľ. Diferenciálna diagnóza hematúrie

http://www.solen.sk/pdf/d54b667d8ab16eb1514cd0a2bd646c48.pdf

 

- Obličky a regulácia acidobázickej rovnováhy

 

 

Klinický prípad

Pochopenie teoretických poznatkov z fyziológie obličiek sa bude diskutovať na prípade pacienta s odchýlkami obličkových funkcií (napr. hematúria, glukozúria, polyúria).