Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúšky

Nové otázky na skúšku z fyziológie platné od školského roka 2018-19 si môžete stiahnuť tu:

VL - otázky na skúšku - od 1819

 

 

Sylabus k písomnej a ústnej skúške z fyziológie si môžete stiahnuť tu:

Sylabus k ústnej a písomnej skúške z fyziológie

Sylabus popisuje otázky na ústnu skúšku z fyziológie vo väčších detailoch. Zo sylabu vychádzajú aj otázky na písomnú časť skúšky.

 

Priebeh skúšky - Všeobecné lekárstvo

Skúška z fyziológie je rozložená na dva dni a tvoria ju tieto časti: písomný test, praktická skúška a ústna skúška. Termín, na ktorý sa študent zapisuje, je dňom konania ústnej skúšky. Deň predtým sa koná praktická skúška a test.

 

Praktická skúška a test

Začiatok: 8.00 hod

Miesto konania: Fyziologický ústav, Praktikáreň A

 

1. Test

A. Študent odpovedá na 10 otázok, každú z inej kapitoly fyziológie (tvorivé odpovede). Na vypracovanie testu je čas 30 minút. Za každú otázku možno získať maximálne 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac.

B. Výsledok testu sa študent dozvie v deň konania testu do 12.00 hod. Informáciu podáva učiteľ, ktorý ho skúšal praktickú skúšku a hodnotí aj test.

C. Po ukončení testu študenti opúšťajú praktikáreň a sú postupne pozývaní na praktickú skúšku. 

 

2. Praktická skúška

A. Študent si losuje praktickú úlohu, ktorá môže byť označená písmenom P alebo T. 

 • Otázky s označením P: Študent zrealizuje úlohu a napíše stručný protokol, kde okrem iného uvedie aj svoje výsledky, resp. svoje pozorovania

• Otázky s označením T: Nevyžaduje sa úlohu vykonať, študent popíše úlohu a napíše stručný protokol, kde okrem iného uvedie aj možné výsledky, resp. opis očakávaného pozorovania

B. Po ukončení prípravy je študent preskúšaný. V odpovedi  uvedie úlohu teoretickými poznatkami, vysvetlí princíp a postup úlohy, v závere posúdi výsledok.

 

Ústna skúška

Začiatok: 8.00 hod.

Študent si losuje dve otázky. Skúšajúci kladie ďalšie doplňujúce otázky.

Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada na ústnu odpoveď, výsledok testu a praktickej skúšky, ako aj na hodnotenie práce študenta počas semestra (kreditové testy, aktivita na praktických cvičeniach, protokoly).

 

Dôležité upozornenia 

  • V prípade neúspešne vykonaného testu (menej ako 28 bodov) alebo praktickej skúšky študent nepostupuje na ústnu skúšku. Výnimka platí pre posledný (t.j. druhý) termín u študentov, ktorí si preniesli fyziológiu do 3. ročníka. Týmto študentom je umožnená ústna skúška aj v prípade, ak neuspejú v teste (získajú menej ako 28 bodov).
  • Pri nasledujúcom termíne/termínoch opakuje študent tie časti skúšky, v ktorých neuspel a až po ich úspešnom vykonaní postupuje na ústnu skúšku. 
  • Študent, ktorý neuspel na ústnej skúške, nemusí pri nasledujúcom termíne opakovať praktickú skúšku ani test, ak v nich už raz uspel. 
  • Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie a splnení prerekvizity, ktorou je úspešne vykonaná skúška z anatómie. Študent, ktorý nemá úspešne vykonanú skúšku z anatómie alebo sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá. 
  • Na obe časti skúšky (praktickú i ústnu) je potrebné priniesť si index.
  • Na skúške sa vyžaduje slušné, formálne oblečenie.