Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

S kým sa u nás môžete stretnúť...

 

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUKje profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK v Bratislave. Špecializuje sa na  lekársku neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu  človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu.

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (školiteľ RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.), sa venoval riešeniu problematiky centrálnej regulácie činnosti sympatikoadrenálneho systému. V roku 2008 obhájil habilitačnú prácu s názvom “Neurobiologický princíp patofyziológie nádorových ochorení “. Venuje sa výskumu úlohy neuro-endokrinno-imunitných interakcií v etiopatogenéze somatických chorôb.

 

 

   

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Dušan Michalík, CSc.

Docent v odbore normálna a patologická fyziológia na LF UK v Bratislave, Zameriava sa na klinickú fyziológiu a patofyziológiu kardiovaskulárneho systému. V rokoch 1971-1987 pracoval na Oddelení klinickej fyziológie Ústavu patologickej fyziológie LF UK, kde sa venoval problematike vývinových zmien funkcií krvného obehu, a tiež variáciám elektrického poľa srdca.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

Zástupkyňa prednostky ústavu

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde neskôr obhájila aj svoju dizertačnú prácu a získala hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia. Postgraduálne štúdium na University of London vo Veľkej Británii ukončila získaním titulu Master of Human Nutrition. Po ukončení štúdia sa 12 rokov venovala vedeckej a výskumnej práci v oblasti humánnej výživy. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF UK. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike gastrointestinálnej dysfunkcie  pri autizme a spolupracuje na skúmaní rôznych aspektov výživy a zdravia človeka.

 

 

 

 

 

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

Tajomník Fyziologického ústavu LFUK

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV ukončil v roku 2006. V súčasnosti je odborným asistentom na Fyziologickom ústave LF UK, koordinuje pedagogiku ústavu, venuje sa problematike kardiovaskulárneho systému a výskumu efektov melatonínu.

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslava Babková - Durdiaková, PhD.

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 nastúpila ako interná doktorandka na Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v študijnom odbore Normálna a patologická fyziológia, ktoré v roku 2014 úspešne ukončila. Venuje sa štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám. 

 

 

 

 

 

  

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

po skončení štúdia pracovala ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Pod vedením prof Krišku pracovala na práci Compliance pacientov k liečbe a podielala sa na práci Liekového informačného centra. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Spanielsko.  Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 pracovala ako senior analytik pre Health Policy Institute, kde sa venovala najmä kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK.  Od roku 2013 je odborným asistentom na Fyziologickom ústave a venuje sa práci v ACVA. Je odborným garantom predmetu Manažment kvality v zdravotníctve programu Master of Science na Health Managment Academy.

 

 

 

 

 

MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

Pôsobí na Fyziologickom ústave od roku 2009 ako interná doktorandka pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Vedecké zameranie – fyziologické koreláty kognitívnych funkcií a štúdium kandidátnych génov u pacientov s autizmom. Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo ukončila v roku 2003.

 

 

 

    

MUDr. Alexander Kurtanský

Zaoberal sa zmenami respiračného metabolizmu počas emočného stresu, lítioterapiou (8- mes. stáž v Paríži), dýchaním počas nerelaxačných polôh hrudníka, mechanikou dýchania a apnoe počas spánku, bronchodilatáciiou inhaláciou NO (19-mes. stáž v Bruseli, 58 SCI), hodnotením účinkov nesteroidnych antiflogistík na cievy, zmenami endotelových funkcií v experimentálnom modeli diabetu. Je členom Société de Physiologie a Deutsche Physiologische Gesellschaft. Podpredseda Odborového zväzu školstva a vedy pre VŠ, člen výboru pre celoživotné vzdelávanie Európskej odborovej konfederácie, člen Riadiaceho výboru CEDEFOP – organizácie EÚ pre celoživotné vzdelávanie, člen Stáleho výboru pre vysoké školy a výskum pri Education International, člen Rady VŠ SR, člen Správnej rady Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, člen Rady programu Erasmus. Ocenený najvyšším pedagogickým vyznamenaním Veľkou medailou sv. Gorazda. 

 

 

 

 

 

  

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

Na  Fyziologickom ústave LF pôsobí od roku 2008. V súčasnosti sa venuje najmä kardiovaskulárnej fyziológii, ďalej problematike erytrocytov, a tiež enzýmom, ktoré sú zodpovedné za štiepenie medzibunkovej hmoty v organizme (MMP - matrixové metaloproteinázy). Vedeckú činnosť vykonáva okrem Lekárskej fakulty UK, aj na Ústave pre výskum srdca SAV a v spolupráci s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV.  

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Lenka Siklenková

Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave absolvovala v roku 2013 a od septembra pôsobí na fyziologickom ústave ako asistentka. V rámci výskumných aktivít sa venuje problematike porúch spánku pri autizme.

 

 

 

  

 

 

 

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD. ukončila štúdium na Moskovskej lekárskej akadémii I.M.Sečenova v Ruskej federácii. Následne sa špecializovala v odbore dermatológia a venerológia a ďalšiu prax absolvovala ako všeobecný lekár v Bulharsku. Doktorandské štúdium absolvovala vo výskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie na Ruskej akadémii lekárskych vied. Postdoktorálny pobyt absolvovala na New York Medical College, USA. Odborne sa venuje mikrobiológii, antibakteriálnej rezistencii, expresii a regulácii génov v B. burgdorferi. Taktiež sa spolupodieľala na objave borélií v Južnej Amerike sa. V súčasnosti sa zaoberá črevnou mikrobiotou u detí s poruchami autistického spektra.

 

 

  

 

MUDr. Mária Vidošovičová

Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi. V Akademickom centre výskumu autizmu sa venuje diagnostike autizmu metódami ADOS a ADI-R.
 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník/postdoc v Laboratóriu neurohumorálnych regulácií, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, najmä však výskumu účinkov oxytocínu počas stresu, v ontogenéze a jeho vplyvom na centrálny nervový systém.

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Monika Barteková, PhD.

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK pôsobí na Fyziologickom ústave LF od roku 2011. Okrem výučby sa venuje aj vedeckému výskumu v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie, najmä ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca a možnostiam jeho protektívneho ovplyvnenia. Vedeckú činnosť vykonáva na Lekárskej fakulte UK, ako aj na Ústave pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je školiteľkou bakalárskych, diplomových, ako aj doktorandských prác na Lekárskej, ako aj Prírodovedeckej fakulte UK.

 

 

MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

Absolvent Univerzity Komenského – Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty, získal titul PhD v odbore normálna a patologická fyziológia. Dlhodobo sa venuje výskumu mozgu, vplyvu testosterónu na vyššie mozgové funkcie najmä priestorové schopnosti. Z klinickej praxe je v špecializačnej príprave v odbore Urgentná medicína.

 

 

  

 

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

Pracuje ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave LFUK. Vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Na fyziologickom ústave LFUK získala titul PhD pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Zaoberá sa štúdiom kandidátnych génov u autistických pacientov na Slovensku a štúdiom vybraných kandidátnych génov a neuroendokrinných regulácií na animálnych modeloch autizmu.

 

 

 

 

  

MUDr. Kristína Simon Klenovics, PhD.

Lekársku fakultu UK ukončila v roku 2005. Po krátkom pôsobení na Neurologickom oddelení FN v Trnave nastúpila na Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU, kde bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých experimentálnych a klinických štúdií v oblasti problematiky Maillardovych produktov. Podkladom jej dizertačnej práce bol projekt 6RP EU, zameraný na obsah a účinky Maillardových produktov v strave dojčiat.  Prácu úspešne obhájila v odbore pediatria na LF UK v auguste 2011 a získala titul PhD. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Chudá

Sekretárka Fyziologického ústavu

 

 

 

Ostatní zamestnanci

 

 

Dagmar Cigáneková
Jana Méryová