Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Semináre k diplomovej práci

Medzi podmienky pre získanie kreditov za predmet Diplomová práca je na  Fyziologickom ústave účasť na seminároch.

 

Ciele diplomovej práce a seminárov k diplomovej práci

1. Práca s vedeckými informáciami - práca s literárnymi zdrojmi, spoznať prístupné zdroje informácií, vedieť vyhľadať relevantne informácie, práca s databázami, schopnosť vyhodnotiť hodnovernosť zdroja informácie, rozumieť evidence based medicíne, hierarchia dôkazov v medicíne, typy štúdií, pojmy ako randomizované, placebom kontrolované, a pod.

2. Písanie odborného textu - príprava na písanie odborného textu, rešerš literatúry- ako sa robí, formálne členenie odborného textu (časti, z ktorých sa skladá odborný text, čo patrí do jednotlivých častí, at´d.), ako sa správne cituje, rozdiel medzi citovaním a plagiátorstvom, formálna stránka citácií, ako používať citačné softwarové programy, úpravy a korektúry prace, finalizácia prace. 

3. Skúsenosť s experimentálnou pracou - pri prácach s experimentálnou časťou, design štúdie, príprava na štúdiu, pri  prácach podľa zadania (skúsenosť s prácou v laboratóriu, zručnosti pri práci v laboratóriu, bezpečnosť pri práci v laboratóriu, pri práci, práca s probandami, práca s dotazníkmi, atď.), zber dát, spracovanie dát, základy štatistiky.

4. Prezentácia práce - prednes práce, atribúty dobrej prednášky - kontakt s publikom pri prednese, obsahová a formálna stránka prezentácie, koherencia prednesu, tvorba prezentácii v Power Pointe, prezentácia dát, využitie audiovizuálnych prostriedkov, celkový dojem prednášky s použitím prostriedkov ako emócie, entuziazmus pri prednese

5. Práca s počítačom  vo vedeckej práci- napr. práca s databázami, so softwarom MS Excel, štatistické programy, citačný software, štrukturovanie prace vo Worde a pod.