Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomová práca

Aktuality

Milé diplomantky / diplomanti,

Fyziologický ústav Vás pozýva na semináre k diplomovej práci:

 

Práca s literatúrou a písanie DP

Letný semester 2016/2017

(povinné pre všetkých diplomantov 4. ročníka na Fyziologickom ústave)

 

Vedie: MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Sylaby:

1. Práca s vedeckými informáciami - práca s literárnymi zdrojmi, spoznať prístupné zdroje informácií, ako vyhľadať relevantné informácie, práca s databázami, ako vyhodnotiť hodnovernosť zdroja informácie, rozumieť Evidence Based Medicíne, hierarchia dôkazov v medicíne, typy štúdií, pojmy ako randomizované, placebom kontrolované, a pod.

2. Písanie odborného textu - príprava na písanie odborného textu, rešerš literatúry, formálne členenie odborného textu (časti, z ktorých sa skladá odborný text, čo patrí do jednotlivých častí práce), ako sa správne cituje, rozdiel medzi citovaním a plagiátorstvom, formálna stránka citácií, ako používať citačné softwarové programy, úpravy a korektúry prace, finalizácia prace. 

 

Vedie: RNDr. Gabika Repiská, PhD.

3. Práca s datami, skúsenosť s experimentálnou pracou

Pri prácach s experimentálnou časťou, design štúdie, príprava na štúdiu, pri prácach podľa zadania (skúsenosť s prácou v laboratóriu, zručnosti pri práci v laboratóriu, bezpečnosť pri práci v laboratóriu, pri práci, práca s probandami, práca s dotazníkmi, atď.), zber dát, spracovanie dát, základy štatistiky.

 

Vedie: Mgr. Hana Celušáková

4. Prezentácia práce -

prednes práce, atribúty dobrej prednášky - kontakt s publikom pri prednese, obsahová a formálna stránka prezentácie, koherencia prednesu, tvorba prezentácii v Power Pointe, prezentácia dát, využitie audiovizuálnych prostriedkov, celkový dojem prednášky s použitím prostriedkov ako emócie, entuziazmus pri prednese

<output>

3. Skúsenosť s experimentálnou pracou - pri prácach s experimentálnou časťou, design štúdie, príprava na štúdiu, pri  prácach podľa zadania (skúsenosť s prácou v laboratóriu, zručnosti pri práci v laboratóriu, bezpečnosť pri práci v laboratóriu, pri práci, práca s probandami, práca s dotazníkmi, atď.), zber dát, spracovanie dát, základy štatistiky.

4. Prezentácia práce - prednes práce, atribúty dobrej prednášky - kontakt s publikom pri prednese, obsahová a formálna stránka prezentácie, koherencia prednesu, tvorba prezentácii v Power Pointe, prezentácia dát, využitie audiovizuálnych prostriedkov, celkový dojem prednášky s použitím prostriedkov ako emócie, entuziazmus pri prednese

</output>

 

18. 10. 2017, 14:30, Fyziologický ústav, v praktikárni A

 

<output>

3. Skúsenosť s experimentálnou pracou - pri prácach s experimentálnou časťou, design štúdie, príprava na štúdiu, pri  prácach podľa zadania (skúsenosť s prácou v laboratóriu, zručnosti pri práci v laboratóriu, bezpečnosť pri práci v laboratóriu, pri práci, práca s probandami, práca s dotazníkmi, atď.), zber dát, spracovanie dát, základy štatistiky.

4. Prezentácia práce - prednes práce, atribúty dobrej prednášky - kontakt s publikom pri prednese, obsahová a formálna stránka prezentácie, koherencia prednesu, tvorba prezentácii v Power Pointe, prezentácia dát, využitie audiovizuálnych prostriedkov, celkový dojem prednášky s použitím prostriedkov ako emócie, entuziazmus pri prednese

</output>

Semináre sa konajú v priestoroch Fyziologického ústavu, preaktikáreň D, 2. poschodie. Bude sa robiť prezencia študentov podľa ročníkov ich štúdia.