Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Team based learning - náhrady absencií

- TBL je povinnou súčasťou výučby, absenciu je nevyhnutné si nahradiť. Bez náhrady študent nemôže absolvovať skúsky z fyziológie.