Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

S kým sa môžete stretnúť na Fyziologickom ústave

PROF. MUDR. DANIELA OSTATNÍKOVÁ, PHD.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUK je profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK v Bratislave. Špecializuje sa na  lekársku neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu  človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu.

PROF. MUDR. BORIS MRAVEC, PHD.

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (školiteľ RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.), sa venoval riešeniu problematiky centrálnej regulácie činnosti sympatikoadrenálneho systému. V roku 2008 obhájil habilitačnú prácu s názvom “Neurobiologický princíp patofyziológie nádorových ochorení “. Venuje sa výskumu úlohy neuro-endokrinno-imunitných interakcií v etiopatogenéze somatických chorôb.

PROF. MUDR. JANA RADOŠINSKÁ, PHD.

Na  Fyziologickom ústave LF pôsobí od roku 2008. V súčasnosti sa venuje najmä kardiovaskulárnej fyziológii, ďalej problematike erytrocytov, a tiež enzýmom, ktoré sú zodpovedné za štiepenie medzibunkovej hmoty v organizme (MMP - matrixové metaloproteinázy). Vedeckú činnosť vykonáva okrem Lekárskej fakulty UK, aj na Ústave pre výskum srdca SAV a v spolupráci s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV.  

DOC. MUDR. KATARÍNA BABINSKÁ, PHD., MSC.

Zástupkyňa prednostky ústavu

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Študovala na University of London vo Veľkej Británii, kde získala titul Master of Human Nutrition. Popri výučbe fyziológie vedie aj voliteľný predmet Základy fyziologickej a klinickej výživy, v rámci pedagogickej činnosti sa venuje zavádzaniu nových metód vo výučbe medicíny. Vo vedeckej a výskumnej práci sa sústreďuje najmä na problematiku gastrointestinálnej dysfunkcie pri autizme a spolupracuje na skúmaní rôznych aspektov výživy a zdravia človeka.

 

 

Doc. RNDr. JÁN BAKOŠ, PHD.

V súčasnosti pôsobí ako docent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník v Oddelení Neurobiológie, Ústavu experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskeho centra, SAV. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader Willi syndróm).

ASSOC. PROF. PHARMDR. Zdenko Pirník, PHD.

Po skončení Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave absolvoval doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave a postdoktorandský pobyt na Ústave organickej chémie a biochémie AV ČR v Prahe. Po skončení doktorandského štúdia pracoval ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, neskôr ako odborný asistent resp. docent na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V roku 2015 habilitoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore Farmakológia. V rámci vedecko-výskumnej oblasti sa dlhodobo zaoberá interdisciplinárnym štúdiom regulácie príjmu potravy a jej možným ovplyvnením.   

DOC. MUDR. ALEKSANDRA TOMOVA, PHD.

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD. ukončila štúdium na Moskovskej lekárskej akadémii I.M.Sečenova v Ruskej federácii. Následne sa špecializovala v odbore dermatológia a venerológia a ďalšiu prax absolvovala ako všeobecný lekár v Bulharsku. Doktorandské štúdium absolvovala vo výskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie na Ruskej akadémii lekárskych vied. Postdoktorálny pobyt absolvovala na New York Medical College, USA. Odborne sa venuje mikrobiológii, antibakteriálnej rezistencii, expresii a regulácii génov v B. burgdorferi. Taktiež sa spolupodieľala na objave borélií v Južnej Amerike sa. V súčasnosti sa zaoberá črevnou mikrobiotou u detí s poruchami autistického spektra.

MUDR. RASTISLAV VAŽAN, PHD.

Tajomník Fyziologického ústavu LFUK

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV ukončil v roku 2006. V súčasnosti je odborným asistentom na Fyziologickom ústave LF UK, koordinuje pedagogiku ústavu, venuje sa problematike kardiovaskulárneho systému a výskumu efektov melatonínu.

RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala doktorandské štúdium na Fyziologický ústave Lekárskej fakulty UK v študijnom odbore Normálna a patologická fyziológia, ktoré v roku 2014 úspešne ukončila. Venuje sa štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám. 

MUDR. SILVIA HNILICOVÁ, PHD.

po skončení štúdia pracovala ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Pod vedením prof Krišku pracovala na práci Compliance pacientov k liečbe a podielala sa na práci Liekového informačného centra. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Spanielsko.  Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 pracovala ako senior analytik pre Health Policy Institute, kde sa venovala najmä kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK.  Od roku 2013 je odborným asistentom na Fyziologickom ústave a venuje sa práci v ACVA. Je odborným garantom predmetu Manažment kvality v zdravotníctve programu Master of Science na Health Managment Academy.

RNDR. SILVIA LAKATOŠOVÁ, PHD.

Pracuje ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave LFUK. Vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Na fyziologickom ústave LFUK získala titul PhD pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Zaoberá sa štúdiom kandidátnych génov a neuroendokrinných regulácií u osôb s autizmom na Slovensku. 

Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

V roku 2010 ukončila štúdium v odbore Biológia na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  Doktorandské štúdium absolvovala  na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V rámci dizertačnej práce sa venovala výskumu využitia voľnej fetálnej DNA cirkulujúcej v maternálnych telových tekutinách a problematike jej potenciálu ako jedného z hlavných nástrojov v rámci neinvazívnej prenatálnej DNA diagnostiky. Absolvovala  zahraničný študijný pobyt v Krefting Research Centrum, Göteborgs universitet vo Švédsku, kde sa zaoberala výskumom extracelulárnych vezikúl. Pričom tejto problematike sa venuje dodnes. Od roku 2015 pôsobí ako vedecký pracovník na Fyziologickom ústave, venuje sa výskumu molekulárno-genetickej podstaty a diagnostiky rôznych ochorení, vrátane výskumu patogenézy porúch autistického spektra v rámci Akademického centra pre výskum autizmu.

 

 

MUDR. MÁRIA VIDOŠOVIČOVÁ

Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi. Na  Fyziologickom ústave LF pôsobí od roku 2009 ako asistentka. V Akademickom centre výskumu autizmu sa venuje diagnostike porúch autistického spektra metódami ADOS a ADI-R.

RNDR. KLAUDIA KYSELICOVÁ, PHD.

v roku 2011 ukončila štúdium v odbore Antropológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2016 pôsobila ako interný doktorand na katedre antropológie a na katedre molekulárnej biológie PriF UK kde sa venovala molekulárnej detekcii infekčných ochorení (prevažne TBC) z kostrových pozostatkov a zubov. Pri zavádzaní nových prístupov pri hľadaní DNA patogénov shotgun sekvenovaním mala možnosť spolupracovať s dánskym pracoviskom Geo Genetics v Kodani. V roku 2014 prechodne pôsobila na Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ v Bratislave ako laborant na Oddelení daktyloskopickej identifikácie osôb. Od roku 2015 pôsobí ako konzultant v odbore kriminalistická antropológia a podieľa sa na výskume postmortálneho intervalu a jeho určovania v prípade tiel nájdeným vo voľnom prírodnom prostredí a stanovenia faktorov, ktoré signifikantne ovplyvňujú rýchlosť a charakter dekompozície ľudských pozostatkov. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave, kde sa v rámci tímu Akademického centra pre výskum autizmu venuje výskumu etiopatogenézy porúch autistického spektra – v projektoch zameraných na 2D:4D, daktyloskopiu a antropometriu.

 

 

MUDr. Petra Keményová PhD.

Odborná asistentka

 

 

MUDr. Rudolf Drábek

Odborný asistent

 

 

 

 

DOC. RNDR. MONIKA BARTEKOVÁ, PHD.

 

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK, docentka v odbore Normálna a patologická fyziológia, pôsobí na Fyziologickom ústave LF od roku 2011. Okrem výučby sa venuje aj vedeckému výskumu v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie, najmä ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca a možnostiam kardioprotekcie. Skúma tiež úlohu extracelulárnych vezikúl a nekódujucich RNA v kardiovaskulárnych ochoreniach. Vedeckú činnosť vykonáva na Lekárskej fakulte UK ako aj v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied. Je školiteľkou bakalárskych, diplomových a doktorandských prác na Lekárskej, ako aj Prírodovedeckej fakulte UK.

 

 

DOC. MUDR. MGR. JÚLIUS HODOSY, PHD., MPH

Absolvent Univerzity Komenského – Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty, získal titul PhD v odbore normálna a patologická fyziológia. Dlhodobo sa venuje výskumu mozgu, vplyvu testosterónu na vyššie mozgové funkcie najmä priestorové schopnosti. Z klinickej praxe je v špecializačnej príprave v odbore Urgentná medicína.

MUDr. Kristína Simon Klenovics, PhD.

 

Lekársku fakultu UK ukončila v roku 2005. Po krátkom pôsobení na Neurologickom oddelení FN v Trnave nastúpila na Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU, kde sa zamerala na výskum problematiky Maillardovych produktov. Témou jej dizertačnej práce bolo sledovanie obsahu a účinkov Maillardových produktov v strave dojčiat.  Prácu úspešne obhájila v odbore pediatria na detskej klinike NÚDCH a LF UK v auguste 2011. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF.

 

 

MGR. KATARÍNA JANŠÁKOVÁ, PHD.

V roku 2013 ukončila štúdium v odbore Molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju diplomovú prácu spracovávala na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského so zameraním na salivárne markery oxidačného stresu a analýzu ústnej mikroflóry u pacientov s periodontitídou. Na tomto pracovisku zároveň od roku 2013 pôsobila ako interná doktorandka, kde sa venovala prevažne analýze oxidačného stresu a rôznych salivárnych markerov u zvierat a pacientov s chorobami ústnej dutiny a gastrointestinálneho traktu. Počas svojho doktorandského štúdia absolvovala ročnú stáž na Dental Institute, King’s College v Londýne kde spolupracovala s  tímom špecializovaným na výskum sliny.

V súčasnosti pôsobí na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského kde sa venuje analýze sliny a je zapojená do rôznych projektov v rámci tímu Akademického centra pre výskum autizmu.

 

MUDR. TOMÁŠ JASENOVEC

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v roku 2017 nastúpil na Fyziologický ústav ako interný doktorand v odbore normálna a patologická fyziológia. V rámci svojej vedeckej práce sa venuje skúmaniu vplyvu antioxidantov na deformabilitu erytrocytov.

ADRIANA CHUDÁ

Sekretárka Fyziologického ústavu

Dagmar Cigáneková

Laborantka