Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Základné informácie

Miesto konania

Ústav simulačnej a virtuálnej výučby LFUK

SimPed na Pediatrickej klinike

Podmienky získania kreditov

Aktívna účasť na výučbe

Skúška test/ústna

 

Témy pre písomnú a ústnu skúšku/ otázky

1.       Špecifiká vzdelávania v dospelom veku

2.       Edukácia v medicíne –  jej ciele a výstupy v oblasti obsahu a foriem

3.       Simulačná výučba a jej formy – High Fidelity simulátory vo výučbe

4.       Efektívne hodnotenie v medicínskej edukácii, OSCEs (Objective Structured Clinical Exam)  a jeho aplikácia vo výučbe medicíny

5.       Klasické a aktívne formy vzdelávania v medicíne (prednášky, výučba v malých skupinách, Team-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning) vo výučbe na LF

6.       Vzájomné učenie sa (peer-to-peer, near-peer  teaching) v praxi

7.       Špecifiká výučby pri lôžku pacienta, clinical reasoning vo výučbe, úloha reflexie v učení

8.       Tvorba kurikula, integrované kurikulum

<output>

1.       Špecifiká vzdelávania v dospelom veku

2.       Edukácia v medicíne –  jej ciele a výstupy v oblasti obsahu a foriem

3.       Simulačná výučba a jej formy – High Fidelity simulátory vo výučbe

4.       Efektívne hodnotenie v medicínskej edukácii, OSCEs (Objective Structured Clinical Exam)  a jeho aplikácia vo výučbe medicíny

5.       Klasické a aktívne formy vzdelávania v medicíne (prednášky, výučba v malých skupinách, Team-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning) vo výučbe na LF

6.       Vzájomné učenie sa (peer-to-peer, near-peer  teaching) v praxi

7.       Špecifiká výučby pri lôžku pacienta, clinical reasoning vo výučbe, úloha reflexie v učení

8.       Tvorba kurikula, integrované kurikulum

</output>

 

Forma

Písomná/test - esej

Ústna/diskusia - 2 otázky