Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kto je kto - Who is who

poverený funkciou prednostu ústavu

 

MUDr. Hisham   E l   F a l o u g y, PhD.,

 

tel.  +421 2 9011 9374

e-mail: hisham.elfalougyfmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu

Zuzana Röderová

tel. +421 2 9011 9346 

tel. do siete VoIP 31346

e-mail: anatomia.sekretariatfmed.uniba.sk

            zuzana.roderovafmed.uniba.sk

Docenti

 
doc. MUDr. Anna  H o l o m á ň o v á , CSc.

 

tel  +421 2 9011 9447

e-mail: anna.holomanovafmed.uniba.sk

 
 
 
doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

 

 tel. +421 2 9011 9390  

e-mail: eliska.kubikovafmed.uniba.sk,

    anatomia.prednostafmed.uniba.sk

 
doc. MUDr. Zora  H a v i a r o v á, PhD.

 

tel:   +421 2 9011 9440

e-mail: zora.haviarovafmed.uniba.sk

 
doc. RNDr. Ladislav  G u l l e r, CSc.

 

tel.     +421 2 9011 9352

e-mail: ladislav.gullerfmed.uniba.sk

 
doc. RNDr. Peter  W e i s m a n n, PhD.

 

tel. +421 2 9011 9334

e-mail: peter.weismannfmed.uniba.sk

Odborní asistenti a asistenti

 
Mgr. Katarína  B e v í z o v á, PhD.

 

tel.  +421 2 9011 9372

e-mail: katarina.bevizovafmed.uniba.sk

 
MUDr. Daniela Dovalová

 

tel. číslo +421 2 9011 9384

e-mail: daniela.dovalova@fmed.uniba.sk

 
MUDr. Hisham   E l   F a l o u g y, PhD.

 

tel.  +421 2 9011 9374

e-mail: hisham.elfalougyfmed.uniba.sk

Mgr. Tomáš  H a v r á n e k, PhD.

 

tel.  +421 2 9011 9384

e-mail: tomas.havranekfmed.uniba.sk

 
RNDr. Petra  L u k á č i k o v á, PhD.

 

 t. č. na materskej dovolenke

tel.   +421 2 9011 9372

e-mail: petra.lukacikovafmed.uniba.sk

 

 

MUDr. Abdolreza  M a j i d i

 

tel. číslo +421 2 9011 9384

e-mail: abdolreza.majidi@fmed.uniba.sk

 

 

 

MUDr. Peter  M a l o v e c

 

tel. číslo +421 2 9011 9335

e-mail:

 
MUDr. Marta  M a s á r o v á

 

tel.    +421 2 9011 9365

 

MUDr. Andrej  M i f k o v i č, PhD.

 

tel. číslo +421 2 9011 9339

e-mail: andrej.mifkovic@fmed.uniba.sk

 
Mgr. Silvia M u ž í k o v á

tel.   +421 2 9011 9372

e-mail: silvia.benyoovafmed.uniba.sk

 
Mgr. Vladislava Z o h d i, PhD.

 

tel. číslo +421 2 9011 9384

e-mail: vladislava.zohdifmed.uniba.sk

 

MUDr. Tomáš  B a r c z i

 

tel.  +421 2 9011 9360

e-mail: barczitamasazet.sk

 
MDDr. Andrej Breza, MPH

 

 

 

tel.  +421 2 9011 9346

e-mail: 

 
 
MUDr. Jana  B e v i l a q u a

 

tel. číslo +421 2 9011 9384

e-mail: jakimova1@uniba.sk

<output>jakimova1@uniba.sk</output>

<output>jakimova1@uniba.sk</output>

 

MUDr. Petra  Š e l m e c i o v á, PhD.

 

tel. +421 2 9011 9384

e-mail: petra.selmeciovafmed.uniba.sk

 
RNDr. Melinda  T a k á c s o v á, PhD.

 

tel.  +421 2 9011 9360

e-mail:

Vedeckí a výtvarní pracovníci

 

MUDr. Anna  P e r ž e ľ o v á

  

tel.  +421 2 9011 9424

e-mail: anna.perzelovafmed.uniba.sk

 

RNDr. Ivana  S i v á k o v á, CSc.

 

tel.  +421 2 9011 9424

e-mail: ivana.sivakovafmed.uniba.sk

 

akad. maliar Lýdia Z v o l e n s k á

 

tel.  +421 2 9011 9345

e-mail: lydia.zvolenskafmed.uniba.sk

Laboranti a ostatní pracovníci

 
Ľubica Hillová

 

tel.  +421 2 9011 9395

e-mail: lubica.hillovafmed.uniba.sk

 

Bc. Martin Madro

 

tel.  +421 2 9011 9359

e-mail: martin.madrofmed.uniba.sk

 

Jana Ozaniaková

 

tel.  +421 2 9011 9373

e-mail: jana.ozaniakovafmed.uniba.sk

 

Elena Škopeková

 

tel.    +421 2 9011 9395

e-mail: elena.skopekovafmed.uniba.sk

 

 

 

Renáta Gálffyová

 

tel. číslo +421 2 9011 9455

 

Karol Pek

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Jozef Šedivý

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Jana Takáčová

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Radovan Takáč

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Martin Végh

 

tel. číslo 02 59357 448