Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kto je kto - Who is who

Prednostka ústavu

 
 
doc. MUDr. Eliška Kubíková, Ph.D.

 

 tel. +421 2 59357 390  

e-mail: eliska.kubikovafmed.uniba.sk,

    anatomia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostky ústavu a tajomník ústavu

 

MUDr. Hisham   E l   F a l o u g y, PhD.

 

tel.  +421 2 59357 374

e-mail: hisham.elfalougyfmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu

Zuzana Röderová

tel. 02 59357 346 

tel. do siete VoIP 31346

e-mail: anatomia.sekretariatfmed.uniba.sk

            zuzana.roderovafmed.uniba.sk

Profesori

 

prof. MUDr. Peter  M r á z , DrSc.

 

tel.  +421 2 59357 342

e-mail: mraz.peterfmed.uniba.sk

Docenti

 
doc. MUDr. Anna  H o l o m á ň o v á , CSc.

 

tel  +421 2 59357 447

e-mail: anna.holomanovafmed.uniba.sk

 
 
 
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

 

 tel. +421 2 59357 390  

e-mail: eliska.kubikovafmed.uniba.sk,

    anatomia.prednostafmed.uniba.sk

 
doc. RNDr. Ladislav  G u l l e r, CSc.

 

tel.     02 59357 352

e-mail: ladislav.gullerfmed.uniba.sk

 
doc. RNDr. Peter  W e i s m a n n, PhD.

 

tel. 02 59357 334

e-mail: peter.weismannfmed.uniba.sk

Odborní asistenti a asistenti

 
Mgr. Katarína  B e v í z o v á, PhD.

 

tel.  02 59357 372

e-mail: katarina.bevizovafmed.uniba.sk

 
MUDr. Hisham   E l   F a l o u g y, PhD.


tel.  02 59357 374

e-mail: hisham.elfalougyfmed.uniba.sk

 
MUDr. Zora  H a v i a r o v á, PhD.

 

tel:   02 59357 340

e-mail: zora.haviarovafmed.uniba.sk

 
RNDr. Petra  L u k á č i k o v á, PhD.

 

tel.   02 59357 372

e-mail: petra.lukacikovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Peter  M a l o v e c

 

tel. číslo 02 59357 335

e-mail:

 
MUDr. Marta  M a s á r o v á

 

tel.    02 59357 365

 
Mgr. Silvia M u ž í k o v á

 t. č. na materskej dovolenke

tel.   02 59357 360

e-mail: silvia.benyoovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Petra  Š e l m e c i o v á, PhD.

 

tel. +421 2 59357 339

e-mail: petra.selmeciovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Patrik  Z o n

 

tel.  02 59357 339

e-mail: patrik.zonfmed.uniba.sk

 

MUDr. Tomáš  B a r c z i

 

tel.  02 59357 360

e-mail: barczitamasazet.sk

 
RNDr. Melinda  T a k á c s o v á, PhD.

 

tel.  02 59357 360

e-mail:

Vedeckí a výtvarní pracovníci

 

MUDr. Anna  P e r ž e ľ o v á

  

tel.  02 59357 424

e-mail: anna.perzelovafmed.uniba.sk

 

RNDr. Ivana  S i v á k o v á, CSc.

 

tel.  02 59357 424

e-mail: ivana.sivakovafmed.uniba.sk

 

akad. maliar Lýdia Z v o l e n s k á

 

tel.  02 59357 345

e-mail: lydia.zvolenskafmed.uniba.sk

Laboranti a ostatní pracovníci

 
Ľubica Hillová

 

tel.  / 02 59357 395

e-mail: lubica.hillovafmed.uniba.sk

 

Bc. Martin Madro

 

tel.   02 59357 359

e-mail: martin.madrofmed.uniba.sk

 

Jana Ozaniaková

 

tel.  02 59357 373

e-mail: jana.ozaniakovafmed.uniba.sk

 

Elena Škopeková

 

tel.    02 59357 395

e-mail: elena.skopekovafmed.uniba.sk

 

Štefan Csiba

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Ondrej Daniel

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Renáta Gálffyová

 

tel. číslo 02 59357 455

 

Ján Haleš

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Jozef Šedivý

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Jana Takáčová

 

tel. číslo 02 59357 448

 

Viera Takáčová

 

tel. číslo 02 59357 448